BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler)


s.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
BİLİMSEL GELİŞMELERİ ETKİLEYEN TARİHİ OLAYLAR (REFORM,RÖNESANS,COĞRAFİ KEŞİFLER)

1) I. Rönesans II. Reform III. Kavimler Göçü

Yukarıdakilerden hangilerinin Avrupa'da gelişmeyi önleyen engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağladığı söylenebilir?

A) I ve I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
2) Rönesans Hareketleri Avrupa'da bilim sanat ve edebiyatta yeni gelişmelere yol açmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketlerinin sonucu olamaz?

A) Teknolojik alanda gelişmeler yaşanması

B) Güzel sanatlar alanında yeni eserler ortaya konması

C) Avrupalı tüccarların zenginleşmesi

D) Özgür düşüncenin yaygınlaşması
3) Rönesans Hareketlerinde Leonardo Da Vinci, Michelanangelo (Mikelanj) ve Rafael resim, heykel ve mimari alanında ünü günümüze kadar ulaşan eserler bıraktılar.Rönesans dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulanmıştır?

A) Teknoloji alanında çalışmalar yapıldığı

B) Sanat alanında önemli gelişmeler yaşandığı

C) Doğu uygarlıklarından etkilenildiği

D) Eski eserlerin kopyalandığı
4) Reform hareketleri sonucunda Almanya'da Protestanlık, Fransa'da Kalvenizm, İngiltere'de de Anglikanizm mezhebi ortaya çıktı.Sadece bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avrupa'da siyasal birliğin sağlandığı

B) Ortodoks mezhebinin daha geniş bir alana yayıldığı

C) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulduğu

D) Avrupa'da yeni dinlerin ortaya çıktığı
5) Avrupa'da kilisenin bilim ve sanat üzerindeki baskısına son veren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coğrafi Keşifler C) Kavimler Göçü

B) Derebeyliklerin Yıkılması D) Reform Hareketleri
6) Avrupa'da eğitim alanında laik düşüncenin doğmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rönesans Hareketleri C) Reform Hareketleri

B) Kavimler Göçü D) Coğrafi Keşifler
7) Avrupalı din adamları Coğrafi Keşifleri desteklemişler ve keşiflere katılan gemicileri teşvik etmişlerdir. Buna karşın keşifler sonucunda din adamlarına duyulan güven azalmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açmıştır?

A) Din adamlarının keşiflere bizzat katılmamaları

B) Keşfedilen yerlerden fazla kazanç elde edilememesi

C) Keşiflerin, din adamlarının anlattıklarının birçoğunun yanlış olduğunu ortaya koyması

D) Keşiflere katılan gemicilerin inançlarının zayıf olması

8) Yeni Çağda bilim, sanat ve edebiyat alanlarındaki değişme ve gelişmelere Rönesans denir.Buna göre Rönesans’la birlikte öncelikle hangi alanda gelişme yaşandığı söylenebilir?

A) Kültürel alanda B) Askeri alanında

C) Ekonomik alanında D) Madencilik alanında
9) Reform hareketleri Avrupa’da ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A) İngiltere B) Almanya C) İtalya D) Fransa
10) ”Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişinin günahları ancak Tanrı tarafından bağışlanır.”Martin Luther, yukarıda verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir?

A)  Hıristiyanlıkta ortaya çıkan yeni mezheplere

B)  Toplumda görülen sınıf farklılığına

C)  Almanya’da görülen krallık sistemine

D)  Katolik kilisesinin baskılarına
11) Tarihte olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi vardır. Bir olayın sonucu, diğer olayın sebebini oluşturur.Buna göre, Rönesans hareketinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi reform’a en çok ortam hazırlamıştır?

A)  Edebiyat, sanat, bilim alanında yeni eserlerin oluşturulması

B)  Sanattan ve edebiyattan anlayan bir sınıfın ortaya çıkması

C)  Pozitif bilimlerde ilerlemenin görülmesi

D) Yeni heykeltıraşların ve ressamların yetişmesi 
12) RÖNESANS; Avrupa ‘ da ,orta çağ’ da bilim ve sanatta hüküm süren geriliği yıkan uyanış hareketidir. Rönesans, zamanımıza kadar süregelen klasik anlayışın temelini oluşturur.

Edebiyat, resim ve mimari alanda başlatılan bu köklü değişikliklerin ünlü isimleri arasında aşağıdakileri hangisi yoktur?

A) Leonardo da vinci B) Shakspeare

C) Cervantes D) Martin Luther
13) Avrupa’da reform hareketleri yaşanırken Osmanlı devleti batı yönünde hızla ilerliyorduAşağıdaki Reform hareketlerinin sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya ilerleyişini kolaylaştırdığı söylenebilir

A) Kilise egemenliğinin azalması

B) Mezhep Savaşları'nın çıkması

C) Özgür düşüncenin yaygınlaşması

D) Papanın siyasi otoritesinin yıkılması
14) Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da kanlı mezhep savaşları yaşanırken Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayan Hıristiyanlar, huzur içerisindeydi.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’nin tüm dinlere hoşgörülü davranması

B) Osmanlı sınırları içinde yaşayan Hıristiyanların Reform’u geç haber alması

C) Osmanlı topraklarında yaşayan Hıristiyanların dindar olmaması

D) Avrupa’daki Hıristiyanların, Osmanlı sınırlarında yaşayan Hıristiyanları kabullenmemeleri
15) NEDEN SONUÇ

I. Yazının İcadı Bilginin saklanabilmesi

II . Tekerleğin icadı Ulaşımın kolaylaşması

III. Rönesans hareketleri Yeni ülkelerin keşfedilmesi

IV. Reform hareketleri Yeni mezheplerin ortaya çıkması

Yukarıdaki tabloda verilenlerden hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?

A) I B) II C) III D) IV
16) -Coğrafi Keşifler -Rönesans -Reform

Yukarıda verilen olaylarla ilgili ortak olarak;

I. Avrupa'da meydana gelmişlerdir.

II. Osmanlıyı olumlu etkilemişlerdir.

III. Anadolu'da ticareti geliştirmişlerdir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız I
17) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin ekonomik sonuçlarındandır?

A) Yeni ülkelere birçok insanın göç etmesi

B) Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması

C) Kültür ve sanat hareketlerinin desteklenmesi

D) Hristiyanlığın geniş alanlara yayılması
18) Reform hareketlerinden en çok Katolik Kilisesi zarar gördü. Kilise eski gücünü kaybetti. Avrupa'da mezhep birliği bozuldu.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli kanıtıdır?

A) Coğrafi Keşiflerin yapılması

B) Kilise yöneticilerinin değişmesi

C) Rönesans hareketlerinin başlaması

D) Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezheplerin ortaya çıkması
19) Rönesans'ın ilk olarak İtalya'da başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Reform Hareketleri'nin ilk önce İtalya'da görülmesi

B) İtalya'nın önemli bir ticaret merkezi konumunda olması

C) İtalya'nın Roma kültür merkezi olması

D) İstanbul'daki bilim adamlarının İstanbul'un fethi sırasında İtalya'ya gitmesi
20) Yeni Çağ'da Avrupa'da meydana gelen;

-Pusulanın kullanılması

-Kâğıt ve matbaanın kullanılması

Gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında bir etkisi yoktur?

A) Coğrafi keşiflerin B) Haçlı Seferleri'nin

C) Rönesans hareketlerinin D) Reform hareketlerinin
Cevap Anahtarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

B

C

D

A

C

A

B

D

C

D

B

A

C

D

B

D

A

B

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) iconDediğimiz Orta Çağın etkileri yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Coğrafi...

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) iconRÖnesans

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) icon1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) iconSanatsal bir obje gibi algılanmamaktadır. Halbuki Ressamları etkileyen...

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) iconF Araştırma Yöntemleri Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma...

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) iconTarih sözcüğü, hem geçmişte kalan insani ve toplumsal olaylar topluluğunu,...

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) iconYayımlandığı R. Gazete Tarihi

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) icon2. Doğum Tarihi: 29. 03. 1954

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) iconİslamiyet öncesi TÜrk tariHİ

BİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler) iconÜlkemizde doğal varliklar ve tariHÎ mekânlar


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com