1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler


s.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

ADI:

SOYADI:

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.YAZILI (ORTAK SINAV)

SINIFI:

NO:


1- Sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) İtalya –Fransa B) İngiltere-Almanya

C) Almanya –İngiltere D) İtalya –İngiltere
2- Osmanlı Devleti’nde vakıflara ayrılan topraklardan vergi alınmazdı.
Aşağıdakilerden hangisi, böyle bir uygulamanın temel nedenidir?

A) Devletin vergi gelirlerinin yeterli görülmesi.

B) Vakıf topraklarının geniş arazilerden oluşması.

C) Vakıf toprakların Müslümanlar tarafından kullanılması.

D) Vakıf arazilerinin gelirlerinin hayır, sosyal yardımlaşma ve dayanışma için kullanılması

3- Sümerlilerde ilk defa, rahipler tarafından kullanılan yazı, halkın Zigguratlara getirdiği ürünleri tespit etmek düşüncesiyle, ürünlerin konduğu depo ve kapların üzerine yapılan işaret ya da resimlerden ortaya çıkmıştır.

Bu açıklama yazının icadı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

A) İhtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıktığını

B) Kısa sürede dünyaya yayıldığını

C) Daha çok hukuk alanında kullanıldığını

D) Sümer halkı tarafından yaygın olarak kullanıldığını
4- 1839’da yayımlanan Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin, ilk adımı sayılmaktadır.

Tanzimat Fermanı’nın, hangi özelliğinin, bu duruma etki ettiği savunulabilir?

A) Kanun gücü üstünlüğünün kabul edilmesi

B) Kanun-u Esasi’nin yürürlüğe girmesi

C) Meşrutiyet rejimine geçilmesi

D) Padişahın yetkilerinin artırılması
5- Sanayi İnkılabından sonra Süveyş ve Panama kanalları gibi büyük su yolları açılmış, şehirleri ve devletleri birbirine bağlayan kara ve demir yolları yapılmıştır.

Bu gelişmeler Sanayi İnkılabının sonuçlarından daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Köylerden şehirlere göçün artması

B) Büyük sermaye gruplarının ortaya çıkması

C) Uluslararası ticaretin gelişmesi

D) İşçi sınıfının doğması

6-

  • Halkın seçtiği temsilcilerden oluşur.

  • Devletin yasama görevini yerine getirir.

Yukarıda özellikleri verilen devlet organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hükümet B) Meclis

C) Cumhurbaşkanı D) Anayasa Mahkemesi

7- Kral yolu, M.Ö 5. yüzyılda Lidyalılar tarafından yapılmış bir ticaret yoludur. Batı Anadolu’dan başlayıp Orta Anadolu’yu geçerek Mezopotamya’ya kadar uzanan bu yol sayesinde hem ticari faaliyetler gelişmiş hem de farklı medeniyetler arasında kültürel ve sosyal bir etkileşim meydana gelmiştir.
Bu bilgiye göre, Kral Yolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İpek ve Baharat Yolu’na göre daha önemli bir ticaret yoludur.

B) Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla önemini kaybetmiştir.

C) Ticari faaliyetlere ve kültürel etkileşime katkıda bulunmuştur.

D) Anadolu’da merkezi otoritenin kurulmasında etkili olmuştur.

14- Lale Devrinde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:

İlk Türk matbaası kurularak dini eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı. Yeni kütüphaneler açılarak çeşitli alanda bir çok eser Türkçeye tercüme edildi.

Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.

Bu bilgilere göre, Lale Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı

B) Basılan kitap sayısında artış olduğu

C) Avrupa’nın daha yakından tanınmak istendiği

D) Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği
15- Coğrafi Keşiflerin yapılmasına kadar İpek ve Baharat yollarının kontrolünü elinde tutan İslam Dünyası, bu yolların sağladığı zenginlik ile Orta Çağ’da bilimde ve sanatta önemli gelişmeler göstermişti. Ancak Coğrafi Keşiflerden sonra İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybetti.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam ülkelerinin ticaretten elde ettikleri gelirde azalma başladığı

B) İpek ve Baharat yollarının Coğrafi Keşiflerden sonra önemini yitirdiği

C) İpek ve Baharat yollarının İslam dünyasının bilimsel alanda gelişmesine katkıda bulunduğu

D) Avrupa’nın Orta Çağda kültür ve sanat merkezi haline geldiğine
16- I. Rönesans II. Sanayi İnkılabı

III. Coğrafi Keşifler IV. Reform

Avrupa tarihinde meydana gelen yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) IV – II – I – III B) III – I – IV – II

C) I – II – III – IV D) II – III – I – IV
17- Eski Türk devletlerinde görülen ve hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmasına ………………… denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) Toy B) Veraset C) Kut D) Kurultay
18-Reform hareketleri, Avrupa’da eğitim öğretimin, kilisenin denetiminden çıkmasını ve halkın yönetiminde olan okulların açılmasını sağlamıştır.

Buna göre Reform Hareketlerinin günümüze en etkili sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laik eğitim-öğretim düzeni

B) Hristiyanlar arasındaki dayanışma

C) Mezhepler arasındaki mücadele

D) Hristiyan kiliselerin çoğalması
19- Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ile meşrutiyet yönetimi başlamış, halk Mebusan Meclisi aracılığıyla padişahın yanında yönetime katılmıştır.

Buna göre, Kanun-i Esasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Halkın Devlet yönetimine katılmaya başladığına

B) Osmanlı Devleti’nde mutlakıyetten meşrutiyete geçildiğine

C) Padişahın yetkilerinin sınırsız hale geldiğine

D) Kısmen de olsa demokratik bir yönetimin uygulandığına


8- II. Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen aşağıdaki

uygulamalardan hangisi Osmanlı Devleti'nde

merkezi otoriteyi güçlendirmeye ve yeniliklerin

önündeki tehdidi kaldırmaya yöneliktir?

A) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

B) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

C) Posta teşkilatının oluşturulması

D) Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
9- Aşağıdakilerden hangisi, Ahiliğin topluma katkıları arasında gösterilemez?

A) Dini ilimlerin yanında fen ve sosyal bilimlerin okutulmasının yaygınlaştırılması

B) Gençlere meslek öğreterek işsiz kalmalarını önlemeleri

C) Esnaflar arasında haksız rekabeti önlemeleri

D) Güvenilir esnaflar yetiştirerek topluma kazandırmaları
10- Enderun, Osmanlı Devleti’nin önemli bir eğitim kurumuydu.

Devşirilen gençler arasında zeki ve yetenekli olanlar seçilerek

Enderun’da eğitim görürler ve devlet adamı olarak görev

yaparlardı.

Buna göre, Enderun ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine ulaşılabilir?

A) Eğitim veren kişilerin yetersiz olduğuna

B) Pozitif bilimlerin okutulmadığına

C) Devletin idari kadrosunun yetiştiği bir okul olduğuna

D) Devletin tek eğitim kurumu olduğuna

11-

I- Türk Milleti kendini yönetecek kişileri seçim yoluyla kendisi seçer.

II- Din ve vicdan özgürlüğü vardır.

Buna göre, Türk Devleti’nin özelliklerinin ilgili olduğu kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I

II

A)

Sosyal

Laik

B)

Hukuk

Demokratik

C)

Demokratik

Laik

D)

Hukuk

Sosyal


12- Güneş sistemini araştıran Kopernik, kilise tarafından İncil’e bağlı kalmamakla suçlanmış, kitapları da uzun süre kilise tarafından yasaklanmıştır. Buna göre;

I. Hristiyanlığın bilimsel gelişmeler önünde engel olduğu

II. Bilim insanlarının çalışmalarını özgürce yapamadığı

III. Kilisenin sadece astronomiye karşı çıktığı

açıklamalarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
13- Osmanlı Devleti'nde toprakların kullanım hakkı, devletin denetim ve gözetiminde halka bırakılmıştır. Ancak toprağını üst üste üç yıl ekmeyenden toprağı alınır ve bir başkasına verilirdi.

Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüşvet ve iltiması önlemek

B) Halka yeni iş alanları yaratmak

C) Halkı çiftçiliğe özendirmek

D) Üretimde sürekliliği sağlamak

20- Osmanlı Devleti’nde 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile halk ilk defa padişahın yanında yönetime katılmaya başlamıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde yönetim biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğuna kanıt oluşturur?

A) Cumhuriyet B) Monarşi

C) Meşrutiyet D) Oligarşi
21- Rönesans hareketleri sonucunda Avrupa’da kaynağını dini öğretilerden alan düşünce yıkıldı. İnsanlar daha özgür düşünmeye başladı. Bilim, sanat ve edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıkarak kilise ve Papaya duyulan güven azaldı.

Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden

hangisine ulaşılabilir?

A) Sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazandığına

B) Kilisenin yenilik hareketlerini desteklediğine

C) Avrupa uygarlığının yeni yayılma alanları bulduğuna

D) Avrupa’nın düşünce hayatında değişikler meydana geldiğine
22- Aşağıda Türk devletleri ve yönetildikleri meclisler eşleştirilmiştir.

Verilen tablonun hangi seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır?

Devlet

Yönetildiği Meclis

A)

Kök Türk

Kurultay

B)

Selçuklular

Kurultay

C)

Osmanlı

Divan

D)

Türkiye

TBMM


23- Bir kanunun Cumhurbaşkanının onayına sunulduktan sonra tekrar Meclis Genel Kurulu’na gelmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Yasanın Resmi Gazete’de yayınlandığının

B) Cumhurbaşkanı’nın yasayı veto ettiğinin

C) Meclis Komisyon raporunun hazırlandığının

D) Kanun teklifinin hazırlandığının

24- III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa’nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa ülkeleri ile ticaret yapmak
B) Avrupa devletleri ile savaş yapmak
C) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
D) Avrupa’da yeni devletlerin kurulmasını sağlamak
25- Aydınlanma; 17. ve 18.yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan bir düşünce sistemidir.Bu dönemde;

•Kopernik, evrende güneş merkezli bir sistemin var olduğunu ispat etti.

•Descartes, analitik geometriyi geliştirdi.

•Galileo, Dünyanın yuvarlak bir şekilde olduğunu kanıtladı.

Yukarıda verilen bilgilere, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avrupa’nın ekonomik yönden geliştiği

B) Yenilik faaliyetlerine karşı tepkilerin ortaya çıktığı

C) Bilim ve teknolojinin gelişmesinde Sanayi İnkılabının etkili olduğu

D) Avrupa’da bilimsel faaliyetlerinin önem kazandığı

NOT: Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar Dileriz.
Zeki DOĞAN & Nazan ÜNAL – Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
http://doganzeki.wordpress.comsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler icon1 DÜnyada şEHİrleşmenin ortaya çikişi ve şEHİrleşme kavrami

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler iconTrabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler icon7 – Orta Mezopotamya’da kurulmuşlardır. Tarihte bilinen ilk büyük...

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler iconBİLİmsel geliŞmeleri etkileyen tariHİ olaylar (reform,RÖnesans,COĞrafi keşİfler)

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler iconDediğimiz Orta Çağın etkileri yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Coğrafi...

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler iconBcal bahçELİevler cumhuriyet anadolu lisesi -İlk uygarliklar -vedat akbulak

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler icon5 Bİn yillik oyuncak tariHİ İlk kez mall of istanbul moi sanat’TA

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler icon21. yüzyıla adım atmış olduğumuz bu ilk yıllarda, ciddi düzeyde mali...

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler iconSizlerle dergimizin “editöryal” sayfa-s›nda ilk kez bulu man›n heyecan›...

1- sanayi inkılabı ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler iconModern Dцnemde Siyasal De?i?im: Niccolo Machiavelli
Зa? dь?ьncesinin a?k?n, ak?l-ьstь yap?s?ndan ba??ms?zla?t?ran Machiavelli, onu ilk kez “gerзekзi” temellerde yorumlayan isim olarak...


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com