BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç


sayfa1/30
s.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
İçişleri Bakanlığından:

Resmi Gazete Tarihi : 10/03/2006
Resmi Gazete Sayısı : 26104

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin  hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve mahalli idare birliklerinin  bütçe ve muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan idarelerin, kurumlar vergisine tabi faaliyetleri, hesap planı bakımından bu Yönetmeliğin sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin hükümlerine tabidir. Bu faaliyetler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48 inci,  3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65 inci, 26/5/2005 tarihli ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Bağlı idare: Belediyelere bağlı, kanunla kurulan, ayrı bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz su ve kanalizasyon, otobüs, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten idareleri,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Belediye: 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki bütün belediyeleri,

ç) Birlik: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,   d) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

e) Bütçe geliri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak  tanımlanan her türlü işlemi,

f) Bütçe gideri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,

g) Encümen: İl özel idaresi il encümenini, belediye ve birlik encümenini, bağlı idarelerde yönetim kurulunu,

ğ) Faaliyet dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,

h) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

ı) Gider: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

i) Hesap dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,

j) İlçe özel idaresi: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35’inci maddesine göre oluşturulan il özel idaresi ilçe teşkilatını,

k) İl özel idaresi: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa tabi idareleri,

l) Kasaba Belediyesi: Büyükşehir, il, ilçe ve ilk kademe belediyeleri dışında kalan belediyeleri,

m) Kurum: İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliği,

n) Malî yıl: Takvim yılını,

o) Meclis: İl özel idaresi il genel meclisini, belediye ve birlik meclisini, bağlı idare genel kurulunu,

ö) Muhasebe Birimi: Gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin

alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi

p) Muhasebe yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili  mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticisini,

r) Nakit esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nakden veya mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini,

s) Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeyi,

ş) Öz kaynak: Kurumun  varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

t)Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda  muhasebeleştirilmesini,

u) Üst yönetici: İl özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, bağlı idarelerde genel müdür, birliklerde birlik başkanını,

ü) Yönetmelik: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconAmaç ve konu örnekleri (alfebetik siralama)

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconTeklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconBİRİNCİ zabit kaptan

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç iconDers notlari birinci Gün 7

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi...


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com