Ders notlari birinci Gün 7


sayfa22/22
s.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

BÖLÜM 5: Hasar
5.1. Risk Kabul SüreciGüvence altına alınan riskin değerlendirilmesi, primin hesaplanması ve poliçenin düzenlenmesi için gerekli olan bilgileri uygulamada teklifname içerir. Poliçenin gereksinimler doğrultusunda düzenlenebilmesi ve hasar meydana geldiğinde sorunların yaşanmaması için teklifnamenin özenle doldurulması gerekir. Anılan belge sigorta ettiren kişi ile sigorta edilen nesne arasındaki çıkar (menfaat) ilişkisini ve sigorta güvencesi altına alınan riskin özelliklerini gösteren belgedir. Bu niteliğinden ötürü teklifnamenin doldurulmuş olması yasal bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Teklifname doldurulurken acente, sigorta ettirene yardımcı olmalı, teklifnamede yer alan sorular hakkında açıklama yapmalı ve bu soruları nasıl yanıtlayacağı konusunda bilgi vermelidir.
Sözleşme yapan acentelerin, sözleşmeyi yaparlarken dikkat edecekleri bir başka önemli konu sözleşmenin ne zaman kurulmuş olduğudur. Bir sigorta sözleşmesinin kurulmuş olabilmesi için mutlaka sigorta ettiren ile sigortacının (veya onu temsilen acentenin) karşılıklı olarak sözleşmenin temel unsurları üzerinde anlaşmaları ve bu anlaşma konusunda istemlerini dile getirmeleri (yani irade beyanında bulunmaları) gerekmektedir. Bu sağlanmadan sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılamaz.
Acente, sigorta sözleşmesi yaparken, şirketin yazılı veya sözlü olarak vereceği her türlü yönergeye, önceden belirlenmiş risk seçim kurallarına uygun davranmak ve belirtilen limitleri aşmamak zorundadır.
Acenteler sigorta edeceği taşınır veya taşınmaz malları, emtiayı, taşıma araçlarını, vb sigortalanabilir değerleri bulundukları yerlerde inceleyerek, sigortalamaya elverişli olup olmadıklarını titiz bir biçimde saptamalıdır. Acenteye yüklenen bu görevin birçok önemli yararı vardır. İlki risklerin belirlenmesine temel oluşturur ve sigortalının güvence altında olmadığı bir riskin gerçekleşmesiyle zarara uğramasına engel olur. Diğeri sigorta ettirenin gerçeğe uygun olmayan isteklerini önler. Bir başka yararı ise riziko teftişi yapılmadığı için gerçekçi bir biçimde güvence altına alınmayan riskin gerçekleşmesiyle hasarın ortaya çıkması durumunda saptanan nitelik ve nicelik farklarının sorumluluğu acenteye ait olacağından onun böyle bir sorumluluk altında kalmasına engel olur.

5.2. Hasar SüreciHasar, sigorta genel şartlarında yer alan rizikonun gerçekleşmesi (menfaatin zarara uğraması) halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması durumu olarak tanımlanabilir..Hasar aynı zamanda sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınmış bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda meydana gelen kayıp ve zararın ortak adıdır.
Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleştiğini haber alır almaz sigortacıya taraflar arasında geçerli olan sigorta sözleşmesinde belirtildiği şekilde ve süre içinde derhal bildirimde bulunması (hasar ihbarı) yapması ve bilahare gerekli tüm bilgi ve belgeleri sigorta şirketine ibraz etmesi gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin ilgili internet adreslerinde her bir hasar branşı için hangi belgelerin gerekli olduğuna ve sigortacıya ibraz edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar yer almakta, aynı zamana poliçeler ile birlikte verilen Bilgilendirme Formlarında bu konuya ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.
Sigorta şirketleri hasar gören ve sigorta kapsamı altında değerlendirilecek olan hasarların maliyeti hakkında rapor düzenleyen kişi ve kuruluş olarak tanımlayabileceğimiz sigorta eksperlerini görevlendirmek yoluyla hasar tespitinde bulunur. Eksperin görevi, sigorta şirketi tarafından incelenmesi istenilen kayıp ve hasarın miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemek, mutabakatlı kıymet ve ön ekspertiz raporlarını hazırlamak ve gözetim faaliyetinde bulunmaktır. Bu görev kesinlikle tarafsız olarak yapılmaktadır. Eksper tayini ve ekspertiz ücreti ile ilgili olarak Kanunun 22 nci maddesinin hükümleri çerçevesinde hareket edilir. Taraflardan birinin tayin ettiği ekspere itiraz eden diğer tarafın ayrıca eksper tayin etmesi mümkündür. Eksperler, düzenledikleri raporun birer nüshasını, ekspertiz işleminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç yedi işgünü içinde imzalı olarak kendisini tayin eden tarafa verir.
Sigortalı hasarın gerçekleştiğini öğrendikten sonra ilgili sigorta genel şartlarında belirtilen süre içinde, şahsen yapabileceği gibi, telefon, telgraf, faks ve mektup aracılığı ile sigortacının genel müdürlük, bölge müdürlükleri veya bölge temsilciliklerinden herhangi birine ve/veya poliçenin tanzimine aracılık eden acentesine ulaşarak hasar bildiriminde bulunabilir. Hasar bildirimi sonrasında sigortacı tarafından eksper görevlendirilecekse, sigorta eksperi riziko adresine ve/veya sigortaya konu kıymetin bulunduğu yere giderek ihbar olunan riziko ile ilgili olarak sigortalı ile temas kurarak inceleme ve tespitlerde bulunur. Hasar süreci aslında sigortalıya verilen nihai hizmettir. Meydana gelmesi muhtemel hasarın nedenlerini araştırarak, bu nedenleri ortadan kaldırmak üzere sigortalıya tavsiyelerde bulunmak, bilgi ve donanım sağlamak ve sigorta poliçesine, tedbir öngören bazı şartlar ilave etmek gibi sigortacı tarafından alınan tedbirlerin tümü, hasarı önleme faaliyetleridir.
Başarılı bir hasar yönetimi sigortacılıkta en önemli başarı faktörlerinden birisidir. Başarılı bir hasar yönetiminin daha etkin ve hızlı hizmet vermek gibi müşteri memnuniyetini arttırıcı temel fonksiyonunun yanı sıra, underwriting, fiyatlama, hasar maliyetlerini iyileştirme, sahte hasarları önleme gibi alanlarda da olumlu yansımaları vardır. Gelişen teknolojinin de sağladığı geniş olanaklar, sigorta şirketlerine hasar yönetimine yönelik çalışmalarda destek olur.
Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymalıdır. Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına yine sigorta ettiren izin vermek zorundadır. Sigortalı zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak, sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olacak ve sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek, zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde hazırlamak, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek, sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek zorundadır.
Sigorta ettiren sigorta sözleşmesi ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan önlemlerden doğan masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir (eksik sigorta varsa, sigortacı bu masrafları sigorta bedeliyle sigorta değeri arasındaki orana göre öder).
Hasardan sonra sigortacı bazı hallerde sigorta edilmiş şeylerin kendisine teslimini isteyebilir. Sigortacı bu şekilde hareket etmekle herhangi bir yükümlülük üstlenmiş olmaz ve bu poliçe şart ve hükümlerinden herhangi birine dayanmak yolundaki hakkından bir şey kaybetmez. Sigorta edilmiş şeyler, hasarlı olsun olmasın, ne kısmen ne tamamen, onayı olmadıkça sigortacıya bırakılamayacağı gibi, bu madde hükümlerine göre sigortacının, sigorta edilmiş bina veya yerlere girmiş, sigortalı şeyleri teslim almış, bunlara el koymuş veya bunları muhafaza altına almış olması, sigorta ettirenin hasarlı şeyleri bırakma hakkındaki isteğini kabul ettiğine delil teşkil etmez.
Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren taraflar arasında geçerli olan poliçe genel ve özel şartlarında kararlaştırıldığı şekilde gerekli incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek ve yine belirtilen süre içinde sigortalının tazminatını ödemek zorundadır. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin kıymetleri esas tutulur.

5.3. Hasar Sürecinde Acentenin RolüSigortacılık alanında müşterilere doğru hizmet sunulmasına aracı olan acenteler hasar durumunda çabuk ve aksaksız hizmet verilmesi konusunda da rol oynar. Poliçelerin sigortalıya en yakın hizmet noktasında üretildiği varsayıldığında, gerçekleşen riziko ile birlikte sigortalıya en çabuk ve en kolay surette ulaşacak olan yine acentedir. Bu noktada sigortalılara verilmesi gereken ilk moral destek acente tarafından ulaştırılır.
Acenteler hasar olasılıkları ve karşılaşılabilecek muhtemel toplam hasar boyutunun ne olabileceğinin değerlendirilmesi konusunda sigortacıya yardımcı olur. Acenteler ile yapılan değerlendirme sonucunda, mevcut portföy dağılımına göre risk haritası ve bu haritaya uygun analizleri sigortacılar ortaya çıkarır. Değişen şartlar karşısında belirlenen stratejilerle gelecek hakkında öngörülerde bulunulur. Acentelere doğrudan yapılan hasar ihbarları ve işlemleri kolaylaştırılmakta, ödeme süreci kısalmaktadır.
Sigorta sözleşmelerinde aracılık yapma konusunda sigorta aracılarına/acentelerine düşen bir diğer görev ise sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardım sağlamaktır. Nitekim, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan acente tanımında da söz konusu görev yer almaktadır.
Acentelerin sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili görevleri sigorta sözleşmelerinin kurulmasından sonra sigortalı/sigorta ettiren ile sigortacı arasında karşılıklı bilgilendirme ve bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmek ya da muhtelif sorunların ortaya çıkması halinde bunların ihtilaf haline gelmesini önleyecek şekilde sigortacılık uygulamaları konusunda akit taraflarına yardımcı olmaktır.
Acenteye “tazminatın ödenmesi” konusunda yüklenen misyon ise poliçe teminatına giren bir rizikonun gerçekleşmesi halinde taraflar arasında irtibatın sağlanmasına aracılık etmektir. Örneğin, düzenlenen prim makbuzlarının hasar ile ilgili bilgi ve belgelerin zarar görenden temin edilerek sigortacıya iletilmesi, sigortacının talep ettiği diğer hususlar konusunda sigortalıya ulaşılmasının sağlanması ya da sigorta ettirenin poliçe teminatına girmeyen veya kısmen giren bir ahvalde tazminatın tam ya da belli bir oranda elde edilmesi için ex–gratia (lütuf) ödemesi yapılması konusunda sigorta şirketi ile bağlantı kurulması bu görevler arasında sayılabilir.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Benzer:

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari birinci Gün 7 iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com