Ders notlari birinci Gün 7


sayfa17/22
s.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

BÖLÜM 2: Acentelere İlişkin Yönetmelikler, İlgili Genelge ve Sektör Duyuruları

2.1. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası sigorta acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usul ve esasların yönetmelik ile belirleneceğini öngörmüştür. Bu çerçevede, Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Acenteler Yönetmeliği 14.04.2008 tarih ve 26847 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayınlanmıştır.

2.1.1. AmaçYönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelikte, acentelerin niteliklerine, kuruluşlarına, faaliyetlerine, tesis edecekleri teminatlara, tutacakları defter, belge ve kayıt düzeni ile yapamayacakları işlere ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

2.1.2. Sigorta Acenteleri İçin Getirilen DüzenlemelerYönetmelik ile, sektörde bir standart sağlanması, sigortalıların en iyi şekilde bilgilendirilmesi ve güvenilirliğin artırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede Yönetmelik ile getirilen başlıca uygulamalar aşağıdaki gibidir:
- Tüzel kişi acentelere, sağlıklı bir firma yapısında olmalarını sağlamak amacı ile, asgari sermaye şartı getirilmiştir.
- Acentelerin sigortalılarına verebilecekleri zararlara karşı zorunlu sorumluluk sigortası yaptırma şartı getirilmiştir.
- Sigortalıları korumak amacıyla, Avrupa Birliğinin Aracılar Yönergesi çerçevesinde, sigortalılarca acentelere yapılan prim ödemelerinin sigorta şirketlerine yapılmış sayılması; ancak, sigorta şirketlerince acentelere yapılan hasar ödemelerinin sigortalılarca alınmadıkça ödenmiş sayılmaması hükmü getirilmiştir.
- Sigortalılara daha kaliteli hizmet verilebilmesini sağlamak amacı ile, acente yöneticilerine ve gerçek kişi acentelere eğitim ve mesleki deneyim şartı getirilmiştir.
- Acentelerde, sigortacılık işlemleriyle yetkili kılınacak tüm kadrolu personel “Teknik Personel” adı altında düzenlenmiş ve bunlara da asgari eğitim ve mesleki deneyim şartı getirilmiştir.
- Teknik personel için de, ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde bir kayıt tutulması ve bunlara kimlik kartı verilmesi uygulaması getirilmiştir.
- Acenteler ve ortaklarında 5684 sayılı Kanunda aranılan şartları sağladıklarını denetlemek açısından, bunların verilerinin kayıt altına alınması uygulaması başlatılmıştır.
- Acentelere uygunluk belgesi verilmesi ve bunların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Levhaya kayıt şartını sağlamak üzere, bu işlemlerin takibi için TOBB ve Acenteler İcra Komitesinin görev ve yetkileri belirlenmiştir.
- Tüm Acente kayıtlarının, bilişim sistemi ile ülke çapında girilebilmesini sağlayacak alt yapı hazırlanmıştır.
- Uygunluk belgesinden ve Levhaya kayıttan müstesna tutulan bankalar ve diğer kurumlarda çalışacak personel için de şartlar getirilmiştir.
- Acentelerin, ilan reklam ve duyurularına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

2.1.3. Acentelik Yapmak İsteyenlere İlişkin NiteliklerSigorta acenteliği yapacakların, Müsteşarlıktan bu nitelikleri taşıdıklarını gösteren bir belge alarak Levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvurmaları gerekmektedir. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan (ç) bendi ile Türk Sigorta Hukuku literatürüne ilk kez giren “Levha”; Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir Levha olarak tarif edilmiştir.
Müsteşarlık belge alınmasına ilişkin işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne görev vermiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için uygun gördüğü ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapmaya yetkilidir. Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar hakkında levhaya kayıt zorunluluğu ile Müsteşarlıktan belge almaya ilişkin hükümler uygulanmamaktadır.
Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler Levhaya kaydedilmek üzere TOBB’a bildirilecek, bu bildirim, bildirime konu acenteler bakımından uygunluk belgesi niteliğinde olacaktır. Uygunluk belgesi alan ve TOBB internet sitesinde liste halinde duyurulan acenteler, Levhaya kayıt olmak için en geç altı ay içinde TOBB’a başvuruda bulunmak zorundadır. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak Levhaya kaydedilen acenteler TOBB internet sitesinde duyurulacaktır.
Acenteler, Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya; sigorta şirketleri ise, acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirmek zorundadır.
TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler ve bilgilere dışarıdan erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenmektedir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller TOBB tarafından belirlenir. Acentelere Müsteşarlık talimatları ile İcra Komitesince gerekli görülen karar ve duyuruların iletilmesi için TOBB tarafından gerekli tedbirler alınır.
Acentelik Yetkileri, Sigorta Poliçeleri, Hesap Mutabakatı ve Bilgi Kayıtları ve Acentelik yetkilerinin tescil ve ilanı ile ilgili olarak yapılan düzenlemede acentelere verilecek acentelik yetkisi ile sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme yetkilerine ve bu yetkinin verilmeyeceği acentelerin hangi yetkili acentelere bağlı bulunacaklarına dair hususların kapsam ve sınırı sigorta şirketlerince, usulü dairesinde tescil ve ilanını müteakip 15 iş günü içinde Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirileceği şeklindedir.
Sigortacılık Kanununun 23. maddesinin onbirinci fıkrası Bakanlar Kurulunun, yabancı sigorta acentelerinin Türkiye’deki faaliyetleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki aracılık hizmetlerine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili kılınmıştır.

2.1.3.1. Gerçek Kişi Acenteler AçısındanAcentelerin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ve Gerçek ve Tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikler Acenteler Yönetmeliği’nin ikinci bölüm ve 4. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre maddenin birinci fıkrasında acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler belirtilmiş olup bu nitelikler:


 • Türkiye’de yerleşik olması,

 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

 • Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

 • Teknik personel vasıflarını taşıması,

 • Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması,

 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,


olarak sıralanmıştır.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendi ise Acentelik yapamayacaklara ilişkin nitelikler yer almaktadır. Kanunda bu haller ayrıntılı olarak sayılmıştır:


 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olmak,

 • Yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamamış olmak,

 • Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.2.1.3.2. Tüzel Kişi Acenteler AçısındanDiğer yandan Acenteler Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ikinci fıkrası acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde ise:


 • Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,

 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

 • Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması,

 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.


niteliklerini aramaktadır.
Maddenin üçüncü fıkrası acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde:

  

a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

niteliklerini aramaktadır.
Maddenin dördüncü fıkrası; acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması niteliklerini aramıştır.
Acenteler Yönetmeliği’nin dördüncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması gerekmektedir.
Maddede bahsedilen ve istisna sayılan (e) ve (f) bentleri ise asgari malvarlığı şartını yerine getirme ve fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olma şartlarıdır Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekmektedir. İstisnalar arasında sayılan (d) bendi (e) ve (f) bentlerinin yanı sıra Teknik Personel vasıflarını taşıma ile ilgilidir.

2.1.4. Teknik PersonelAcenteler Yönetmeliği ile getirilen “Teknik Personel” kavramı sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılabileceğini ifade etmektedir.
Yönetmelikte tanımlanan eğitimi süresi içerisinde almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlanıncaya kadar durdurulabilecektir. Teknik personelin kimlikleri uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu oda tarafından verilir. Odalar, bu hizmet için TOBB tarafından belirlenecek bir ücret alabilir. Kimliklerin şekli ve içeriği, verilmesi ve geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar İcra Komitesince belirlenir ve Müsteşarlığın onayı ile uygulamaya konulur. Kimliği olmayanlar ile kimliği olup ibraz edemeyenler sigorta sözleşmelerine aracılık yapamazlar.
Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve primlerinin tahsili konusu da Acenteler Yönetmeliği’nde yer almıştır. Sigorta poliçelerinde yetkili acentenin unvanı ve Levha numarası ile işlemi yapan teknik personelin adı, soyadı, kayıt numarası ve imzasının açık olarak yer alması zorunludur. Acentelerin prim tahsilatı yapabilmesi için Acenteler Yönetmeliği uyarınca özel bir ‘Yetkilendirme’ aranmaktadır. Yönetmelikte bu hüküm “Sigorta şirketlerince yetkilendirilmemiş acenteler prim tahsilatı yapamaz” şeklinde belirtilmiştir. Sigortalı tarafından yetkili acenteye yapılan ödeme sigorta şirketine yapılmış sayılır. Sigorta şirketlerince acenteye yapılan ödeme hak sahibi tarafından tahsil edilmedikçe yapılmış sayılmaz. Sigorta poliçelerinin düzenlenmesine ve primlerin tahsil edilmesine ilişkin usul ve esaslar sigorta şirketi ile acente arasında akdedilen acentelik sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.
Teknik personel olmak için aşağıdaki şartlar aranır:


 • 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer niteliklerin taşınması,

 • En az lise veya dengi okul mezunu olması,

 • Sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az 2 yıl mesleki deneyim kazanılmış olması.


Ancak, en az 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmayacaktır.
Acenteler teknik personeline ilişkin bilgileri, kaydedilmek ve bu personelin kayıt numarası ve kimliklerini almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildireceklerdir.
Gerçek kişi acenteler ve tüzel kişi acente yöneticileri ile müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getirenlerin teknik personel unvanını taşıması gerekir.
Teknik personelin poliçe satışı sırasında sigortalıya hangi acenteye bağlı olarak çalıştıklarını açıkça belirtmeleri, yapacakları tanıtımlarda ve bilgilendirme notlarında bağlı oldukları acentenin unvanını yazmaları gerekmektedir.
Teknik personelin yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan bağlı bulundukları acenteler sorumludur. Hayat sigortalarında görev yapacak teknik personel hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 
Lise ve dengi okul mezunu olup, teknik personel olmak için diğer gerekli nitelikleri taşıyan, ancak deneyim şartı bulunmayanlar yardımcı teknik personel unvanı ile işe başlatılabilirler. Yardımcı teknik personele en az 6 ay çalışması ve esasları Müsteşarlıkça belirlenecek temel sigortacılık bilgileri sınavını kazanması kaydı ile sigorta işlemleri yapma yetkisi verilebilir. Yardımcı teknik personel 2 yıllık çalışma süresini doldurduğu takdirde teknik personel unvanını kazanır ve acenteler bu personeli sürelerinin dolmasını takiben en geç 20 gün içinde kaydedilmek, kayıt numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.
Aynı zamanda teknik personel olarak sigorta acentelerinde faaliyette bulunacak olanların tarihi ve programı Müsteşarlıkça 3 ay önceden duyurulacak ve en az 3 yılda bir 5 iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime tabi tutulmaları gerektiği hususu da Acenteler Yönetmeliğinin yeni düzenlemesinde yer almaktadır. Eğitimler Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılacaktır. Elektronik ortamda eğitim verilmesi de mümkündür. Müsteşarlık gerek görülen hallerde bu eğitimlerin yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir.
Bankalar hariç Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen bankalar, özel kanunla kurulmuş ve kendilerine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar hakkında Yönetmelik özel bir düzenleme getirmiştir. Bu kurumlarda, sigorta acenteliği yapılan bölümü ve sigorta işlemlerinden sorumlu bir teknik personeli belirlemek, ayrıca yeter sayıda teknik personel çalıştırmak zorunludur. Bankalar, Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu bir personeli TOBB’a bildirecekler ve ayrıca sigorta acenteliği yapan tüm şubelerinde teknik personel niteliklerini haiz en az bir personeli belirleyeceklerdir.


2.1.5. Mesleki Sorumluluk Sigortası GereğiAcenteler Yönetmeliği ile ilk kez “Mesleki Sorumluluk Sigortası”na ilişkin düzenleme yapılmış olup, buna göre acenteler, mesleki faaliyetlerinden dolayı sigortalılarına verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Mesleki sorumluluk sigortasının, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 TL olmak üzere yaptırılması gerekmektedir. Acenteler, sigorta şirketleri ile yaptıkları acentelik sözleşmesini takiben en geç bir ay içerisinde mesleki sorumluluk sigortasını yaptırarak, bu hususta elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirimde bulunur. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın acentelik faaliyetinde bulunulamaz. Mesleki sorumluluk sigortasının asgari miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık artış oranını aşmamak kaydıyla Müsteşarlıkça arttırılabilir.

2.1.6. Asgari Sermaye GereğiAcenteler Yönetmeliği’nde “Asgari Sermaye”ye ilişkin hükümler yer almaktadır. Buna göre, tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000 TL’dir. Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının % 4’ünden aşağı olamaz.
Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibarıyla hesaplanır. Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirirler. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl sonuna kadar tamamlanır. Sermaye açığını kapatmayan acenteler, bu açığı kapatana kadar acentelik faaliyetinde bulunamazlar.


2.1.7. Diğer DüzenlemelerDiğer yandan “Teminat” ve “Acente komisyonları’’ konusunda yapılan yeni düzenlemeye göre sigorta şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle acentelerinden isteyebilecekleri teminatın miktarı ve koşulları taraflar arasında serbestçe belirlenir. Sigorta branşları itibarıyla uygulanacak komisyonlar, ise sigorta şirketleri ve acenteleri arasında serbestçe belirlenir. Ancak, komisyonlara ilişkin olarak ilgili mevzuatında özel hükümler bulunan sigortalarda kendi hükümleri geçerlidir. Sigorta şirketleri ile acenteler arasında yapılacak acentelik sözleşmelerinde komisyonun genel çerçevesi belirlenir. Sözleşmede belirlenmemiş bulunan komisyon ve ek komisyonlar ile ilgili esaslar ise sigorta şirketlerince acentelere duyurulur.
Yönetmeliğin “Hesap mutabakatı’’ ile ilgili düzenlemesi uyarınca acentelerin hesap ve kayıt düzeninin, şirketler ile ilgili hesaplarda üçer aylık dönemler itibarıyla mutabakat sağlayacak şekilde oluşturulması gerekir. Acenteler ve sigorta şirketleri kendi aralarındaki ilgili hesaplarda, üçer aylık dönemler itibarıyla hesap mutabakatlarını sağlamak zorundadırlar.
Unvan, ilan, reklam, afiş ve pano’’ konusunda yapılan düzenleme gereği acenteler, unvanlarında sigorta ifadesi ile birlikte acentelik veya aracılık ifadelerinden birini kullanmak zorundadır. Acenteler, sigorta şirketlerine ve sözleşme yaptırmak isteyenlere yanıltıcı bilgi ve belge veremezler. Acenteler, unvanlarını acentelik fonksiyonlarını gizleyecek şekilde ve unvanlarında sigorta şirketi olarak faaliyet gösterdikleri anlamını taşıyacak ifadeler kullanamazlar. Acenteler, Levha kayıt numarasını içeren bir plakayı işyerlerinin giriş bölümünde ve gözle görünür şekilde asmak zorundadır. Bu plakanın şekli Müsteşarlığın uygun görüşü ile İcra Komitesince belirlenir. Acentelerin faaliyet gösterecekleri başka bir adresteki şubeleri acente ile aynı unvanı taşımak zorundadır. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç 15 iş günü içinde Levha bilgilerine ilave ettirirler. Şubelerin antet, afiş, reklam ve tabelalarında acente unvanına yer vermeleri zorunludur.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Benzer:

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari birinci Gün 7 iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com