Ders notlari birinci Gün 7


sayfa16/22
s.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

1.3. Kanunun Getirdikleri

1.3.1. GenelSigorta acentelerinin ülkemiz sigortacılık sektöründe üstlendiği önemli rol göz önünde bulundurularak si­gor­ta acen­te­li­ği ya­pı­la­bil­me­si için ge­rek­li şart­lar be­lir­len­miş ve si­gor­ta acente­li­ği­nin ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler eliy­le ya­pı­la­bi­le­ce­ği hü­küm al­tı­na alın­mış­tır. Si­gor­ta acen­te­li­ği­nin ifa edi­le­bil­me­si için, TOBB nezdindeki Lev­ha­ya kayıtlı ol­ma şar­tı ge­ti­ril­miş­tir. Sek­tö­rün en önem­li ak­tör­le­rin­den bi­ri olan acen­te­le­rin be­lir­li ni­te­lik­le­ri ta­şı­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Bu ne­den­le, Lev­ha­ya ka­yıt için, acen­te­le­re Hazine Müs­te­şar­lığından bu ni­te­lik­le­ri ta­şı­dık­la­rı­nı gös­te­ren bir bel­ge alma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­miş­tir.
An­cak, ban­ka­lar ile özel ka­nun­la ku­rul­muş ve ken­di­si­ne sigorta acen­te­li­ği yap­ma yet­ki­si tanınan ku­rum­lar, ni­te­lik­le­rin­den do­la­yı, bu hü­küm­ler­den muaf tu­tul­muş­tur.
Ya­ban­cı acen­te­le­rin Tür­ki­ye’de­ki fa­ali­yet­le­ri ile Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren acen­te­le­rin yaban­cı si­gor­ta şir­ket­le­ri adı­na Tür­ki­ye’de­ki ara­cı­lı­ğı­na iliş­kin dü­zen­le­me yap­ma yet­ki­si Bakan­lar Ku­ru­lu­na ve­ril­miş­tir. Bu yet­ki dev­ri ile amaç­la­nan, Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyum sürecinde ge­rek­li de­ği­şik­lik­le­rin ya­pıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı­dır.
Si­gor­ta hiz­met­le­ri ile il­gi­li ola­rak, Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun 4/A mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na is­tis­na ge­ti­ril­miş­tir. Si­gor­ta­cı­lık sek­tö­rü açı­sın­dan anı­lan istisna de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de, si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin hiz­met sağ­la­yı­cı ola­rak; acen­te­le­rin ise salt ara­cı­lık fa­ali­ye­ti do­la­yı­sıy­la sun­duk­la­rı ayıp­lı hiz­met­ten so­rum­lu tu­tul­ma­sı il­ke­si be­nim­sen­miş­tir.
Uy­gu­la­ma­da gö­rü­len taz­mi­nat öde­me­le­rin­de ge­cik­me­nin ta­ma­men or­ta­dan kalk­ma­sı, primlerin za­ma­nın­da tah­sil edi­le­rek şir­ket ta­ra­fın­dan en kı­sa sü­re­de ve­rim­li alan­la­ra yatırılması ile müm­kün ola­cak­tır. Acen­te­ler ta­ra­fın­dan top­la­nan prim­le­rin baş­ka fa­ali­yet alan­la­rın­da kullanılma­sı­nın önü­ne ge­çe­bil­mek ama­cıy­la ken­di­le­ri­ne söz­leş­me yap­ma ve prim tah­sil et­me yet­ki­le­ri ve­ri­len si­gor­ta acen­te­le­ri­nin, ku­ral ola­rak, baş­ka ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­na­ma­ya­cak­la­rı esa­sı benimsenmiştir.
Di­ğer ta­raf­tan, bu şe­kil­de­ki bir uy­gu­la­ma ile acen­te­lik­te ku­rum­sal­laş­ma ar­ta­cak ve profesyonel si­gor­ta­cı­lı­ğı be­nim­se­yen acen­te­ler sek­tör­de yer­le­ri­ni ala­cak­lar­dır. Böy­le­ce, sigorta et­ti­ren de te­mi­nat al­tı­na alın­ma­sı­nı is­te­di­ği ri­zi­ko ko­nu­sun­da hiz­met ala­bi­le­ce­ği et­kin bir si­gor­ta ara­cı­sı bu­la­bi­le­cek­tir.

1.3.2. Acentelere İlişkin Hükümler
1.3.2.1 Acente Tanımı5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendine göre aracı; sigorta acentesi ve brokeri ifade etmektedir. Aynı maddenin (l) bendinde ise “Sigorta acentesi” tanımı yapılmıştır. Buna göre acente tanımı aşağıda yer aldığı şekildedir:
l) Sigorta acentesi: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişidir.

1.3.2.2 Faaliyet Alanı Sınırlı/ Sınırsız Acente
Mevzuatta esas itibarıyla iki tür acentelik mevcuttur. Bunlar;

 • yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler,

 • zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın faaliyet gösteren acentelerdir.


yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler için başka işle iştigal etme yasağı yoktur. Bununla birlikte, bu acentelerin zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları dışında sigorta işlemleri yapması mümkün değildir.
Ayrıca;

 • Bankalar,

 • özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar,

da bu ya­sak kap­sa­mı dışın­da bı­ra­kıl­mış­tır.
Diğer taraftan, zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın faaliyet gösteren acenteler, bireysel emek­li­lik iş­lem­le­riy­le il­gi­li acen­te­lik fa­ali­ye­ti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.
Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin TOBB tarafından tutulan Levhaya kayıtlı olması gerekir.


1.3.2.3 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği5684 sayılı Kanun sigorta acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usul ve esasların yönetmelik ile belirleneceğini öngörmüştür. Nitekim bu konu ile ilgili olarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 14/04/2008 tarihli ve 26847 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1.3.2.4 Levha kaydıSigorta acentesinin Levha kaydı aşağıdaki durumlardan birinin tespiti halinde silinir:


 • Sigorta acenteliği yapması için gerekli nitelikleri kaybetmişse,

 • Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse,

 • Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse,

 • Sigorta acenteliğinden ayrılmışsa,

 • Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse,

 • Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya aidatını üç yıl üst üste hiç ödememişse.


Levhadan silinme kararı verilmeden önce, sigorta acentesinin yazılı savunmasının istenmesi gerekir. Levhadan silinme kararının verilebilmesi için sigorta acentesinin savunmasının dinlenmesi veya savunması dinlenmek üzere kendisine yapılan çağrıya uymamış olması gerekir. Levhadan silinme kararının gerekçeli olarak verilmesi gerekmektedir.. Levhadan silinmeyi gerektiren hallerinin sona erdiğini ispat eden sigorta acentesi, Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır. Ancak, hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş olan kişinin bir daha Levhaya yazılması mümkün değildir.
Levhaya yeniden yazılan sigorta acentesinden kayıt ücreti alınmamaktadır. Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar, Levhaya yazılma şartlarının varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu tutulabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine ilişkin kararın da gerekçeli olarak verilmesi şarttır.
Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara karşı 15 iş günü içinde TOBB Yönetim Kuruluna yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında TOBB Yönetim Kurulu en geç 15 iş günü içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Bu karar kesindir.

1.3.2.5 Acentelere ilişkin diğer özel hükümler5684 sayılı Kanun aracılar hakkında bazı sınırlamalar getirmiştir. Şöyle ki, sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar; • sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz,

 • imzaya yetkili olarak çalışamaz,

 • bu şirketlere ortak olamaz ,

 • bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez.

Yukarıda belirtilen sınırlandırmalar, söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir. Ancak, bu durumda sınırlandırma yalnızca söz konusu kişilerin faaliyette bulunduğu şirketin sigorta acenteliği içindir. (Madde 23/12)
Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigorta acenteliği iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz. (Madde 23/13)
Sigorta acenteliği yapmaktan yasaklananlar, sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde çalıştırılamayacakları gibi, bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta acenteliği mesleğinin icrası için işbirliği yapılamaz. (Madde 23/14)
Sigorta acentesi, acentelik sözleşmesinin sona ermesi halinde, sigorta ettirenlerle yaptığı veya kısa bir süre içinde yapacağı işlerle ilgili sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği komisyona hak kazanır.
Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra sigorta şirketi sigorta acentesinin portföyü sayesinde önemli menfaatler elde ediyor ve hakkaniyet gerektiriyorsa, sigorta acentesi, sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Ancak, sigorta acentesinin haklı bir nedene dayanmaksızın sözleşmeyi feshetmesi ya da kendi kusuruyla sözleşmenin feshine neden olması halinde tazminat hakkı düşer.
Sigorta acenteleri ile bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması zorunludur.

1.3.2.6 Cezai HükümlerSigortacılık Kanununda getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin yaptırımları düzenlenmiş olup, bu düzenlemeler “Cezai Hükümler” başlığı altında yer almaktadır. Kanunda yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması Hazine Müsteşarlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Müsteşarlık aynı zamanda katılan (müdahil) sıfatını kazanmaktadır.
Bununla birlikte, acentelerin Kanunda suç sayılan fiilleri hakkında yapılacak kovuşturmalar hakkında bu madde hükümleri uygulanmamaktadır.
5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan sigorta acentelerine ilişkin adli cezalar aşağıda sıralanmıştır:
 Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasına aykırı olarak ticarî faaliyette bulunanlar (detaylı bilgi için “1.3.2.2 Yetkili/Sınırlı Yetkili Acente” başlıklı bölüme bakınız.) hakkında yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
 Kanunun 23 üncü maddesinin 12 nci fıkrasına aykırı davrananlar (detaylı bilgi için “1.3.2.5 Acentelere ilişkin diğer özel hükümler” başlıklı bölüme bakınız.) hakkında üç yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
 Kanunun 23 üncü maddesinin 13 üncü fıkrasına aykırı olarak sigorta acenteliği yetkilerini veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar beş yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile sigorta acenteliği yaptığı izlenimini uyandıranlar hakkında yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
 Kanunun 23 üncü maddesinin 14 üncü fıkrasına aykırı hareket edenler ile bu fıkra gereğince sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde çalışmaması gerektiği halde çalışanlar hakkında iki yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Benzer:

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari birinci Gün 7 iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com