Ders notlari birinci Gün 7


sayfa12/22
s.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


Bir diğer örnek olarak, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

7.5. Türk Sigorta Sektörünün Prim Büyüklüğü ve Dağıtım KanallarıSektörde, 2008 yılı sonu itibariyle 53 sigorta ve 1 reasürans şirketi faaliyet göstermekte olup, prim üretimi 11.8 milyar TL’dir. Toplam prim üretiminin %85’i hayat dışı branşlardaki prim üretiminden kaynaklanmaktadır.
Tablo 1’den görüleceği üzere, kaza branşı en çok prim üretilen branştır. Bunu sırasıyla trafik sigortaları ile yangın ve sağlık sigortaları takip etmektedir. Grafik 1 incelendiğinde ise, toplam hayat dışı prim üretiminin %32’si kaza branşında, %20’si trafik branşında ve %16’sı ise yangın branşında gerçekleştiği görülmektedir.


Tablo 1 – Branş Bazında Prim Üretimleri (2008)


TOPLAM PRİM ÜRETİMİ

11.774.238.766 TL

-HAYAT

1.574.896.096 TL

-HAYAT DIŞI

10.199.342.670 TL

*Yangın

1.598.455.151 TL

*DASK

272.771.343 TL

*Nakliyat

413.587.291 TL

*KMA Mali Sorumluluk

2.060.499.622 TL

*Kaza

3.329.805.336 TL

*Ferdi Kaza

467.198.588 TL

*Kredi

37.101.738 TL

*Hukuksal Koruma

32.319.859 TL

*Mühendislik

536.149.073 TL

*Tarım

124.617.714 TL

*Sağlık

1.326.836.954 TL

Kaynak: TSRŞB

Grafik 1 – Hayat Dışı Sigortalarda Prim Dağılımı (2008)Kaynak: TSRŞB

Dağıtım kanallarının prim üretimi içindeki payına bakıldığında ise, yıllar itibariyle değişmekle birlikte, Grafik 3’ten görüleceği üzere 2007 sonu itibariyle prim üretiminin ortalama %70’i acenteler vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda, merkezden yapılan üretimde azalış, brokerler vasıtasıyla yapılan üretimde ise artış gözlenmektedir. 2007 yıl sonu itibariyle sigorta ve emeklilik şirketlerinin acenteliğini yapan banka sayısı 35’tir.

Grafik 2- Dağıtım Kanallarının Prim Üretimi İçindeki Payı (2007)Kaynak: SDK

7.6. Sigortacılık Sektöründe Yer Alan Kurum ve Kuruluşlar
7.6.1. Düzenleyici ve denetleyici kurumSigortacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi, 30/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir. Daha sonra, 7397 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sigorta hizmetleri hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığına vermiş olduğu görev ve yetkiler, 18/12/1987 tarihli ve 303 sayılı K.H.K. ile Başbakanlığa ve müteakiben Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmiştir.
Söz konusu devir sonrasında 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı bünyesinde ana hizmet birimlerinden birisi olarak Sigortacılık Genel Müdürlüğü kurulmuş, ayrıca Sigorta Denetleme Kurulu Hazine Müsteşarlığı merkez denetim birimleri arasına dahil edilmiştir.
Sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Hazine Müsteşarlığının iki birimi tarafından yürütülmektedir.


7.6.2. Sektör kurumlarıSektörde faaliyette bulunan sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri dışındaki aktörleri genel olarak aracılar (brokerler ve acenteler), sigorta hasar eksperleri, aktüerler ve bağımsız denetim kuruluşları olarak sayabiliriz.
Sektörde yer alan söz konusu aktörlere ilişkin aşağıda bazı kısa bilgiler yer almaktadır:
Broker, sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişidir.
Brokerlik, Müsteşarlıktan alınan brokerlik ruhsatı ile yapılır. Müsteşarlık, ruhsat ile ilgili işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi hususunda ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarına görev verebilir. Brokerlerin görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sigorta acentesi, ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişidir.
Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir.
Sigorta eksperi, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir.
Sigorta eksperliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta eksperi unvanı, sigorta eksperliği ruhsatnamesinin alınmasından sonra kazanılır. Sigorta eksperliği yapacaklar, ruhsatnamelerini aldıktan sonra Levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur.
Aktüer, sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişidir.
Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, yeterli sayıda aktüerle çalışmak zorundadır. Müsteşarlık tarafından aktüerlerin kaydedildiği bir Aktüerler Sicili tutulur. Sicile kaydolunmadan aktüerlik yapılamaz. Aktüerlik unvanının kazanılması ile aktüerlerin görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri bilançolarının, kâr ve zarar cetvellerinin ve Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer malî tablolarının bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirilmesi ve ilan ettirilmesi zorunludur.

7.6.3. Mesleki kuruluşlar
7.6.3.1. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB)


Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, merkezi İstanbul’da bulunan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine, ruhsat almalarından itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır. Ancak, Bakanlar Kurulu, üye olma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.
Birliğin amacı;

  1. Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek,

  2. Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,

  3. Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

Benzer:

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari birinci Gün 7 iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com