Anadolu'da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde y


s.ogren-sen.com > Ekonomi > Test
(İLK ÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI)

TEST I
1) ilk insanların toplayıcılıktan tarım hayatına geçmesi hangi olayın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A) Yerleşik hayat biçimi

B) Hayvancılıkla uğraşmaları

C) Ticaretin başlaması

D) Sanat ürünlerin ortaya koymaları

2- İnsanoğlunun hangi icadı tarihin başlangıcına neden olmuştur?

A) Yazıyı bulması B) Hayvanları evcilleştirmesi

C) Üretime başlaması D) Ateşi bulması
3- Konya Çatal höyük’teki kazılarda ortaya çıkan tarihi eserleri hangi bilim inceler?

A) Etnoloji B) Epigrafi C) Coğrafya D) Arkeoloji
4- Tarihte ticaret alanında takas (değiş_tokuş) usulünün ortadan kalkmasını ve böylece ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kağıt B) Para C) Yazı D) Takvim
5- Tarihte ilk yazılı antlaşma hangi devletler arasında imzalanmıştır?

A) Mısır-Roma B) Roma-Hititler C) Mısır-Hititler D)Lidya-Pers


6-) Tarımı önem verilmiş, üretim için gerekli tedbirlerin yanı sıra saban kırana ölüm cezasını veren eski Anadolu uygarlığı hangisidir?

A)Lidya B) Hitit C)Frigler D) İyon
7- -Yazılı kaya ve ivriz kabartmaları

-Pankuş adı verilen meclisleri bulunur

-Tavanna adlı kraliçeleri bulunur

-Kadeş antlaşmasını yapmıştır

yukarıda özellikleri verilen Anadolu’nun eski uygarlığı hangisidir?

A)Urartular B)Hititler

C)Lidyalılar D)İyonyalılar
8- Kral yolunun yapımında rolleri bulunan ve tarihte parayı ilk defa kullanarak takas sistemine son veren uygarlık hangisidir?

A) Lidya B) Frigler C) Hititler D) Urartular
9- Hititlerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuşpa B) Hattuşaş C) Sard D) Gordion
10- Anadolu'da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) Hitit – Hattuşaş B) Frig – Gordion C) İyon – Isparta D) Urartu - Tuşpa
11- Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalıların özelliklerinden biridir?

A) Paranın kullanılması B) İlk yazılı kanunların yapılması

C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi
12- Aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisi günümüze kadar gelen su kanalları ve bentleri yanı sıra taş işçiliği ile yapmış oldukları eserleri günümüze kadar bırakmıştır?

A) Urartular B) Lidyalılar C) İyon D) Frigler
13- Lidyalıların,

• Paranın bulunması

• Kral Yolu'nun yapılması

• Başkentte serbest pazarın kurulması

faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına

B) Şehir devletleri halinde yaşamalarına

C) Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına

D) Ticaret gelirlerinin artmasına
14- İyonyalıların,

I. Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurmaları

II. Güneş tutulmasını hesaplamaları

III. Şehir devletleri halinde yaşamaları

faaliyetlerinden hangileri bilimsel çalışmalar yaptıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

15- Hititlerin,

I. Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmaları

II. Öldükten sonra tanrılarına hesap vereceklerine inanan kralların, zaferlerini ve yenilgilerini anal adı verilen yıllıklara yazdırmaları.

III. Mısırlılar ile Kadeş Antlaşması'nı imzalamaları

faaliyetlerinden hangileri sanata önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III
16- Urartuların,

I. Madencilik alanında Ön Asya'da en ileri uygarlık haline gelmeleri

II. Tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları yapmaları

III. Mezarları ev şeklinde yaparak içine ölünün eşyalarını koymaları
faaliyetlerinden hangileri ölümden sonraki hayata inandıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II
17-Tarih öncesi dönemlerde aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşmek için seçtiği alanlardan biri değildir?

a)Sanayinin geliştiği yerler b)Verimli tarım alanları

c)Su kaynaklarının çevresi d)Düz ve ovalık alanlar
18-Yazının icadıyla başlayıp, Kavimler Göçü ile sona eren çağ aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ortaçağ b)Yeniçağ c)İlkçağ d)Yakınçağ
19- Anadolu medeniyetlerinin hemen hemen hepsinde kralın geniş yetkileri vardı. Krallık genelde babadan oğula geçerdi. Krallar:
-Baş rahip

-Baş kumandan

-Baş yargıç

-Baş yasa çıkarıcı ve uygulayıcı

Unvan ve görevlerinin hepsini birlikte yürütürlerdi.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak olası değildir?
A-Anadolu devletlerinin hemen hemen hepsinde mutlakıyet rejimi uygulanmıştır

B-Krallar ordunun başında savaşlara katılmışlardır

C-Ülkelerde laik (din ve devlet işlerinin ayrı tutulması) yönetim esastır.

D-Ülkedeki din adamlarının başında krallar yer almıştır
20- I-Çiftçilerin ürettiği ürünlerin devlet tarafından satın alınması

II-Tarımda kullanılan araç gereçlere ve gücünden yararlanılan hayvanlara karşı kötü davranışların şiddetle cezalandırılması

III-Sulama kanallarının açılması
Yukarıdaki bilgiler Frigler’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?

A- Hayvancılık B- Eğitim C- Tarım D- Kültür
(İLK ÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI)

TEST II


1- Aşağıdakilerden hangisi, Frigyalılar Dönemi ile ilgili değildir?

a)Frigyalılar, yaşadıkları olayları” Anal” adı verilen yıllıklarda toplamışlardır,

b)Hititlerin yıkılışından sonra, Orta Anadolu’da devlet kurmuşlardır,

c)Başkentleri,Sakarya Nehri üzerinde bulunan, Eskişehir yakınlarındaki Gordion’dur,

d)Friyalılar, tarımla uğraşan bir topluluktu.Tarımı korumak için,ağır yasalar koymuşlardır. Örneğin;öküz kesenin veya saban kıranın cezası ölümdür.
2- Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalılar Dönemi ile ilgili değildir?

a)İlk Çağ’da, Gediz ve Büyük Menderes Irmakları arasında kurulmuş bir uygarlıktır,

b)Tarihte, günümüzde kullandığımız takvime, en son şeklini veren devlettir,

c)En önemli kentleri,Sardes’ti.Efes’ten başlayarak,doğuya doğru giden Kral Yolu,bu

dönemde yapılmıştır

d)Tarihte parayı ilk kez kullanan devlettir
3-Urartular Dönemi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)MÖ.900 yıllarında Doğu Anadolu’da egemenlik kurmuşlardır,

b)Başkentleri Tuşpa(Van)’dır,

c)El sanatları ve maden işçiliğinde çok ileri bir toplumdu,

d)Akdeniz’de koloniler kurmuşlardır,
4- Aşağıdakilerden hangisi Tarih Bilimi’nin özellikleri arasında yer almaz?

a)Geçmişte yaşanan olayları inceler,

b)Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler,

c)Deney ve Gözlem Metodu’nu kullanarak en sağlıklı sonuçları ortaya koyar,

d)Olayları zaman ve yer göstererek inceler,

5- Aşağıdakilerden hangisi Yontma-Taş Devrinin özellikleri arasında yer almaz?

a)Bu devir insanları, mağaralarda, kuytu yerlerde ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır,

b)Kaba taşları yontarak, ilkel aletler yapmışlar ve bu aletlerle mağara duvarlarına hayvan resimleri ve gravürleri yapmışlardır

c)Yerleşik hayata geçilmiş hayvanlar evcilleştirilerek tarımsal amaçlı olarak kullanılmışlardır,

d)Bu devir insanları, avcılık ve toplayıcılıkla geçinmiştir.
6- M.Ö. 23 yılında doğan ve M.S. 37 yılında ölen bir kişi kaç yıl yaşamış olur?

a) 24 b) 60 c) 26 d) 14
7- Hititlerde, Pankuş adı verilen asiller meclisinin prensin veliahtlğını onaylaması, gerektiğinde Kral ve Kraliçeyi yargılayarak haklarında hüküm verebilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Yönetimin babadan oğula geçtiği.

B) Kralın yetkilerinin sınırsız olmadığı.

C) Kralın başkomutan ve başhakim olduğu.

D) İmparatorluk döneminde Pankuş Meclisi'nin önemini kaybettiği.
8- Yazı Anadolu'ya,Mezopotamyalı Asurlular aracılığı ile gelmiştir.Böylece Anadolu'da tarih devirleri başlamıştır.Yapılan kazılarda Asurlulara ait bir ticaret kolonisinde ticari belgeler ve "Karum" denilen pazarlar bulunmuştur.

Bu bilgilere göre Asurlular ile ilgili;

I. Anadolu'da tarihi devirleri başlattıkları

II. Mezopotamya-Anadolu arasında ilişkiyi sağladıkları

III. Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II
9- Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait bir özelliktir?

A) İlk imparatorluğu kurdular.

B) Tarihite bilinen ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.

C) Demokrasinin görüldüğü ilk medeniyettir.

D) Mumyacılıkta ileri gittiler.
10- I. Hititler, merkezi yönetimi korumak amacıyla devlete karşı isyanı en büyük suçlardan saymışlardır.
II. Frigler, tarımı korumak amacıyla tarım aletlerine ve hayvanlara zarar verenleri çok şiddetli bir şekilde cezalandırmışlardır.
Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Devletlerin hukuk anlayışları, içinde bulundukları koşullara göre farklılıklar göstermektedir.
B) İlkçağ kanunları son derece ağırdır.
C) Kanunların belirlenmesinde dinlerin etkisi vardır.
D) İlk yazılı kanunlar Anadolu'da ortaya çıkmıştır.

11- Anadolu, Hititler zamanında tarihî çağlara geçmiştir. Tarihte bilinen ilk meclislerden olan Pankuş meclisini kuran Hititler böylece kralın yetkilerini sınırlandırmışlar, merkezi otoriteyi güçlendirmek için vilayetlere merkezden valiler atamışlardır. Tarihte ilk defa veraset sistemini uygulayan, aile ile ilgili kanunlar yapan Hititler, Anallar denen yıllıklar yazdırarak ilk defa tarih yazıcılığını da başlatmışlardır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hukuk alanındaki gelişmelere katkıda bulunmuşlardır.
B).Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlardır.
C) Yazılı tarih ilminin temellerini atmışlardır.
D) Tarımı koruyup, geliştirmek için kanunlar yapmışlardır.

12-Aşağıdaki tarihlerden hangisi daha belirgindir?

A. Cumhuriyet 29 Ekim’de ilan edildi. B. Kırım Savaşı XIX. yüzyılda yapıldı.

C. İlkyazı MÖ. IV. Bin yılda bulundu. D. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı.

13-Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır?

A- MÖ 2000 B-MÖ 300 C-MÖ 900 D- MÖ 2500
14- Aşağıdakilerden hangisi Yazılı Belgeler arasında gösterilemez?

A-Kitabe B-Resmi yazışmalar C-Antlaşmalar D- Taş ve kemikten yapılmış eşyalar,
15- İlkçağ'da İyonya'da; Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamış, Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

İyonya'daki tüm bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) İlk defa yazıyı onların kullandığının

B) Demokrasinin geliştiğinin

C) Dünyada ilk yerleşimin burada kurulduğunun

D) Bilimsel çalışmaların yapıldığının


16- I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması

II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması

III. Ahiret inancının yaygın olması

özelliklerinden hangileri, Anadolu'da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

17-Hititler bir yıl içinde meydana gelen önemli olayları “Anal” adı verdikleri yıllıklara yazıyor ve tapınaklara tanrılarının huzuruna bırakıyorlardı.

Hititlerde görülen bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?

a)Medeni kanun b)Yazılı hukuk kurallarının

c)Edebi eserlerin d)Tarih yazıcılığının
18-Urartular hangi bölgede medeniyet kurmuşlardır?

a)Marmara b)Doğu Anadolu c)Ege d)İç Anadolu
19-Anadolu Tarihi incelendiğinde, bilinen ilk Anadolu medeniyeti, Hititler tarafından kurulmuştur.

Hititler; Kızılırmak yayı içinde, Hattuşaş başkent olmak üzere kuruldular. Hitit devleti M.Ö. 2000 ile

800 yılları arsında bölgede hakim olarak komşuları ile savaşlar yapmışlar ve hatta Mısır ile aralarında

ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nı da imzalamışlardır.

Yukarıdaki metne göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


  1. Hititler ile Mısırlılar savaşmışlardır.

  2. Anadolu’da bilinen en büyük devleti Hititler kurmuşlardır

  3. Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır

  4. Hititler komşularıyla savaşmışlardır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Anadolu\1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan...

Anadolu\Basin bülteni 26. Akbank Caz Festivali ile ilgili görsellere aşağıdaki...

Anadolu\Asagidaki duyuru ve haber basliklarinin ayrintilari

Anadolu\Asagidaki duyuru ve haber basliklarinin ayrintilari

Anadolu\Anadolu üNİversitesi AÇIKÖĞretim faküLtesi

Anadolu\AŞAĞidaki BİLGİleriN ÇOĞunluğu fiLMİn web sitesinden alinmiştir

Anadolu\Erkan AĞRİKLİ ( osman üLKÜmen anadolu lisesi )

Anadolu\Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri

Anadolu\Bcal bahçELİevler cumhuriyet anadolu lisesi -İlk uygarliklar -vedat akbulak

Anadolu\BahçELİevler cumhuriyet anadolu liskesi -ortaçağ’ ve Yakın Çağ’da Avrupa- vedat akbulak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com