Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat


sayfa6/6
s.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
1   2   3   4   5   6

4. Dil ve Anlatım

Öğretici metinlerde dil bir nesneyi, bir kavramı, bir olayı anlatmak,

açıklamak ve bildirmek ve okuyucuyu uyarmak, harekete

geçirmek üzere kullanılır. Metnin dili; ifade edilmek

istenen düşünceye, seçilen anlatım türüne ve hitap edilen

okuyucuya, kullanılan iletişim aracına göre değişir. Hitabetin

diliyle sohbet türünün, deneme türüyle makale türünün anlatımı

aynı değildir. Aynı manzaraya farklı açılardan bakıldığında

aynı şey görülmez. Bu farklılık bakış açısından kaynaklanır.

Bir konuya farklı bakış açılarından yaklaşılabilir.

Bilgi, inanç, düşünce farklılığı, kültürel çevre, psikolojik özellikler

bakış açısını belirler. Bütün bunlar yazarın anlatımını

etkiler.

Aynı konu farklı yazarlar tarafından ifade edilebilir. Ancak

sonuçta hiçbir yazarın anlatımının birbirine benzemediği

görülür. İşte bu farklılık üsluptan kaynaklanmaktadır. Üsluba,

yazarın anlatım tarzı diyebiliriz. Yazarın kurduğu cümleler,

kelime seçimi, cümle yapısı, kelimelere kazandırdığı anlam,

anlatımının açık, tutarlı, anlaşılır olup olmadığı o yazarın

üslubunu ortaya koyar.

Metinlerin türleri ile kullanılan kelimeler arasında sıkı bir ilişki

vardır. Bilimsel metinlerde çok sık bir şekilde terimlere yer

verilir. Makale türündeki metinlerde doğal dil kullanılır. Dil,

değişik yorumlara kapalıdır. Sözcükler genellikle ilk anlamlarında

kullanılır. Felsefî metinlerde dil kavram boyutuyla, sözcükler

günlük hayattaki anlamlarından soyutlanmış bir görev

yüklenerek karşımıza çıkar. Deneme, sohbet, anı gibi türlerde

dil, öznel bir şekilde kullanılır. Sözcüklere yeni anlamlar

yüklenir. Hitap edilen kitle de öğretici metinlerin dilinin oluşumunda

etkili olur.

Antik dönemde düzey bakımından üslup yüksek, orta ve

alçak üslup olmak üzere üç gruba ayrılmıştır:

Örnek:

Yüksek üslup düzeyi “son uykusuna dalmak”

Orta üslup düzeyi “ölmek”

Alçak üslup düzeyi “gebermek”

5. Metin ve Gelenek

Öğretici metinler incelenirken metnin hangi geleneğe bağlı

kalınarak yazıldığı, sanatçının gelenekle ilişkisi tespit edilir.

Felsefe, bilim, gazete çevresinde gelişen ve kişisel hayatı

konu alan metinler, yapı, tema, dil ve anlatım gibi konularda

tarihî akış içinde kendi geleneklerini oluşturur. Ancak her

dönem, bunlara yeni öğeler ve değerler katarak zenginleştirir.

Her metin yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından aynı türde

daha önce yazılmış metinlerden yararlanılarak oluşturulur.

Türk edebiyatında nesir türü, Tanzimat Dönemi edebiyatından

sonra gelişmeye başlar. Daha öncesinde Türk edebiyatında

Batılı anlamda bir nesir geleneği yoktur. Makale, deneme,

gazete… türündeki yazılar, Batı edebiyatı örnek alınarak

kaleme alınmış ve günümüze kadar kendi geleneğini

oluşturarak sürmüştür.

6. Anlam

Öğretici metinlerde söz ve söz öbekleri (grupları) daha çok ilk

anlamlarıyla kullanılır. Bundan dolayı öğretici metinlerde

anlam okuyucuya, mekâna ve zamana göre değişmez. Yani

okuyucu, zaman ve mekân faktörleri öğretici metinlerin anlamını

etkilemez. Bu bakımdan öğretici metinler edebî metinlerden

farklılık gösterir.

İyi bir edebî metin birden çok anlama ve yorumlamaya açık

olan metindir. İyi bir öğretici metin ise yazarın anlatmak istediği

anlamı yorumlamaya meydan vermeden ileten metindir.

Öğretici metinlerin amacı, bilgi vermek, aydınlatmak, açıklamaktır.

Örnek-1: İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten

korkuyor. Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye

lâyık görmediği için. Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği

için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu

için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten

korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini

bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey

vermediği için. Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği

için. W.Shakespeare

Yukarıdaki metinde insanların korkma nedenleri açıklanmıştır.

Dolayısıyla bu metinin yazılış amacı açıklamaktır. Metinde

kelimeler ilk anlamlarıyla kullanıldığı için her okuyucu bu

metinden aynı anlamı çıkarmaktadır.

Örnek-2: Tabiat ile hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel

ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme

deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada

renkten ve boyadan çok ne var? Hakiki bir ressam konu

bakımından da bir sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve hayat

işlenecek konu ile doludur. Mühim olan, herhangi bir konu

etrafında bir renk kompozisyonu vücuda getirmektir. Mehmet

KAPLAN

Mehmet Kaplan’a ait olan ikinci metin okuyucuyu aydınlatmak

amacıyla yazılmıştır.

7. Metin ve Yazar

Edebî metinlerde metnin yazarıyla metin arasında sıkı bir

ilişki vardır. Bu ilişki öğretici metinlerin bir kısmı için de geçerlidir.

Deneme, sohbet, fıkra, anı, gezi gibi metinlerde yazarın

hayatında yer etmiş olaylar, beklentiler, özlemlerin izleri

de yansır. Fakat ansiklopedi, makale, tarih gibi bilimsel metinlerde

yazarın kişiliği metne yansımaz. Çünkü bu metinler

nesnel bir anlatımla kaleme alınır.

8. Yorum

Okuyucu, öğretici metni inceledikten sonra metnin yapısı,

düşüncesi, anlatımı, yazılış amacıyla sezdirdiği anlamı, metnin

anlamının zaman içinde değişip değişmediğini, metnin

okuyucuda uyandırdığı duyguları yorumlar.

B. ÖĞRETİCİ METİN ÖRNEKLERİNİ İNCELEME VE KARŞILAŞTIRMA

1. GAZETE ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİNLER

a. Makale

Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne

sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan

yazılara makale denir.

 Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.

 Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.

 Gazete ve dergilerde yayımlanır.

b. Deneme

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara

varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya

zorlamadan anlattığı yazı türüdür.

 Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir.

 Samimi bir dil kullanılır.

 Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir.

 Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.

 Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür.

c. Fıkra

Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla,

kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.

 Gazete yazısıdır.

 Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.

 Dil tabiidir. Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer

verilir.

d. Sohbet (Söyleşi)

Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile

karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde

yazdığı yazılara sohbet denir.

 Herkesi ilgilendiren konular seçilir.

 Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle karşısındakiyle konuşuyormuş

hissi verir.

 İçtenlik, samimilik, doğallık sohbetin özelliklerindendir.

e. Eleştiri

Sanat, edebiyat, düşünce eserlerini hem öz hem yapı yönünden

açıklayan, başarılı ve başarısız ya da değerli ve değersiz

yönlerini gösteren, bunları örneklerle somutlaştırıp belirten

yazı türüdür.

 Eleştiri objektif olmalıdır.

 Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.

 Eleştirmenin kişisel duygularını kattığı eleştirilere öznel

eleştiri, kişisel duygularını katmadığı, objektif olduğu

eleştirilere de nesnel eleştiri denir.

f. Röportaj

Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eşya,

eser ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraflarla

süsleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete

ve dergi yazılarına röportaj denir.

 Röportaj, bir çeşit haberdir. Fakat röportajda bilgiden

başka, yazarın izlenimleri, düşünceleri, görüşleri de yer

alır.

 Röportajı hazırlayan kişi, konuyu iyice öğrenmeli, yerinde

ve gerekli incelemeleri yapmalı, gerekli belgeleri toplamalıdır.

 Röportaj türü, gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, röportaj, özellikle gazetecilerin uyguladığı

bir türdür.

2. KİŞİSEL HAYATI KONU ALAN METİNLER

a. Hatıra (Anı)

Bir yazarın kendisini yaşadığı ya da tanık olduğu olayları,

sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.

 Geçmişteki olay üzerine yazılır.

 Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır.

 Anılar, yaşandığı dönem hakkında bilgi verir.

 Anı yazarken önce konu tespit edilmeli; sonra ya günü

gününe tutulan notlar ya da hafızada saklanan olaylar

zinciri, plâna göre düzenlenmelidir.

b. Günlük (Günce)

Yaşanan olayların, izlenimlerin, tarih atılarak, günü gününe

yazılması ile oluşan türe günlük denir.

 Kısa yazılardır.

 Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.

 Yazarın hayatından izler taşır.

 İçten ve sevecendir.

 Divan edebiyatında Ruzname denir.

c. Gezi Yazısı

Yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi

çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür.

 Gezi yazısında yazar daima, gezdiği yerleri anlatmalı,

uydurma, yanlış bilgiler vermemelidir.

 Yazar gördüklerini, okuyucusunun daha iyi algılaması

için, karşılaştırma yapar. Okur sanki o yerleri sanatçıyla

gezer gibi olur.

 Eskiden gezi yazılarına seyahatname, seyahat yazıları

denirdi.

d. Biyografi (Yaşam öyküsü)

Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne

kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını

okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız

bir görüşle yazılan inceleme yazılarına (biyografi) denir.

 Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır.

 Açık, sade bir dil kullanılır.

 Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere, "Tezkire"

denirdi.

d. Otobiyografi (Özyaşam öyküsü)

Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir.

Çoğu zaman bunlarda, sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden,

çevreden, aile içi durumlardan da söz eder.

e. Mektup

Bir düşünce veya duygunun birilerine iletilmesi amacıyla

yazılan özel yazılara mektup denir.

 Mektupta kullanılacak anlatım, bunu okuyacak kişinin

kültür düzeyine göre ayarlanır.

 Edebiyatımızda mektup türü, Tanzimat Edebiyatı döneminde

gelişmeye başlar.
1   2   3   4   5   6

Benzer:

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconDers notlari I. ÜNİTE: cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconD. E.Ü. GÜZel sanatlar fakültesi

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconDEÜ. GÜZel sanatlar fakültesi

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconGÜzel sanatlar fakültesi resim böLÜMÜ III. KİŞİLİk ve ruh bozukluklari

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconDers notlari

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconDers notlari

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconDers notlari

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconDers notlari

Ders notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat iconDers Notları Final Hinduizm


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com