Ders notlari


sayfa2/4
s.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
1   2   3   4

Ek: İlgili Kurumdan alınan kabul belgesi
02.03.2009
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA,

      Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ............................ numaralı öğrenciyim. Üniversite kimlik kartımı kaybettim. Gerekli belgeler ekte sunulmuş olup, tarafıma yeni bir öğrenci kimliğinin düzenlenmesini arz ederim.

(İmza)
Adı ve SoyadıAdres:

Tel :

e-posta :
Ek 1-:1 Adet Resim

Ek 2-: 1 Adet Banka Dekontu (Kimlik Ücretinin Yatırıldığını Belirten)

Ek 3-: Gazete İlanı
RAPOR:

 • Rapor, belirli bir konuda yapılan araştırma ve inceleme sonuçlarını ilgili makamlara iletmek üzere hazırlanan bir yazı türüdür.

 • Hemen her alanda rapor hazırlanabilir.

 • Her rapor konuyla ilgili araştırmalara, gözlemlere ve deneylere dayanır.

 • Her raporun amacı, içerdiği konuyla ilgili somut çözüm önerileri sunmaktır.

 • Raporlar konularına göre; a) iş ve çalışma yöntemlerini inceleyen teknik raporlar; b) toplumsal konularla ilgili raporlar; c) deneysel çalışmalarla ilgili raporlar olarak sınıflandırılabilir.


Rapor yazma ilkeleri:

 1. Araştırma konusu olarak bir sorun seçilir. (raporu hazırlayacak kişiye ilgili makamca da verilir.)

 2. Araştırma konusuyla ilgili kaynaklardan gerekli bilgiler derlenir.

 3. Araştırma konusu olan sorunun sınırları belirlenir, tanımı yapılır.

 4. Araştırmanın amacı belirlenir.

 5. Sorunun araştırılmasında uygulanacak yöntem belirlenir.

 6. Sorunla ilgili gözlem ve deney sonuçlarını yansıtan veriler toplanıp değerlendirilir.

 7. Sorunla ilgili bulgular yorumlanır.

 8. Her rapor dört ana bölümden oluşur:

 • Girişte, araştırma konusu, araştırma nedeni ve yöntemi özlü biçimde açıklanır.

 • Ana metin bölümünde, araştırma süresince yapılan çalışmalar geniş olarak anlatılır. Gözlem ve deney sonuçları değerlendirilir.

 • Ekler ve kaynakça bölümünde varsa belge, resim, çizelge vb. uygun bir düzende yerleştirilir. Araştırma sırasında yararlanılan kaynakların tümü verilir.

 • Raporun ön kapak sayfasında çalışmanın tam adı, çalışmayı yapanın/ yapanların adları unvanlarıyla birlikte yazılır.

 1. Raporu yazan konuyu tarafsız bir gözle, derinlemesine incelemek durumundadır. Kendi kişisel duygu, düşünce ve eğilimlerine yer vermemelidir. Vereceği bilgileri sağlam gözlemlere, bulgu ve belgelere dayandırmak zorundadır. Önyargılardan kesinlikle kaçınmalıdır.

 2. Raporda açık, yalın, duru bir dil kullanılmalıdır.

 3. Raporlar bitirildikten sonra üst yazıyla ilgili makama iletilir.


Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:

* Konunun uzmanı olmak.

* Raporun konusunu iyi kavramış olmak.

* Konuyla ilgili kaynakları taramak.

* Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.

* Objektif davranmak.

* Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak.

* Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri kesin deliller ile somut bir biçimde açıklamak.

* Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek.

* Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak.

* Açık ve net bir ifade kullanmak. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek.

TUTANAK

Tutanak ya da karar tutanağı bir tür resmî yazışma örneğidir. Tüzel kişilerin5 ya da kimi resmi kurumların yönetim kurullarının yaptıkları toplantılar sonunda aldıkları kararlar, varılan sonuçlar, toplantı yazmanı tarafından tutanağa yazılır, katılanlarca imzalanır.

 • Tutanağın sol üst köşesine karar numarası/sayısı, karar tarihi, toplantının yapıldığı yer ve saati yazılır.

 • Tutanağın konusu ana başlık olarak belirtilir, toplantı gündemi yazılır.

 • Ana metin üç bölümden oluşur:

 • Giriş bölümünde toplantı başkanının ve toplantıya katılanların adları yazılır, katılmayanların da adları ayrıca belirtilir.

 • Gelişme bölümünde gündemdeki konular üzerine yapılan tartışmalar özetlenir, alınan kararlar maddeler biçiminde yazılır.

 • Sonuç bölümünde alınan kararların oy birliği ya da çokluğu ile alındığı belirtilir. (Üyeler katılmadıkları kararlar için “muhalefet şerhi” koyabilirler. Bu durumda gerekçesini de yazmak zorundadırlar.)

 • Toplantı sonunda karar tutanağı başkan ve toplantıya katılan üyelerce adları ve soyadları yazılarak imzalanır.

 • Tutanak çoğaltılarak her üyeye dağıtılır.


SOSYAL KULÜP TOPLANTI TUTANAĞI

Öğretim Yılı : 2008-2009

Okulun Adı :...................ÖĞRETMEN LİSESİ

Kolun Adı : KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Toplantı No : .....................

Toplantı Tarihi : ......../....../......

 

GÜNDEM :
1............................................................................................

2.............................................................................................

3............................................................................................

 

GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR............................................... ................................................................................................................ .................................................................................................................

Başkan         Başkan Yardımcısı                Sayman             Sekreter

Üye                Üye
ÖZGEÇMİŞ

Bir kişinin genellikle bir işe başvururken kendisiyle ilgili gerekli bilgileri verdiği kısa yazılara denir. Bu tür yazılarda amaç, istenilen işe uygun niteliklere sahip olunduğunu belirtmektir. (lat. Curriculum vitae-CV)

Özgeçmişte sırasıyla ad, doğum tarihi, medeni durum, adres, başvurulan iş-görev, eğitim, daha önceki iş deneyimi, katıldığı etkinlikler, varsa yayınlarından sonra referans eklenir. (kendisiyle ilgili olarak kimlerden bilgi alınabileceği)

Yazım ve noktalama ile sayfa düzenine özen gösterilmelidir.

Özgeçmişle yaşam öyküsü (biyografi) arasındaki fark, içeriktedir. Biyografi bir anlamda kişinin bütün yaşamının bir özetidir. Özgeçmiş ise özetlenmesi gereken kişinin eğitimi ve iş deneyimidir. Ayrıca bir kişinin yaşamöyküsü bir başkası tarafından yazılabilir fakat özgeçmiş kişinin kendisi tarafından yazılmalıdır.
 Özgeçmiş örneği:

1.Kimliğimiz
        İsim ve soyad............
        Adres.........................
        Tel (ev, iş)

2.Başvuru amacınız

3. Öğrenim durumunuz
        Mezun olduğunuz okul
        Başlama ve bitirme tarihleri
        Aldığınız unvanlar
        Mezuniyet dereceniz
        Okul sırasında katıldığınız okul dışı faaliyetler

4. İş tecrübeleriniz
        Eski işlerinizin tarihleri
        Çalıştığınız firma veya iş yerlerinin isim ve adresleri
        Çalıştığınız işteki göreviniz
        Görevlerinizin detayları

5. Askerlik durumunuz
        Askerlik görevini yapıp yapmadığınız
        Askerlik görevinizin tarihleri
        Askerlik görevini yaptığınız birlik
        Askerlikteki göreviniz

6. Şahsî bilgiler
        Doğum tarihiniz
        Medenî hâliniz
        Boy ve kilonuz
        Sağlık durumunuz
        Üye olduğunuz dernek ve meslek kuruluşları
        Seyahatten hoşlanıp hoşlanmadığınız
      Mesleğinizle ilgili yayınlarınız veya yazılarınız varsa isimleriyle sıralanır.

7. İş harici uğraşlarınız (hobileriniz)

8. Referans verebilecek kimseler (2 veya 3 kişi)

Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar:

 • Reklamınızı yapın. O işle ilgili beceri ve yeteneklerinizi ön plana çıkartın.

 • Etkin fiiller kullanın. Kullandı, iki katına çıkardı, planladı, kurdu, değiştirdi, bitirdi, başardı gibi. Bu tür fiillerin özelliği açıklayıcı ve etkileyici olmalardır.

 • Bütünsel bir biçim seçin. Satır aralıkları, başlıklar, öne çıkartılmak istenen bölümler; bunların tümü belirli bir biçim taşımalı ve bu biçim baştan sona uygulanmalıdır.

 • Tarih sıralamasını tersten yapın. Her bölüm altında yer alan bilgileri en son durumdan daha eski tarihteki duruma göre sıralayın.

 • Cümle yapısının düzgün olmasına, imla hatalarının bulunmamasına özen gösterin.

 • Temiz bir dosya kâğıdı kullanmaya ve görsel açıdan çirkinlikler bulunmamasına özen gösterin. Başlıkların bir hizada, iki nokta üst üstelerin alt alta gelmesi gibi. Kötü bir el yazısıyla yazılmış ya da üstüne çay dökülmüş bir kâğıdı kimse eline almak istemez.

 • Özgeçmişiniz sizi tanıtsın, özel olsun. Bu belli kalıplar kullanılmayacak anlamına gelmez. Örneğin bir makine operatörlüğüne talip oluyorsanız, çocukluğunuzda bir araba tamircisinin yanında çalıştığınızı belirtmelisiniz. Veya bir yuva öğretmenliğine başvuruyorsanız, eğitim bilgilerinizin yanı sıra üç kardeşinize ya da komşu çocuklarına baktığınızı eklemeyi unutmayın.


Kişisel Bilgiler.

Ad, soyad, adres ve telefonun temiz bir dosya kâğıdının en üstüne ortalanarak yazılması tavsiye edilir. Bu bölüme başlık koymak iyi olmaz. (Örneğin Adı: Ahmet, Soyadı: Temizkan diye yazmayın. Ahmet Temizkan demek yeterli olur) Verdiğiniz telefon numaralarının iş saatleri içerisinde ulaşılabilir olması gerekir. Adresinizi yazarken posta kodunu unutmayın.

E-posta adresiniz varsa eklemeyi ihmal etmeyin.

Yeni mezunlar açısından eğitim bilgilerinin başa alınması yararlı olur. Burada da bütün okulların sıralanması gerekmez, ama başvurduğunuz işle ilgili önemli bir eğitim almışsanız veya (proje, doktora tezi gibi) çalışmalarınız varsa bunları mutlaka belirtmelisiniz. Yeni mezun değilseniz, özgeçmişinizin en önemli bölümü iş tecrübesi bölümüdür. Buraya da, o güne kadar çalışmış olduğunuz bütün tam ya da yarı zamanlı işleri sıralamanız gerekmez. Ancak size başvurduğunuz işle ilgili beceri kazandırmış olanları mutlaka yazın.

“Ben” dilinden uzak durun.

 • “Yeni tornayı ilk ben kullandım.” / “En yüksek satış gelirini ben sağladım.” demeyin. Bunun yerine: “CNC tornayı öğrendi ve kullandı.” / “Diğer elemanlara oranla ayda yüzde 20 daha fazla satış yaptı.” gibi ifadeler yerinde olur.

Genelde en son işe en çok yer ayırmak yerinde olur. İlk işlerden daha az, sonrakilerden daha fazla söz edin. İşverenler genellikle iş hayatınızın gelişimini merak ederler, en çok da en son çalıştığınız yer ile ilgilenirler. Amirlerinizin ya da patronlarınızın adlarını belirtmek gerekmez. Ne var ki, o kişi sektörde çok tanınmış biriyse, sizin açınızdan artı puan getireceği için adını verin.

Hobi ve iş hayatı dışındaki faaliyetlerinizi sakın önemsiz görmeyin. Bunlar sizi değişik alanlardaki insani ilişkileriniz ve becerileriniz açısından desteklerler. Ancak “Sinemaya gitmek”, “kitap okumak”, “hareketli ortamlarda bulunmak” ya da “seyahat etmek” gibi genel şeyler hakkınızda hiçbir ipucu vermediği için bir anlam taşımazlar. “Üç yıl semt futbol takımının kaptanlığını yaptı”, “Tahtadan oyuncak yapar”, “Gitar çalar”, “Selçuklu eserlerinin bulunduğu illeri gezer” gibi daha somut ve gerçekten sizi anlatan faaliyetlerinizi belirtin.

Eğer başvurduğunuz iş yabancı dil bilmenizi gerektiriyorsa, özgeçmişinizde mutlaka bir “yabancı dil” bölümü bulunmalıdır. Burada, “çok iyi”, “iyi”, “orta” gibi sıfatlardan kaçınılması tavsiye ediliyor. Bunun yerine o dili nerede ve nasıl öğrendiğinizden bahsetmeniz yerinde olur. “Makine kullanma talimatlarını anlayıp uygulayacak düzeyde İngilizce”, “Alman Kültür'de üç yıl kursa gitti” ya da “İki yıl İngiltere’de çalıştı” diyebilirsiniz.

Kişisel bilgiler bölümüne de yine o işle ilgili önemli görülen şeyler yazılmalıdır. Örneğin bir satış elemanı sürücü ehliyeti sahibi olduğunu; bir özel koruma adayı boyunu, kilosunu ve yaptığı sporu; erkekler de askerlik durumunu mutlaka yazmalıdır.
2.2.2. KOMPOZİSYONLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Kompozisyon, dilimize Fransızcadan geçen bir sözcüktür. Ayrı ayrı parçaları, nesneleri, öğeleri en iyi şekilde yerleştirmek anlamına gelir. Mimarlıkta, güzel sanatlarda, müzikte, edebiyatta v.s., kompozisyon vazgeçilmez bir unsurdur.

Kimi öğrenciler için kompozisyon yazmak son derece sıkıcı bir iştir; bu çalışmayı kâğıt doldurma olarak algılayanlar oldukça çoktur. Fakat kompozisyonda amaç kâğıdın doldurulması değil, düşüncelerin derli-toplu bir şekilde karşımızdakilere ifade edilmesidir. Aldığınız yiyecekleri Pazar çantasına gelişigüzel mi koyuyorsunuz? Yumurtalarınız altta kalırsa kırılmaz mı? Domatesin ya da karpuzun üzerine karpuz doldurur musunuz? Elbette hayır.

Pazar çantasını aldığınız yiyeceklerin özelliklerine göre doldurursunuz. Eşyaları yerli yerinde olmayan bir odada aradığınız şeyi kolayca bulamazsınız. Koltuk takımlarınızın yeri mutfak değildir. Yemek masasını yatak odasına koymak biraz tuhaf olur. Her şey hizmet edebileceği bir yere yerleştirilmelidir. İşte bu kompozisyondur. Çevrenize bakın; bazı binalar ne kadar güzel yapılmıştır, özenirsiniz. Bazıları ise insanın içini karartırlar. Bu da bir kompozisyondur. Mimari bir tür bina kompozisyonu değil midir? Kullanılan malzemeler genelde aynı, ama ortaya çıkan binalar farklı farklıdır. Yapılan planın iyi uygulandığı, hazırlanan malzemenin iyi yerleştirildiği bina güzel, uyumlu ve rahat. Öteki bina ise çirkindir. Çünkü orada mimari yok; yığma, doldurma ve uyumsuzluk var.

Bu örneklerden yararlanmanızı ve iyi kompozisyon yazmak için heveslenmenizi çok istiyorum. Bol bol okuyun ve bol bol yazın. Yazdıklarınız hoşunuza gitmiyorsa yırtın atın ama asla yazmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın ki yazmak yazarak öğrenilir. Çalışma, alışkanlık ve sabır işidir. Herkesten bir şair, romancı olmasını bekleyemeyiz ama herkes düşüncelerini başarıyla anlatabilir. Kompozisyon, “Bir konu üzerinde duygu, bilgi ve görüşlerimizden yararlanarak planlı, etkili bir yazı yazmak ya da konuşma yapmak” demektir. İyi kompozisyon yazmanın yolu bol bol okumaktan geçer.

Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Başarılı ve güzel bir yazı yazmak için bilinmesi gerekenleri, sırasıyla şöyle gösterebiliriz:

a. Bilgi birikimi

b. Konu seçme

c. Plan yapma

ç. Başlık bulma

d. Paragraf bilgisi

e. Dilin kurallarını bilme

f. Yazma

g. Yazının okunması ve düzeltilmesi

A. BİLGİ BİRİKİMİ

Üniversite eğitimiyle bir meslek için hazırlık yapılır, o mesleğin gerektirdiği birikim aktarılmaya çalışılır. Aydın insanın bilmesi gerekenler ise sadece kendi mesleğiyle, ilgi alanlarıyla, çevresiyle ve dönemiyle sınırlanamaz.

Kendisine yöneltilen hemen her soru için az çok söyleyecek sözlerinin olması beklenir. “Ben inşaat mühendisiyim, ülke sorunlarından, sosyal çevreden, spor faaliyetlerinden, trafikten ... hiç anlamam” demek aydın insana yakışmaz. Kişinin çevresine karşı duyduğu sorumluluk; onu araştırmaya, incelemeye ve öğrenmeye yönlendirir. Böylece bilgi birikimi için ilk adımlar atılmış olur.

Herhangi bir bilim veya sanat dalıyla ilgili özel araştırmalar ve deneyimler sonunda elde edilecek uzmanlık bilgisini saymazsak genel bir kültür sahibi olmak ve (sözlü veya yazılı) kompozisyonlar meydana getirmek için aşağıda sayılan etkinliklerin yapılmasında yarar vardır:
1   2   3   4

Benzer:

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari iconDers notlari birinci Gün 7

Ders notlari iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com