1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys)


s.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar

www.arslanhocam.com


1974-2015 LYS-YGS ÇIKMIŞ SORULAR

BATI EDEBİYATI -EDEBİ AKIMLAR


1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/ÖSYS)

A)Corneille, Racine, Sophokles

B)Descartes, Pascal, Eflatun

C)Aisopos, La Fontaine, Phaedrus

D)Moliere, Aristophanes, Homeros

E)Balzac, Flaubert, E. Zola

2.

“Bencilliği tüm ilkelliği içinde vurgulayan Eugenie Grandet, inanılmaz serüvenlere girişen ve türlü acılara katlanan Don Kişot, yükseklere tırmanma tutkusunu belirleyen Kırmızı ve Siyah (Kızıl ile Kara), hep bize insan doğası ve insan ruhu üzerinde bilgiler vermişlerdir.”

Bu parçada adı geçen üç yapıtın yazarları kimlerdir? (1981/ÖSYS)

A)Emile Zola - Cervantes - Paul Bourget

B)Gustave Flaubert - Aponse Daudet - Halit Ziya

C)Honore de Balzac - Moliere - Marcel Proust

D)Emile Zola - Alphonse Daudet - Sabahattin Eyüboğlu

E)Honore de Balzac - Cervantes - Stendhal

3. “Dostum dedi, talih tahminlerimizi gerçekleştiriyor. Şu karşıdaki müthiş devleri görüyor musun? Otuz kadar var. Ne olursa olsun, Tanrı’nın ve insanların bu mağrur düşmanlarına hücum edeceğim. Onlardan kalacak ganimetler bizim ilk servetimiz olacaktır.”

Bu parça, aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir?

(1984/ÖSYS)

A)Don Quijote’dan (Don Kişot)

B)Hamlet’ten

C)Faust’tan

D)Tartuffe’den (Tartüf)

E)Goriot Baba’dan (Goryo Baba)

4. “Bunlar, gerçeğin anlatımını, bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler.”

Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisinde bulunabilir? (1984/ÖSYS)

A)Balzac

B)G. Flaubert (Flober)

C)E. Zola

D)Tolstoy

E) V. Hugo

5.

O, bu yazarları fazla romantik ve bilimdışı bularak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaştırma taşıyan tipik kişilerini fazla abartmalı buluyor. Hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek, gerçekçiliğin ölçütü olarak aleladeliği, ortalama insanı ele alıyordu. Her şey aynın günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğiyle saptanmalıydı. Ona göre roman, sadece bir saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinliğiyle gösterme demektir.

Bu paragrafta roman anlayışı verilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1986/ÖSYS)

A) E. Zola

B) G. Flaubert

C) V. Hugo

D) V. Goethe

E) H. Balzac

6. Bir Kral Oidipus için değil, İlahi Komedi, Hamlet, Faust gibi anıt eserler için de sorulabilir bu soru: Nereden geliyor bunların eskimezliği?

Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? (1987/ÖSYS)

A) Shakespeare

B) Aristophanes

C) Sophokles

D) Goethe

E) Dante

7. Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir ?

(1988/ÖSYS)

A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları

B) Klasik akımın temsilcileri olmaları

C) Aynı türden eserler vermeleri

D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları

E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

8 . Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

(1990/ÖSYS)

A)Aiskhylos

B)Sophokles

C)Sokrates

D)Auripides

E)Aristophanes

9. Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. “Cromwel” adlı oyununun önsözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Notre Dame’in Kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.

Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

(1990/ÖSYS)

A)Voltaire

B)Didero

C)Racine

D)Victor Hugo

E)Alexandre Dumas

10 .Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?

(1992/ÖSYS)

A)Devlet - Eflatun

B)Graziella - Lamartine

C)Faust - Goethe

D)Yaşayan Ölü - Tolstoy

E)Wilhelm Tell - Mark Twain

11. Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı “Denemeler” adlı tek kitabı, günümüzde de bir başyapıt ve başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

(1993/ÖSYS)

A)Montaigne

B)Balzac

C)V. Hugo

D)Voltaire

E)J. J. Rousseau

12. Aşağıdakilerden hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte verilmiştir?

(1997/ÖSYS)

A)Cervantes - Lamartine - Montaigne

B)Daniel Defoe - Jonathan Swift - Mark Twain

C)Boileau - Moliere - La Fontaine

D)Chateaubriand - J. Steinbeck - Edgar Allan Poe

E)Thomas Mann - Bernard Shaw - Charles Dickens

13. O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim ... yaşatan ... .

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir?

(2006/ÖSYS)

A) Cercantes’i - Don Kişot’tur

B) Goethe’yi - Faust’tur

C) Shakespeare’i - Hamlet’tir

D) Charles Dickens’ı - David Copperfield’dır.

E) Standhal’ı - Anna Karenina’dır.

14 Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?

(2010/LYS)

A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.

B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.

C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi "ben"ini öne çıkarır.

D)Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

15 .Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği.

Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir? (2010/LYS)

A) Natüralizm

B)İzlenimcilik

C)Klasisizm

D)Gerçeküstücülük

E)Sembolizm

16. Bir 18.yüzyıl düşünürü olan J.J Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun,yaşadığımız şeylerin,aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadıgını sormamız gerektiğini söyler.Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir.Ona göre,gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hale getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.

Buna göre J.J Rousseau'nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir ?

(2011/LYS)

A)Klasisizm

B)Realizm

C)Romantizm

D)Natüralizm

E)Empresyonizm

17 .Sorun, gerçekliğe, öykü yazarı olarak bakmak değildir. Sorun, öncelikle kendine dünyada bir yer arayan, konumunu belirlemeye çalışan insandır. Kendini anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak, başka bir deyişle kendi yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duymak insani bir gereksinimdir. Bunun peşinden koşarsanız var olanlar içinde kendi yerinizi belirlersiniz. Bu size bir bakış açısı sunar. Olan bitenleri bu bakış açısıyla değerlendirirsiniz.

Bu düşünceleri ileri süren bir yazar aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir?

(2010/LYS)

A) Hümanist

B) Akılcı

C) Sembolist

D) Varoluşçu

E) Gerçeküstücü

18. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı içinde yer almaz? (ÖYS- 1995)

A) J.J. Rouesseau

B) Chateaybriand

C) Schiller

D) Lamartine

E) Racine

19. “Emile Zola’nın, Auguste Comte’un pozitif felsefesinden esinlenen tezli natüralist romanları bile artık eskimeye yüz tutmuştu. Bunlar çok sert, çok çetindi. Hele Fransız Edebiyatını yeni tanıyan gençlerimiz için oldukça ağırdı. Gençler, yine bir kuşak önceki akımı izlediler.”

Burada sözü edilen bir kuşak önceki akım hangisidir ve onu izleyenler kimlerdir? (ÖYS- 1992)

A) Romantizm; Ahmet Mithat, Namık Kemal, Şemsettin Sami.

B) Klasisizm; Şinasi, Abdulhak Hamit.

C) Klasisizm; Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Recaizade Ekrem

D) Sembolizm; Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim

E) Parnasizm; Tevfik Fikret, Yahya Kemal.

20. “İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat 19. yy. batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insanı alaca göstermesini ister. Oysa yazar ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana, gürbüz bir yana…”

Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir? (ÖYS- 1983)

A) Klasisizm

B) Realizm

C) Romantizm

D) Natüralizm

E) Parnasizm

21 .“Romancı bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse o grubun diliyle konuşturmuştur.”

Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

(ÖYS-1985)

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Natüralizm

E) Sembolizm

22. Duyularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunun için de bizim anlattıklarımız, dış dünya değil, bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki izlenimleridir.

Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir? (ÖYS- 1986)

A) Romantizm

B) Klasisizm

C) Realizm

D) Sürrealizm

E) Empresyonizm

23 .Yazar, romanını yazarken ortadan çekilir. Duyduğu heyecanı kendine saklar. Yalnız gördüğünü ortaya koyar. Yazarın birinci kaygısı, gözlerinizin önüne gerçek belgeleri sermektir. Buradan roman için şöyle bir tanım çıkabilir: Roman, yazarın gözlemlerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deney uygulamasıdır.

Yukarıda özellikleri belirtilen roman, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

( ÖYS – 1987)

A) Romantizm

B) Natüralizm

C) Klasisizm

D) Sembolizm

E) Realizm

24 .Moliere, Racine ve La Fontaine’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS- 1988)

A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları

B) Klasik akımın temsilcileri olmaları

C) Aynı türden eser vermeleri

D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları

E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

25 . Yazar, roman kişilerini, insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır. Bu kişileri doğru yoldan çıkaran, kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar ya da çevre değil içgüdüleridir. Hangi sınıftan, hangi cinsiyetten, hangi yaştan olurlarsa olsunlar, onları yöneten ve yönlendiren hep aynı şeydir.

Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir?

(ÖYS- 1988)

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Natüralizm

E) Sürrealizm

26 .Dünya edebiyatına deneme türünün ilk örneklerini kazandıran ve bu türün temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS- 1989)

A) Bolieau

B) La Fontaine

C) Montaigne

D) Voltaire

E) J.J.Rousseau

27 .Aşağıdakilerin hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

(ÖYS- 1990)

A) Aiskhylos

B) Sophokles

C) Sokrates

D) Euripides

E) Aristophanes

28. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

(ÖYS – 1992)

A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden


29 . (I) 1860- 1885 yılları arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” İlkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin olmuştur.Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

(ÖYS – 1994)

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

30. Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır.

İnceden inceye araştırıp soruşturmalı, tahlil etmeden

hiçbir şey yazmamalı, hatta hayatta rastlanılan, az

karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır.

Günlük hayat, hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla,

aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. İyilikler, güzellikler,

erdem sayılabilecek nitelikler, birer hayalden başka bir

şey değildir, roman konusu olamaz.

Bu parçada romanla ilgili olarak belirtilen

düşünceler aşağıdaki yazarlardan hangisine

ait olabilir? (2013/LYS)

A)Hüseyin Rahmi Gürpınar

B)Abdülhak Hamit Tarhan

C)Recaizade Mahmut Ekrem

D)Ahmet Mithat Efendi

E)Sami Paşazade Sezai


31. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebî

akımlardan hangisiyle örtüşmektedir?

(2013/LYS)

A)Realizm C)Romantizm

B)Klasisizm D)Empresyonizm E)Natüralizm
*CEVAPLAR*

*1-D *16-C *31-E

*2-E *17-D

*3-A *18-E

*4-C *19-C

*5-A *20-C

*6-B *21-D

*7-B *22-E

*8-C *23-B

*9-D *24-B

*10-E *25-D

*11-A *26-C

*12-B *27-C

*13-E *28-A

*14-A *29-A

*15-B *30-E

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) iconAnadolu'da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde y

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) iconEğitim çağdaş bir müzenin en önemli görevidir. Müzeler örgün eğitim...

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) icon2016 Ösys tüRKÇe-sosyal lisans programlari kontenjanlari

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) iconOlan alan

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) iconAsagidaki duyuru ve haber basliklarinin ayrintilari

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) iconAsagidaki duyuru ve haber basliklarinin ayrintilari

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) iconAŞAĞidaki BİLGİleriN ÇOĞunluğu fiLMİn web sitesinden alinmiştir

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) iconTürkcenin özleştirilmesi, yaşamsal önem taşımaqdadır. Türkce qarşılığı olan, hanki

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) icon2. Bir merhaleden güneşle derya görünür Bir merhaleden her iki dünya...

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/Ösys) icon1. “Yeşile koşan Londra’yı gördükçe hep denizi kovalayan İstanbul’u...


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com