Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir


s.ogren-sen.com > Doğru > Ders
AÇIKLAMALAR

            Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir.

            Müzik, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimlerinde kullanılan  tüm gelişim alanlarını destekleyen en etkili ve önemli disiplinlerden biridir. Müzik, engelli öğrencilerle iletişim kurmada yararlanılabilecek çok etkili bir tekniktir. İletişimde dinleme ve dikkatini yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişimi büyük önem taşımaktadır. Bu becerilerin gelişiminde ritmik etkinliklerin çok önemli rolü vardır. Eğitim sayesinde öğrenciler ritm tutabilirler, işittikleri sesin ritmine uygun vuruş yapabilirler ya da vücut hareketleriyle işittikleri sesi yorumlayabilirler.

            Öğretmen müzik çalışmaları yaparken bu çalışmanın süresini öğrencilerin ilgisine ve dikkatini yoğunlaştırabilmesine göre ayarlamalıdır. Dersin işlenişinde öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun etkinlikler belirlenmelidir. Bu etkinlikler arasında ritm, ses çalışmaları, şarkı söyleme, dans ve oyunlar, müzikli öykü ve drama ile kavramların müzikle öğretimi yer almalıdır.

            Müzik etkinlikleri sadece Müzik dersinde değil, ders dışı diğer etkinliklerde de yaptırılmalıdır.

            Müzik dersinde öğretilecek şarkılar seçilirken;

 Şarkılarda kullanılan dilin yalın ve anlaşılır olmasına,

 Şarkıların öğretiminde basitten karmaşığa doğru bir yol izlenmesine,

 Öğrenci düzeyine,

 Şarkıların kültürel değerleri yansıtmasına ve eğitici niteliğinin yüksek olmasına,

 Öğrencinin söyleyebileceği ses sınırına uygun şarkıların seçilmesine

dikkat edilmelidir.

Müzik dersi; birlikte şarkı söyleyebilme, basit çalgıları çalabilme, müzik etkinliklerini oyunlaştırmaya yönelik bir şekilde işlenmelidir.

Müzik dersi, müzik yapmadaki davranışların yanı sıra müzik dinleme alışkanlıklarının da verilmesini sağlamalıdır. Bu nedenle bu derste, halk ozanı, yorumcu gibi kişilerle öğrencileri karşılaştıracak olanaklar yaratılmalı, müziğin doğru seslerden dinlenmesine olanak sağlanmalıdır. Öğrenciler, okulda ve çevrede yapılan müzik etkinliklerine, konserlere götürülerek hem söyleyici hem de dinleyici olarak bu etkinliklere katılmaları sağlanmalı, bu yolla sosyalleşmelerine yardımcı olunmalıdır. Ayrıca diğer öğretmenlerle iş birliği sağlanarak bu öğrencilerin müzik dersini normal yaşıtları ile bir arada yapmasına önem verilmelidir.

Yetenekli öğrencilere, yetenekleri doğrultusunda çalgı çalma, şarkı söyleme vb. becerilerde farklı eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

Müzik etkinlikleri; radyo, kasetçalar, ses kayıt aracı, çalgılar gibi kaynaklarla da desteklenmelidir. Ayrıca sınıf korosu, okul korosu çalışmalarına öğrencilerin katılımı sağlanarak birbirlerinin seslerini, ses özelliklerini tanımalarına olanak verilmelidir.

            Atatürkçülük konularıyla ilgili;Müzik derslerinde;Talim ve Terbiye Kurulunun

22/04/1994 tarih ve 298 sayılı kararı ile kabul edilen” İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı”nda yer alan “ Atatürkçülükle İlgili Konular “ hedef ve davranışları ile birlikte aynen uygulanacaktır. Ayrıca müzik derslerinde,milli bayramlar,yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere “ Belirli Gün ve Haftalar”dan seçilecek olan günlerde, düzenlenecek müzik etkinliklerinde,sınıf ya da okul koroları oluşturularak Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verilecektir.

GENEL AMAÇLAR

  1. Sesleri genel özellikleriyle tanır.

  2. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

  3. Sözlü müzik yoluyla konuşma becerisini geliştirerek ana dilinin kullanımını güçlendirir.

  4. Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareketlerini (yürüme, koşma) yönlendirir.

  5. Sesini doğru ve etkili kullanır.

  6. Müzik yoluyla kendini kontrol eder.

  7. Aletli müzik çalışması yoluyla kas gelişimini sağlar.

  8. Düzeyine uygun müzik eserlerini uygun çalgılarla çalar.

  9. Müzik dağarcığını, çalarak veya söyleyerek oluşturur.

10. Müzik yoluyla sevgi, saygı ve arkadaşlık duyguları geliştirir.

11. Müzik yoluyla Atatürk’e sevgi ve saygı duyar.

ÖZEL AMAÇLAR

  1. Farklı sesler çıkarır.

  2. Sesin yönünü bilir.

  3. Sesleri tanır.

  4. Sesleri ayırt eder.

  5. Varlıkları hareket ve sesleriyle taklit eder.

  6. İnsan seslerini tanır.

  7. İnsan seslerini ayırt eder.

  8. Gürültüyle, müzik sesini birbirinden ayırt eder.

  9. Şarkıda geçen sözcükleri doğru seslendirir.

10. Sesini doğru kullanır.

11. Şarkı seslendirir.

12. Grupla şarkı seslendirir.

13. Birlikte şarkı söylemeye istekli olur.

14. Bildiği ezgileri doğru seslendirir.

15. Belirli gün, hafta ve ders konularına ilişkin şarkıları tanır.

16. Müziğimizdeki türleri tanır.

17. Müziğimizdeki türleri ayırt eder.

18. Müziğimizdeki türlerinden bildiği örnekleri seslendirir.

19. Çevresindeki çalgıları tanır.

20. Çevresindeki çalgıları kullanılış özelliklerine göre bilir.

21. Çalgıları seslerine göre tanır.

22. Ses ve çalgı kullanarak müzik yapar.

23. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre tanır.

24. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre taklit eder.

25. Ritm tutar.

26. Dağarcığındaki sayışma, tekerleme, ninni, şarkı, türkü ve marşları uygun çabukluk ve

      yavaşlıkla seslendirir.

27. Müzikli oyun ve dansları oynar.

28. Müzikle yapılan etkinliklere katılmaya istekli olur.

29. İstiklâl Marşı’nın anlamını bilir.

30. İstiklâl Marşı’nı doğru seslendirir.

31. İstiklâl Marşı’na katılır.

32. Atatürk’le ilgili belli başlı şarkıları tanır.

33. Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt eder.

34. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları seslendirir.

35. Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkıları seslendirmekten hoşlanır.

36. Müzik yoluyla Atatürk’ü daha çok sever.

37. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılır.

38. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

39. Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılır.

40. Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaya istekli olur.

41. Çevresindeki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alır.

AMAÇ VE DAVRANIŞLAR

(1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. yıllar)

ÜNİTE I: SESLERİ TANIYALIM

Amaç 1: Farklı sesler çıkarır.

Davranışlar:

  1. Bağırarak ses çıkarır.

  2. Öksürerek ses çıkarır.

  3. Gülerek ses çıkarır.

  4. Vücudundaki çeşitli organları birbirine vurarak ses çıkarır.

  5. Çevresindeki nesnelere vurarak ses çıkarır.

  6. Çevresindeki nesneleri birbirine vurarak ses çıkarır.

  7. Basit ritm aletlerini kullanarak ses çıkarır.

  8. Basit çalgılardan ses çıkarır.

Amaç 2: Sesin yönünü bilir.

Davranışlar:

  1. Dinletilen sesin insan sesi olduğunu söyler.

  2. Dinletilen sesin hayvan sesi olduğunu söyler.

  3. Dinletilen sesin taşıt sesi olduğunu söyler.

  4. Dinletilen sesin doğa olayı sesi olduğunu söyler.

  5. Dinletilen sesin eşya sesi olduğunu söyler.

  6. Dinletilen sesin ritm aleti sesi olduğunu söyler.

  7. Dinletilen sesin çalgı sesi olduğunu söyler.

Amaç 3: Sesleri tanır.

Davranışlar:

  1. Sesin kaynağına yönelir.

  2. Sesin kaynağını gösterir / bulur.

Amaç 4: Sesleri ayırt eder.

Davranışlar:

  1. Dinletilen sesler içinden insan sesini seçer.

  2. Dinletilen sesler içinden hayvan sesini seçer.

  3. Dinletilen sesler içinden taşıt sesini seçer.

  4. Dinletilen sesler içinden doğa olayıyla ilgili sesi seçer.

  5. Dinletilen sesler içinden eşya sesini seçer.

  6. Dinletilen sesler içinden ritm aleti sesini seçer.

  7. Dinletilen sesler içinden çalgı sesini seçer.

Amaç 5: Varlıkları hareket ve sesleriyle taklit eder.

Davranışlar:

  1. Dinletilen varlık sesini taklit eder.

  2. Gösterilen varlık sesini taklit eder.

  3. Adı söylenen varlık sesini taklit eder.

  4. Dinletilen varlık sesini, hareketiyle birlikte taklit eder.

  5. Gösterilen varlığı, sesi ve hareketiyle birlikte taklit eder.

  6. Adı söylenen varlığı, sesi ve hareketiyle birlikte taklit eder.

Amaç 6: İnsan seslerini tanır.

Davranışlar:

  1. Dinletilen sesin bebek sesi olduğunu söyler.

  2. Dinletilen sesin çocuk sesi olduğunu söyler.

  3. Dinletilen sesin kadın sesi olduğunu söyler.

  4. Dinletilen sesin erkek sesi olduğunu söyler.

Amaç 7: İnsan seslerini ayırt eder.

Davranışlar:

  1. Dinletilen insan sesleri içinden bebek sesini seçer.

  2. Dinletilen insan sesleri içinden çocuk sesini seçer.

  3. Dinletilen insan sesleri içinden kadın sesini seçer.

  4. Dinletilen insan sesleri içinden erkek sesini seçer.

  5. Dinletilen insan sesleri içinden yakın çevresindeki kişilerin sesini seçer.

Amaç 8 Gürültüyle, müzik sesini birbirinden ayırt eder.

Davranışlar:

  1. Duyduğu seslerin gürültü olup olmadığını söyler.

  2. Duyduğu seslerin müzik sesi olup olmadığını söyler.

Amaç 9: Şarkıda geçen sözcükleri doğru seslendirir.

Davranışlar:

  1. Başında, ortasında ve sonunda aynı harf bulunan şarkı sözcüklerini (para,

      kapak, top; kedi, iki, delik vb.) doğru söyler.

  2. Aynı harflerden oluşan şarkı sözcüklerini (ak ak, tek tek, tel tel, vb.) doğru söyler.

Amaç 10: Sesini doğru kullanır.

Davranışlar:

  1. Sesini kullanırken gereksiz yere bağırmaz.

  2. Sesini kullanırken düzgün duruş alır.

  3. Sesini kullanırken ağzını gerektiği kadar açar.

  4. Sesini kullanırken doğru nefes alıp verir.

Amaç 11: Şarkı seslendirir.

Davranışlar:

  1. Şarkıyı dinler.

  2. Şarkının sözlerini söyler.

  3. Şarkının sözlerini ezgiye uygun söyler.

Amaç 12: Grupla şarkı seslendirir.

Davranışlar:

  1. Şarkıya birlikte başlar.

  2. Şarkının sözlerini grupla aynı anda söyler.

  3. Duraklamalarda grupla birlikte hareket eder.

  4. Nefes alıp vermede grupla birlikte hareket eder.

  5. Şarkıyı birlikte bitirir.

Amaç 13: Birlikte şarkı söylemeye istekli olur.

Davranışlar:

  1. Birlikte, düzenli şarkı söylemekten sevinç duyar.

  2. Söylenen şarkıya isteyerek katılır.

Amaç 14: Bildiği ezgileri doğru seslendirir.

Davranışlar:

  1. Doğru nefes alarak söyler.

  2. Ritmine uygun söyler.

  3. Ses aralıklarını doğru söyler.

ÜNİTE II: MÜZİĞİMİZDE TÜR

Amaç 15: Belirli gün, hafta ve ders konularına ilişkin şarkıları tanır.

Davranışlar:

  1. Belirtilen şarkının hangi gün, hafta ve ders konusuna ilişkin olduğunu söyler.

  2. Belirtilen gün, hafta ve ders konusuna ilişkin öğrendiği şarkıların adlarını söyler.

Amaç 16: Müziğimizdeki türleri tanır.

Davranışlar:

  1. Türk halk müziğinin bir müzik türü olduğunu söyler.

  2. Türk sanat müziğinin bir müzik türü olduğunu söyler.

  3. Popüler müziğinin bir müzik türü olduğunu söyler.

  4. Marşların bir müzik türü olduğunu söyler.

  5. Klâsik müziğinin bir müzik türü olduğunu söyler.

Amaç 17: Müziğimizdeki türleri ayırt eder.

Davranışlar:

  1. Dinletilen müzikler arasından Türk halk müziğini seçer.

  2. Dinletilen müzikler arasından Türk sanat müziğini seçer.

  3. Dinletilen müzikler arasından popüler müziği seçer.

  4. Dinletilen müzikler arasından marşları seçer.

  5. Dinletilen müzikler arasından klasik müziği seçer.

Amaç 18: Müziğimizdeki türlerden bildiği örnekleri seslendirir.

Davranışlar:

  1. Türk halk müziğinden örnekler söyler.

  2. Türk sanat müziğinden örnekler söyler.

  3. Popüler müzikten örnekler söyler.

  4. Marşlardan örnekler söyler.

  5. Okul eğitim müziğinden örnekler söyler.

ÜNİTE III: ÇALGILAR

Amaç 19: Çevresindeki çalgıları tanır.

Davranışlar:

  1. Adı söylenen çalgıyı gösterir.

  2. Gösterilen çalgının adını söyler.

              3. Çevresindeki çalgıların adlarını söyler.

Amaç 20: Çevresindeki çalgıları kullanılış özelliklerine göre bilir.

Davranışlar:

  1. Bazı çalgıların vurularak çalındığını söyler.

  2. Bazı çalgıların üflenerek çalındığını söyler.

  3. Bazı çalgıların dokunularak çalındığını söyler.

  4. Bazı çalgıların sürtülerek çalındığını söyler.

  5. Vurularak çalınan çalgıların adlarını söyler.

  6. Üflenerek çalınan çalgıların adlarını söyler.

  7. Dokunularak çalınan çalgıların adlarını söyler.

  8. Sürtülerek çalınan çalgıların adlarını söyler.

Amaç 21: Çalgıları seslerine göre tanır.

Davranışlar:

  1. Sesi dinletilen çalgıyı gösterir.

  2. Sesi dinletilen çalgının adını söyler.

Amaç 22: Ses ve çalgı kullanarak müzik yapar.

Davranışlar:

  1. Öğrendiği şarkıları söyler.

  2. Öğrendiği şarkıları çalar.

  3. Öğrendiği şarkıları çalıp söyler.

ÜNİTE IV: HIZ VE RİTM

Amaç 23: Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre tanır.

Davranışlar:

  1. Hızlı hareket eden varlığı gösterir.

  2. Hızlı hareket eden varlık gösterildiğinde adını söyler.

  3. Yavaş hareket eden varlığı gösterir.

  4. Yavaş hareket eden varlık gösterildiğinde adını söyler.

              5. Yavaş/hızlı hareket eden varlıkların adlarını söyler.

Amaç 24: Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre taklit eder.

Davranışlar:

  1. Hızlı hareket eden varlıklardan adı söylenen varlığın hareketini taklit eder.

  2. Yavaş hareket eden varlıklardan adı söylenen varlığın hareketini taklit eder.

Amaç 25: Ritm tutar.

Davranışlar:

  1. Dinlediği müziğe uygun olarak vücudunu hareket ettirir.

  2. Dinlediği müziğin ritmine uygun olarak eliyle düzenli vuruşlar yapar.

  3. Dinlediği müziğin ritmine uygun olarak ayağıyla düzenli vuruşlar yapar.

  4. Dinlediği müziğin ritmine uygun olarak hem eli hem ayağıyla düzenli vuruşlar

      yapar.

  5. Dinlediği müziğe uygun olarak ritm aletiyle uygun vuruşlar yapar.

  6. Dinlediği müziğin ritmine uygun olarak yürürken, aynı ritimde eliyle vuruşlar yapar.

  7. Dinlediği müziğin ritmine uygun olarak koşarken, aynı ritimde eliyle vuruşlar yapar.

  8. Dinlediği müziğin ritmine uygun olarak yürürken, aynı ritimde ritm aletiyle ritm

      tutar.

  9. Dinlediği müziğin ritmine uygun olarak koşarken, aynı ritimde ritm aletiyle ritm

      tutar.

Amaç 26: Dağarcığındaki sayışma, tekerleme, ninni, şarkı, türkü ve marşları uygun çabukluk

      ve yavaşlıkla seslendirir.

Davranışlar:

  1. Bildiği ninnileri, yavaş hızda tekrarlar.

  2. Bildiği sayışma, tekerleme, şarkı ve türkü uygun çabukluk ve yavaşlıkta tekrarlar.

ÜNİTE V: MÜZİKLİ OYUN VE DANSLAR

Amaç 27: Müzikli oyun ve dansları oynar.

Davranışlar:

  1. Adı söylenen müzikli oyun/dansın figürlerini yapar.

  2. Adı söylenen müzikli oyun/dansın sözlerini söyler/müziğini dinler.

  3. Adı söylenen müzikli oyun/dansın söz ve müziğine uygun figürlerini yapar.

  4. Adı söylenen müzikli oyun/dansın oyun düzenini alır.

  5. Adı söylenen müzikli oyun/dansı oynar.

Amaç 28: Müzikle yapılan etkinliklere katılmaya istekli olur.

Davranışlar:

  1. Arkadaşlarıyla müzikli oyunlar oynamaya isteyerek katılır.

  2. Belirli gün, hafta vb. zamanlarda yapılan müzikli etkinliklerde isteyerek görev alır.

  3. Katıldığı etkinliğin gerektirdiği çalışmaları isteyerek yapar.

ÜNİTE VI: İSTİKLÂL MARŞI VE ATATÜRK

Amaç 29: İstiklâl Marşı’nın anlamını bilir.

Davranışlar:

  1. İstiklâl Marşı’nın Türk ulusunun bağımsızlık marşı olduğunu söyler.

  2. Okullarda bayrak töreninde İstiklâl Marşı’nın okunduğunu söyler.

Amaç 30: İstiklâl Marşı’nı doğru seslendirir..

Davranışlar:

  1. İstiklâl Marşı’nın sözlerini doğru söyler.

  2. İstiklâl Marşı’nın sözlerini ezgisine uygun söyler.

Amaç 31: İstiklâl Marşı’na katılır.

Davranışlar:

  1. İstiklâl Marşı söylenirken “hazır ol"da durur.

  2. Verilen komutla İstiklâl Marşı’na başlar.

  3. İstiklâl Marşı’nı sözleri ve ezgileriyle doğru olarak söyler.

Amaç 32: Atatürk’le ilgili belli başlı şarkıları tanır.

Davranışlar:

  1. Atatürk’le ilgili bildiği şarkıların adlarını söyler.

  2. Dinlediği şarkılardan Atatürk’le ilgili olanı söyler.

Amaç 33: Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt eder.

Davranışlar:

  1. Atatürk’ü anlatan şarkıların adlarını söyler.

  2. Dinlediği şarkılardan Atatürk’ü anlatan şarkıları fark eder.

Amaç 34: Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları seslendirir.

Davranışlar:

  1. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkı sözlerinin ritmini doğru vurur.

  2. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıların sözlerin doğru çıkartır.

              3. Atatürk’le ilgili şarkıları söylerken anlamına dikkat eder.

              4. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıların ezgilerini ritminde seslendirir.

              5. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıların ezgilerini doğru çıkartır

Amaç 35: Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkıları seslendirmekten hoşlanır.

Davranışlar:

  1. Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkı seslendirmeyi ister.

  2. Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkıları seslendirmeye sabırsızlanır.

Amaç 36: Müzik yoluyla Atatürk’ü daha çok sever.

Davranışlar:

  1. Atatürk’le ilgili şarkı seslendirmek ister.

  2. Atatürk’le ilgili şarkı dinlemek ister.

Amaç 37: Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılır.

Davranışlar:

  1. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili katılacağı müzik etkinliğini seçer.

  2. Sınıfındaki, görev aldığı Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinin gerektirdiği çalışmaları

      yapar.

Amaç 38: Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

Davranışlar:

  1. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine yönelir.

  2. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinde görev almayı ister.

              3. Sınıfındaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinin gerektirdiği çalışmalara istekli olur.

Amaç 39: Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılır.

Davranışlar:

  1. Okulundaki, Atatürk’le ilgili katılacağı müzik etkinliğini seçer.

  2. Okulundaki, görev aldığı Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinin gerektirdiği çalışmaları

      yapar.

Amaç 40: Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaya istekli olur.

Davranışlar:

  1. Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine yönelir.

  2. Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinde görev almayı ister.

              3. Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinin gerektirdiği çalışmalardan hoşlanır.

Amaç 41: Çevresindeki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alır.

Davranışlar:

  1. Çevresindeki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine yönelir.

  2. Çevresindeki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinde görev almayı ister.

  3. Çevresindeki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerinin gerektirdiği çalışmalardan

      hoşlanır.

ÜNİTELER

ÜNİTE I: SESLERİ TANIYALIM.

A. Ses Kaynakları

     1. Kendi sesimiz

     2. Çevremizdeki insanlar ve çıkardıkları sesler

     3. Kullandığımız araçlar ve çıkardıkları sesler

     4. Doğadaki sesler

     5. Müzik aletleri ve çıkardıkları sesler

     6. Varlıkların hareket ve sesleri

B. Ses ve Müzik

     1. Gürültü ve müziksel sesler

     2. Sesi doğru kullanma

     3. Şarkı söyleme

ÜNİTE II: MÜZİĞİMİZDE TÜR

A. Söylediğimiz Şarkılar

     1. Belirli gün ve haftalarda söylediğimiz şarkılar

     2. Ders konularıyla ilgili söylediğimiz şarkılar

B. Yurdumuzdaki Başlıca Müzik Türleri

     1. Türk halk müziği

     2. Türk sanat müziği

     3. Klâsik müzik

     4. Popüler müzik

     5. Ulusal marşlarımız

ÜNİTE III: ÇALGILAR

A. Çevremizdeki Çalgılar

B. Çalgıların Çıkardıkları Sesler

C. Sesiyle ve Çalgısıyla Müzik Yapma

ÜNİTE IV: HIZ VE RİTM

A. Varlıkların Hızları

     1. Hızlı hareketli varlıklar

     2. Yavaş hareketli varlıklar

B. Müzikte Ritm

     1. Vücudu ile ritm tutma

     2. Ritm aletleri ile ritm tutma

ÜNİTE V: MÜZİKLİ OYUN VE DANSLAR

A. Sayışmalı ve Tekerlemeli Oyunlarımız

B. Oyunlaştırdığımız Şarkılar

C. Şarkılı Oyunlar

Ç. Halk Dansları

ÜNİTE VI: İSTİKLÂL MARŞI VE ATATÜRK

A. İstiklâl Marşı’mız

     1. İstiklâl Marşı’nın anlamı

     2. İstiklâl Marşı’nı söyleme

B. Atatürk ve Müzik

     1. Atatürk’le ilgili şarkılarımız

     2. Niçin Atatürk şarkıları söyleriz

     3. Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerimiz

ÖRNEK İŞLENİŞ

Açıklama:

            Öğretilecek konularla ilgili olarak hazırlanan bir çizelge ile öğrencilerin performansları önceden ölçülür. Bu ölçme sırasında konuyla ilgili olarak öğrencilere çizelgedeki sorular sorulur. Doğru yanıtlar “+”, yanlış yanıtlar “-”ile gösterilir. (Performansın belirlenmesi için yapılan çalışma ve buna ilişkin hazırlanan kayıt tablosu günlük plân formatının dışındadır.)

PERFORMANS KAYIT TABLOSU KESİTİ

BİLDİRİMLER

ÖLÇÜT

SORULAR

Ebru

Özlem

Suna

Emre


1. Dinletilen sesler içinden insan sesini seçer.

3/4

1. Verilen sesleri dinle. İnsan sesini duyduğunda ellerini birbirine vur.

 

 

 

 

  a. Köpek, kamyon, kadın, zil sesi

+

+

+

+

  b. Davul, erkek, inek, uçak sesi

-

-

+

+

  c. Çocuk, yıldırım, kedi, elektrik süpürgesi sesi

+

-

-

-

  ç. Keman, horoz, kaşık, bebek sesi

+

+

+

-

Sonuç

+

-

+

-


2. Dinletilen sesler içinden hayvan sesini seçer.

3/4

2. Verilen sesleri dinle. Hayvan sesini duyduğunda ellerini birbirine vur.

 

 

 

 

  a. At, çocuk, kapı, tren sesi

+

+

+

+

  b. Erkek, kedi, uçak, rüzgâr sesi

-

-

-

-

  c. Kuş, bebek, saat, vapur sesi

+

-

+

+

  ç. Eşek, yağmur, kadın, helikopter sesi

-

-

+

-

Sonuç

-

-

+

-


3. Dinletilen sesler içinden taşıt sesini  seçer.

3/4

3. Verilen sesleri dinle. Taşıt sesini duyduğunda ellerini birbirine vur.

 

 

 

 

  a. Uçak, inek, kadın, saat sesi

+

-

+

+

  b. Aslan, çocuk, tren, saz sesi

-

+

+

-

  c. Kamyon, ördek, bebek, dalga sesi

+

-

-

-

  ç. Tavuk, motosiklet, erkek, anahtar sesi

-

-

+

+

Sonuç

-

-

+

-

Dersin Adı                 : Müzik

Ünitenin Adı              : Sesleri Tanıyalım

Konunun Adı             : Ses Kaynakları

Süre                           : 40 dakika

Yöntem ve Teknikler: Açık anlatım

Öğretim Materyalleri: Teyp, efekt kasetleri

1. Öğretimde kullanılacak materyaller:

    Birinci davranışın öğretiminde kullanılacak araç setleri

            Birinci araç seti          : Köpek, kadın sesi

            İkinci araç seti            : Davul, inek ve erkek sesi

            Üçüncü araç seti        : Çocuk, yıldırım, kedi ve elektrik süpürgesi sesi

            Dördüncü araç seti    : Bebek, horoz, kaşık ve keman sesi

    İkinci davranışın öğretiminde kullanılacak araç setleri

            Birinci araç seti          : Tren ve at sesi

            İkinci araç seti            : Erkek, uçak ve kedi sesi

            Üçüncü araç seti        : Kuş, bebek, saat ve vapur sesi

            Dördüncü araç seti    : Yağmur, eşek, helikopter ve kadın sesi

    Üçüncü davranışın öğretimde kullanılacak araç setleri

            Birinci araç seti          : İnek, uçak sesi

            İkinci araç seti            : Çocuk, tren ve saz sesi

            Üçüncü araç seti        : Kamyon, ördek, bebek ve dalga sesi

            Dördüncü araç seti    : Tavuk, erkek, anahtarlık ve motosiklet sesi

2. Değerlendirmede kullanılacak materyaller:

    Birinci davranışın değerlendirmesinde kullanılacak araç setleri

            Birinci araç seti          : İnek ve çocuk sesi

            İkinci araç seti            : Yıldırım, kadın ve kedi sesi

            Üçüncü araç seti        : Bebek, kamyon, horoz ve zil sesi

            Dördüncü araç seti    : Davul, erkek, köpek ve kaşık sesi

    İkinci davranışın değerlendirmesinde kullanılacak araç setleri

            Birinci araç seti          : Yağmur, eşek sesi

            İkinci araç seti            : Saat, bebek ve kuş sesi

            Üçüncü araç seti        : Uçak, kedi, kadın ve kapı sesi

            Dördüncü araç seti    : Çocuk, rüzgar, at ve tren sesi

    Üçüncü davranışın değerlendirmesinde kullanılacak araç setleri

            Birinci araç seti          : Tavuk ve motosiklet sesi

            İkinci araç seti            : Kamyon, ördek ve erkek sesi

            Üçüncü araç seti        : Dalga, bebek, tren ve saz sesi

            Dördüncü araç seti    : Çocuk, rüzgâr, at ve tren sesi

Amaç: Sesleri ayırt eder.

Davranışlar:

  1. Dinletilen sesler içinden insan sesini seçer.

  2. Dinletilen sesler içinden hayvan sesini seçer.

  3. Dinletilen sesler içinden taşıt sesini seçer.

            Performans kayıt tablosu dikkate alınarak davranışlar ad belirtilerek yeniden yazılır.

  1. Özlem, Emre; dinletilen sesler içinden insan sesini seçer.

  2. Ebru, Özlem, Emre; dinletilen sesler içinden hayvan sesini seçer.

  3. Ebru, Özlem, Emre; dinletilen sesler içinden taşıt sesini seçer.

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ:

            Öğretmen, ders öncesinde öğretimde kullanacağı araçları hazırlar ve öğrencilere “Sizlerle geçen dersimizde sesleri tanımıştık. Bu dersimizde ise yine teypten bazı sesler dinleteceğim. Bu sesler içinden insan, hayvan ve taşıt seslerini bulmanızı isteyeceğim.” diyerek derse giriş yapar. Sonra öğretmen birinci araç setini hazırlar ve “Şimdi teypten bazı sesler dinleyeceğiz. Bu sesler içinden insan sesi duyduğumda ellerimi birbirine vuracağım. Beni dikkatlice izleyin.” der. Teypten önce kadın sesi dinletir ve öğrencilere “Bu bir insan  sesi” der ve ellerini birbirine vurur. Daha sonra köpek sesini dinletir ve “Bu bir hayvan sesi” der ve ellerini birbirine vurmaz. Sonra öğretmen performansı “+” olan Suna’yı yanına çağırır ve ona “Şimdi sana bazı sesler dinleteceğim. Bu sesler arasından insan sesi duyduğunda ellerini birbirine vur.” der. Öğretmen teypten önce köpek, daha sonra kadın sesini dinletir. Suna’nın doğru tepkisini pekiştirir. Sonra öğretmen Ebru’yu yanına çağırır ve ona “Şimdi sana bazı sesler dinleteceğim. Bu sesler arasından insan sesi duyduğunda ellerini birbirine vur.” der. Öğretmen teypten önce kadın, daha sonra köpek sesini dinletir. Ebru’nun doğru tepkisini pekiştirir. Sonra öğretmen sırayla Özlem ve Emre’yle de aynı çalışmayı yapar. Öğrencilerin doğru tepkilerini pekiştirir. Eğer yanlış tepki veren öğrenci olursa öğretmen tekrar sunu yapar.

Öğretmen sonra ikinci araç setiyle öğretime başlar. Teypten belli aralıklarla önce davul sesi, sonra erkek sesi, son olarak da inek sesini dinletir. Öğrencilere “Beni dikkatlice izleyin. Ben insan sesi duyduğumda ellerimi birbirine vuracağım.” der. Teypten davul sesini dinletir. Ellerini birbirine vurmaz. “Bu çalgı sesi.” der. Sonra erkek sesi dinletir. “Bu insan sesi.” Der ve ellerini birbirine vurur. Sonra inek sesini dinletir. “Bu hayvan sesi.” der ve ellerini birbirine vurmaz. Öğretmen, önce performansı “+” olan Suna ile çalışır. Suna’ya davul sesi, inek sesi, erkek sesi dinletir. Doğru tepkisini pekiştirir. Sonra sırasıyla Ebru, Özlem ve Emre ile aynı çalışmayı yapar. Doğru tepkileri pekiştirir. Yanlış tepki veren öğrenci olduğunda tekrar sunu yapar.             Öğretmen sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü araç setleriyle de tüm öğrencilerle aynı çalışmayı yapar. Öğrencilerin doğru tepkilerini pekiştirir.

Daha sonra öğretmen ikinci davranışın öğretiminde kullanacağı birinci araç setini hazırlar ve “Evet, şimdi teypten yine bazı sesler dinleyeceğiz. Bu sesler içinden hayvan sesi duyduğumda ellerimi birbirine vuracağım. Beni dikkatlice izleyin.” der. Teypten önce tren sesini dinletir ve öğrencilere “Bu, taşıt sesi.” der ve ellerini birbirine vurmaz. Daha sonra at sesini dinletir. “Bu, hayvan sesi.” der ve ellerini birbirine vurur. Sonra öğretmen performansı “+” olan Suna ve Emre ile teker teker aynı çalışmayı yapar. Doğru tepkilerini pekiştirir. Daha sonra Ebru ve Özlem’le de aynı çalışmayı yapar. Doğru tepkileri pekiştirir. Yanlış tepki verdiklerinde  sunuyu tekrarlar.  Öğretmen sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü araç setleriyle de tüm öğrencilerle aynı çalışmayı yapar. Öğrencilerin doğru tepkilerini pekiştirir.

            Öğretmen daha sonra üçüncü davranışın öğretiminde kullanacağı birinci araç setini hazırlar ve öğrencilere “Evet, şimdi size bazı sesler dinleteceğim. Bu sesler içinden taşıt sesi duyduğumda ellerimi birbirine vuracağım. Beni dikkatlice izleyin.” der. Teypten önce inek sesi dinletir. Öğrencilere “Bu, hayvan sesi.” der ve ellerini birbirine vurmaz. Daha sonra uçak sesini dinletir. “Bu, taşıt sesi.” der ve ellerini birbirine vurur. Öğretmen, performansı “+” olan Suna ile çalışmasını yapar. Doğru tepkilerini pekiştirir. Daha sonra Ebru, Özlem ve Emre ile teker teker aynı çalışmayı yapar. Doğru tepkilerini pekiştirir. Yanlış tepki verdiklerinde tekrar sunu yapar. Öğretmen ikinci, üçüncü ve dördüncü araç setleriyle aynı çalışmayı tekrarlar. Öğrencilerden doğru tepkiler aldıktan ve öğretim araç setlerini kaldırdıktan sonra değerlendirmeye geçer.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Örnek Ölçme Soruları

 

1. Verilen sesleri dinle. İnsan sesini duyduğunda ellerini birbirine vur.

    a. İnek, çocuk sesi

 

    b. Yıldırım, kadın, kedi sesi

 

    c. Bebek, kamyon, horoz, zil sesi

 

    ç. Davul, erkek, köpek, kaşık sesi

 

2. Verilen sesleri dinle. Hayvan sesini duyduğunda ellerini birbirine vur.

    a. İnek, çocuk sesi

 

    b. Yağmur, eşek sesi

 

    c. Saat, bebek, kuş sesi

 

    ç. Çocuk, rüzgâr, at, tren sesi

 

3. Verilen sesleri dinle. Taşıt sesini duyduğunda ellerini birbirine vur.

    a. Tavuk, motosiklet sesi

 

    b. Kamyon, ördek, erkek sesi

 

    c. Dalga, bebek, tren, saz sesi

 

    ç. Aslan, uçak, saat, rüzgâr sesi

 

Değerlendirme

Öğretmen değerlendirme için dört farklı araç seti hazırlayarak, soruları Ebru, Özlem, Suna ve Emre’ye sorar. Öğrencilerin doğru tepkilerini pekiştirir. Öğrenci yanlış tepki verdiğinde aynı araç setiyle tekrar sunum yapar. Doğru tepki alındıktan sonra diğer araç setiyle değerlendirmeye devam eder. Öğrenci dört araç setiyle, sorulara üst üste üç kez doğru tepki verdiğinde öğretimi tamamlar. Öğretmen değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin başarıları hakkında sonuca ulaşır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir icon2015-2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili 10. Sinflar müZİk dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plan

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconOrtaöĞretim tarih dersi ÖĞretim programi

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconDersi 2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconAraştırma Konuları

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconF Araştırma Yöntemleri Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma...

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconBen bu bloğumda sizlerle karikatürün ne kadar zevkli,eğlenceli hoş...

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconProtest müzik

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconBranş Dersleri:İngilizce/ Müzik/ Ekoloji/ Plastik Sanat Akıl Oyunları

Müzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconBranş Dersleri; İngilizce/ Müzik/ Fen Bilgisi,Akıl oyunu/Plastik Sanat/ Ekoloji


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com