Ders notlari


sayfa8/20
s.ogren-sen.com > Doğru > Ders
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20Hazırlık

1.Öğrencilere aşağıdaki kavramlar derste öğretilir.

 • Maddi Kültür: İnsanların yaptıkları aletler, kullandıkları malzemelerdir. Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.

 • Manevi kültür: İnançlar, değerler, semboller, normlar şeklinde tasnif edilebilir. Manevi kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırt etme imkânı veren örf, adetler, davranışlar, ahlak anlayışı, değerler, sosyal normlar ve zihniyet değişiklikleridir.

 • Popüler Kültür: Modern toplumda devam eden "halkın" kültürüdür.

 • Üst Kültür: Bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir.

 • Alt Kültür: Üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip toplulukların kültürüdür.

 • Kültürel Şok: Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.

 • Kültürleme: Toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır.

 • Kültürleşme: Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesiyle gerçekleşen kültür alış-verişidir.

 • Kültür Emperyalizmi Kültür emperyalizmi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir.

 • Kültürel Yozlaşma: Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulmadır.

 • Kültürel Gecikme: Bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.
  Kültürel Asimilasyon: Bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesidir.

 • Kültürel Yayılma: Bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır.


2. Öğrencilere tombala kartları verilir.

3. Öğretmen konuyu anlatırken tombala kartlarında kavram ya da tanımlamalardan biri geçerse tombala kartında o kavramın üzerinin kapatılması istenir.

4.Yatay, dikey ya da çapraz çizgilerle yan yana üç kutu kapatan öğrenciler tombala yapmış olurlar.

5.Aynı tombala oyununda olduğu gibi ilk sırayı dolduranlar birinci çinko, ikinci sırayı dolduranlar ikinci çinko, üçüncü sırayı dolduranlar da tombala yapmış olurlar


ALT

KÜLTÜR
KÜLTÜREL ŞOK
KÜLTÜRLEŞME
POPÜLER KÜLTÜR
KÜLTÜR
KÜLTÜR EMPERYALİZMİ
KÜLTÜRLEME

KÜLTÜREL

ASİMİLASYON
KÜLTÜRLEŞME
KÜLTÜREL YAYILMA
ALT KÜLTÜR
KÜLTÜRLENME
MANEVİ KÜLTÜR
KÜLTÜREL ŞOK


MADDİ

KÜLTÜR
ÜST

KÜLTÜR
KÜLTÜRLEŞME
POPÜLER KÜLTÜR
KÜLTÜREL YOZLAŞMA
KÜLTÜREL GECİKME
KÜLTÜRLEMEPOPÜLER

KÜLTÜR
KÜLTÜRLEME
ALT

KÜLTÜR
KÜLTÜREL

ŞOK
KÜLTÜREL

YAYILMA
KÜLTÜR
KÜLTÜREL

GECİKME
KÜLTÜR

EMPERYALİZMİMANEVİ

KÜLTÜR
KÜLTÜREL ASİMİLASYON
KÜLTÜREL GECİKME
KÜLTÜRLEŞME
ÜST

KÜLTÜR
KÜLTÜREL ŞOK
MADDİ

KÜLTÜR
KÜLTÜREL

YAYILMAKÜLTÜR
ALT

KÜLTÜR
ÜST

KÜLTÜR
MADDİ

KÜLTÜR
MANEVİ

KÜLTÜR
KÜLTÜRLEŞME
KÜLTÜREL

YOZLAŞMA
KÜLTÜREL

ASİMİLASYON
KÜLTÜREL

GECİKME
KÜLTÜREL

ŞOK
KÜLTÜREL EMPERYALİZM
POPÜLER KÜLTÜR
KÜLTÜREL

YAYILMA
KÜLTÜRLEME
KÜLTÜRLENMESosyolojik Kazanımlar
Yararlanılan Ve Önerilen Kaynaklar
Açıkgöz, Kamile Ün ( 2005), Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, 2009

-Maden, Sedat,Türkçe Öğretimi Ve Aktif Öğrenme,Pegem Yayınları,2011

-Yavuz, Kudret Eren, Aktif Öğrenme Yöntemleri,Ceceli Yayınları,Nisan 2005,ANKARA


 1. KÖŞELENME TEKNİĞİGenellikle net bir yanıtı olmayan sorular ve problemler üzerinde çalışırken kullanılır. Öğrencilere, problemin çözümü için bilgi toplamaları, onları çözümleyerek çözüm önermeleri ve önerilerini savunma fırsatı verir. Belirgin çelişkiler, karşıt görüşler içeren konuların öğretiminde kullanılan bir tekniktir. Öğrencilerin eğilimlerini gerekçelendirdikleri, bütün sınıfın etkin katılımını gerektiren, katılımcılarda konuşma, dinleme, tartışma becerilerini geliştiren bir tekniktir. Öğrencilerin küçük gruplarla değil büyük grup olarak katıldıkları bir çalışmadır. Bu teknik, oturarak değil ayakta icra edilmelidir.

Uygulanması sırasında yer alan başlıca işlemler şunlardır;

Uygulama Süreci

1.Uygun problemin seçilmesi ve açıklanması

2.Olası çözümlerin arasından özellikle tartışmalı olanların seçilmesi.

3.Seçilen çözümlerin kartonlara yazılarak sınıfın çeşitli köşelerine asılması.

4.Öğrencilerin kendilerine en uygun gelen çözümün asılı olduğu köşeye gitmeleri ve orada toplanmaları.

5.Aynı köşeyi seçenlerin oluşturduğu gruplarda o çözümü seçme nedenlerinin tartışılması ve gerekçelerin hazırlanması.

6.Hazırlanan gerekçelerin sınıfa sunulması.

7.Sınıf tartışması ve sınıf kararının alınması.

Avantajları

 • Derse olan ilgi ve motivasyonu artırarak aktif katılımı sağlar.

 • İletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini geliştirir.

 • Öğrencileri araştırma ve inceleme yapmaya yöneltir.

 • Öğrenilenleri gözden geçirme, değerlendirme, karar verme fırsatı amacıyla kullanılabilir.

 • Öğrencilerin bir konu hakkında düşüncelerini ve bilgilerini paylaşmaları ve değerlendirmeleri esasına dayanır.

 • Öğrencilere toplumsal ve demokratik değerler kazandırır.

 • Öğrenciye anında dönüt, düzeltme ve pekiştirme imkânı verir.

 • Öğrencilere grup oluşturma, söz alma, görüşünü açıklama, kendini ifade etme, tartışma gibi toplumsal kazanımlar benimsetilir.

Sınırlılıkları

 • Uygulanması zaman alıcıdır.

 • Her ders ve konuya uygulanamaz.

 • Öğrenci köşesini seçtikten sonra yeni açıklamalar öğrense bile köşesini(kararını) değiştiremez.

 • Birey görüş geliştiremez. Daha çok grup fikri ön plana çıkar.

 • Tartışmalar sırasında sınıfta gürültü oluşur.

 • Yanlış kullanımda hedef dışına çıkılabilir.


Uygulama Örneği

Ders

Sosyoloji

Sınıf

III

Ünite

Toplum Ve Kültür

Yaklaşık süre

40+40

Kazanım

Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder.

Kullanılan Teknik

Köşelenme


Hazırlık evresi

Lise 3 sosyoloji dersi “Toplum Ve Kültür” ünitesinde “kazanımı çerçevesinde diğer kültürlere bakış açısı ve kendi kültürümüz konusu sınıfa sunulur.

Köşelenme tekniği çerçevesinde seçilen çözümler kartonlara yazılır ve sınıfın üç köşesine asılır. Öğretmen öğrencilerine, arkadaşlarına saygılı davranarak farklı düşünceleri de dinlemelerini ve neden bu düşünceyi savunduklarını gerekçesi ile birlikte söylemelerini ister.

Öğretmen öğrencilere hangi düşünceyi savunuyorlarsa o kartonun bulunduğu köşeye gitmelerini söyler.

Uygulama evresi

Öğrenciler hangi düşüncede ise o kartonun bulunduğu köşeye geçer ve düşüncelerini şöyle açıklarlar;

Toplumun kendi kültürünü temellendirmesi gerekir: Kültür yaşama şekli, inanç, örf, adet gibi maddi ve manevi değerlerden oluşan bir yapıdır. Tüm bu değerler toplumların kendilerine özgüdür ve kendi kültürü içinde yaşatmalıdır. Diğer toplumların kültürlerine açıklık yabancılaşmayı meydana getirir.

Toplumlar diğer kültürlere açık olmalıdır: Günümüzde kültürler arası etkileşim önemli bir yer tutmaktadır. Yaşanan toplumsal değişmeye ayak uydurabilmek için diğer toplumlarla olan sınırların kalkması gerekir. Değişme ile birlikte diğer kültürlere açık olunmalıdır.

Toplum diğer kültürlere açık olmalıdır fakat kültürler arası sınırlar bilinmelidir: Her toplumun kendine has bir kültürü vardır. Kapalı toplum özelliğini göstermemek ve yaşanan gelişmelerin ardında kalmamak için diğer kültürlere de açık olunmalıdır ancak kendi kültürel değerlerimi korumalıyız.

Sonuç

Üç farklı düşünce sınıfta tartışılarak, öğretmen rehberliğinde; kültür kavramının önemli olduğunu toplumların kendi kültürlerini korumalarını diğer kültürlere de saygılı ve hoşgörülü olunması gerektiği kararı alınır.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Benzer:

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari iconDers notlari birinci Gün 7

Ders notlari iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com