Ders notlari


sayfa7/20
s.ogren-sen.com > Doğru > Ders
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

DEĞERLENDİRME AŞAMASI:

Öğrenciler, öğretmenin dağıttığı kağıtlara yazdıkları yeni bilgileri grubuyla tartışarak kendi yaptıkları tanımların doğru veya eksik olup olmadığını görme fırsatı yakalarlar.

Sosyolojik Kazanımlar


Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

 • Açıkgöz, Kamile Ün ( 2005), Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, 2009

 • Sönmez V. Öğretim İlke ve Yöntemleri,Anı Yay. 2008 ,Ankara)
 1. BURADA HERKES ÖĞRETMEN TEKNİĞİ


Öğrenci ve öğretmenlerin bir konu hakkında beraberce sonuçlar çıkarmaları veya daha özet bir ifade ile birbirlerine yardım ederek öğrenmeleri yöntemidir. Temeli işbirlikçi öğrenme modeline dayanan bu teknikte öğrenci hem öğrenir hem öğretir. Öğretmen ise yönlendirici durumundadır. Öğrencilere öğrenilenleri gözden geçirme, onlar hakkında soru çıkarma, değerlendirme yapma ve öğretme fırsatları verir.

Avantajları

 • Öğrencinin hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve yaratıcı düşünmesini sağlar.

 • Kişinin kendi kendini değerlendirmesini sağlar.

 • Öğrencinin derse aktif katılımını sağlar.

 • Öğrencileri araştırmaya yönlendirir.

 • Merak ettikleri konu ve kavramlar hakkında bilgi edinmelerini sağlar.

 • Hem bireysel ve hem grupla çalışma becerisi kazandırır.

 • Öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünmesini geliştirir.

 • Öğrenciler kendi hazırladığı sorularından farklı sorulara da yanıt bulur.


Sınırlıklar

 • Sorulara cevap veremeyen öğrencinin kendine güveni azalır.

 • Sorular iyi ifade edilemez ise anlaşılmaz, kasıtlı ve yönlendirici olursa öğrencinin serbest düşünmesi engellenmiş olur.

 • Zaman alan bir etkinlik olduğu için açısından kullanışlı değildir.

 • Gereksiz sorularla konu kapsamının dışına çıkılabilir.

 • Öğrencilerin önbilgi eksiği olan konularda soru yazma sıkıntısı ortaya çıkabilir.

 • Soru hazırlama öğrenciye bırakıldığı için hedef davranışların kazanılması zorlaşabilir.
Uygulama Süreci

 • Öğrencilere kart ya da kâğıtların dağıtılması

 • Öğrencilerin konuyu gözden geçirerek o konuda sorulmasını istedikleri soruyu yada tartışılmasını istedikleri noktayı karta yazmaları.

 • Kartların toplanması ve karıştırılarak yeniden dağıtılması

 • Öğrencilerin kendilerine gelen karttaki soruyu ya da tartışmak istedikleri konuyu araştırıp ne söyleyeceklerini saptamaları.

 • Soruların ve yanıtların sınıfa sunumu ve tartışılması

Ders

Sosyoloji

Sınıf

III

Ünite

Toplumsal Değişme ve Gelişme

Yaklaşık süre

40+40

Kazanım

Sosyal Dışlanma

Kullanılan Teknik

Burada Herkes Öğretmen


11.sınıf Sosyoloji dersi, ünitesi, konusu sınıfa sunulur.

Hazırlık Evresi

Burada herkes öğretmen tekniğinin ilkeleri gereği öğretmen konuyu anlatır. Öğretmen konuyu anlattıktan sonra öğrencilere kartlar dağıtır, öğrencilerin konuyu gözden geçirerek o konuda sorulmasını istedikleri soruyu ya da tartışılmasını istedikleri noktayı karta yazmaları istenir, kartlara yazıldıktan sonra kartlar tekrar toplanır ve karıştırılarak öğrenciler geri dağıtılır, öğrencilerin kendilerine gelen karttaki soruyu ya da tartışma konusunu araştırıp ne söyleyeceğini kararlaştırır en son sorular yanıtlanır ve değerlendirme aşaması meydana gelir. Hazırlık evresinde öğretmen öğrencilerinin birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörülü olmalarını ister.

Uygulama Evresi

Öğretmenin konuyu anlatmasından sonra öğrencilerde dağıtılan kartlara soruları yazarak konuyu tartışmaya başlarlar:

1-Sosyal dışlanmaya maruz kalan fertler kimlerden oluşmaktadır?

-Yoksullar, engelliler, yaşlılar, azınlıklar, işsizler, eğitim seviyesi farklı olanlar, cinsiyet ayrımı olanlar, madde bağımlıları vs.

2-Toplumda her gelir düzeyi düşük olan insanlar sosyal dışlanmaya maruz kalıyorlar mı?

-Hayır. Çünkü dışlanmış kişiler her zaman yoksul kişiler değildir. Örneğin göçmenler, azınlıklar, belirli kadınlar ve çocuklar gibi bazı kişiler yoksul olmamakla birlikte toplumdan dışlanmış olabilmektedirler.

3-Sizce toplumda dışlanmış kişilerle diğer insanlar arasındaki sosyal ilişkiler nasıldır?

-Toplumda sosyal dışlanmaya maruz kalan insanlarla sosyal ilişkiler sınırlıdır. Ancak bu ilişkiler çok boyutlulukta olup mahalleden mahalleye toplumdan topluma değişmektedir. Örneğin bir Çingene mahallesinde hırsızlık yapmak normal karşılanırken diğer mahallelerde bu anormal olarak karşılanıp bunu yapan kişilere karşı ilişkiler soğuk bazen sert bir şekil alabiliyor ve bu şekilde toplumdan o kişiler soyutlanıyor.

4-Yoksulluk kavramı nedir? Sizce yoksulluk kavramı kişiye göre değişir mi?

-Sosyal dışlanma ve yoksulluk bazen birbiri yerine geçebilen veya aynı anlama gelebilen kavramlar gibi görülmektedir. Ancak yoksulluk mutluk ve göreceli yoksulluk olarak ikiye ayrılır. Mutlak yoksullukta birey asgari yaşam standartlarına sahip olamamakta ancak göreceli yoksullukta ise kişilerin ve hane halkının kendileri için uygun görecekleri bir tatmin düzeyini sağlamaya yetecek bir gelire sahip olmamaları şekilde meydana gelen yoksulluktur.

5-Günümüzde tarikatlara ve cemaatlere mensup olan bireyler toplum tarafında dışlanmakta mıdır?

-Evet. Çünkü bireyler toplumla bütünleşemedikleri için ayrı gruplara ait olmak isterler.

6-Toplumdan topluma dışlanma değişiyor. Sizce Avrupa ile Türkiye arasındaki dışlanma nasıl farklılık gösterir?

-Avrupa kültürü ile Türkiye kültürü arasında farklılık vardır. Kültüre göre de dışlanma şekilleri değişmektedir. Örneğin Eşcinseller bizim kültürümüzde doğal karşılanmazken yabancı ülkelerde eşcinseller rahatlıkla toplumun içinde bulunmaktadırlar. Ancak bizim ülkemizde yolda bir eşcinsel yürürken tuhaf bakışlar altında kalmaktadır.

7-Sosyal dışlanma ile yoksulluk arasındaki farkı açıklayınız.

-Sosyal dışlanmada dışlamışlık topluma katılım şeklinde iken yoksullukta ise dışlanma maddi kaynaktan doğmaktadır. Sosyal dışlanmada sebepler çok yönlü boyutluluk kazanırken yoksullukta ise tek zeminli boyutluluk vardır. Sosyal dışlanmada birey vatandaşlık haklarından tam anlamıyla yararlanamazken yoksullukta ise birey sadece ekonomik haklarından yoksun kalır.

8-Dışlanmayı önlemekle çözülme engellenmiş ve toplumsal bütünleşme sağlanmış olur mu?

-Evet sağlanır. Çünkü toplumda dışlanmış olan engeller yoksullar, işsizler, vs bu gruplar için toplumla bütünleşmesini sağlayan engeller ortadan kalkarsa toplum bu insanları kabullenir. Örneğin işsiz bir kişiye iş olanağı sağlanırsa bireyin belli bir gelir kaynağı olacağı için kendine olan güveni artacak ve toplum içinde kendini gerçekleştirmiş olacak ve bu sayede toplumla bütünleşmiş olacaktır.

9-Toplumumuzda dışlanmış fertler vatandaşlık haklarından tam anlamıyla yararlanabiliyorlar mı?

-Yararlanmaktadır. Örneğin yaşlılar emeklilik maaşı almakta engellilerin bakım ve iş göreme maaşı almaktadır. Yoksul olanlar için yeşil kart sağlık güvencesi verilmektedir.

10-Geleneksel toplumlardaki dışlanma modeli, modern toplumlarda ki dönüşümü nasıl olmuştur?

-Geleneksel toplumlarda dışlanma modeli daha çok sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayan bir dışlanma modelidir. Modern toplumlarda sosyal devlet anlayışı geliştiği için dışlanmaya maruz kalan bireyleri devletin içermesi daha kolay ve sağlıklı olmaktadır.

11-Yoksulluk bireyin yaşantısında ekonomik boyutu ele alırken psikolojik boyutu da ele almaktadır. Katılıyor musunuz?

-Yoksulluğun psikolojik boyutu vardır. Ben hiçbir şey yapamıyorum herkesin evi, arabası var diyen biri bu durumu düzeltemez fakat bunun geçici bir durum olduğunu bilen ve bu doğrultuda çalışan biri yoksulluğu kader haline getiremez.

12-Türkiye’deki ekonomik krizlerin istihdam alanlarındaki sosyal dışlanmaya olan olumsuz etkileri nelerdir. Tartışınız?

-Sosyal dışlanmayı genelde yoksulluk ve istihdam çevresinde ele alacak olursak ekonomik krizlerin olumsuz etkileri sosyal dışlanmayı artırmıştır. İstihdam sıkıntısı yaşayan bireyler toplumla bütünleşememe boyutu sonucunda psikolojik buhran yaşayabilir bunu çözmek bireyi sağlığına kavuşturmak demektir.

13-Sosyal dışlanmaya sebep olan sosyal faktörler nelerdir?

- Sosyal faktörler, sosyal katılımın önünde engel teşkil edecek şekilde politika oluşturanların ve işverenlerin anlayış ve davranışlarını etkileyebilir. Eski hükümlüler, madde bağımlıları, özürlüler ve yaşlılar gibi belirli gruplara karşı toplumsal tutum ve davranışlar ayrımcılıkla sonuçlanabilir. Eğitim, mesleki eğitim, nitelikler ve iş tecrübesi konularındaki eksiklikler gibi kişisel faktörler, bireyin istihdama erişimini olumsuz etkiler.

Sonuç

Öğretmen kartları toplayıp tekrar dağıttıktan sonra ellerindeki kartlarla tartışma konusu yaratan öğrenciler, her biri burada farklı bir boyut kazanabiliyor değişik kart aldıkları için farklı sorulara farklı cevaplar bulup bunun üzerine tartışmaya gidiliyor. Sonuç aşaması olduğundan dolayı sosyal dışlanmanın olumlu, olumsuz, karşıt görüşleri varsa ve yazılmamışsa bunlar yazılıp tartışmaya son veriliyor.

Sosyolojik Kazanımlar
Yararlanılan Ve Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, Kamile Ün ( 2005), Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, 2009

-Maden,Yrd.Doç.Sedat,Türkçe Öğretimi Ve Aktif Öğrenme,Pegem Yayınları,2011

-Yavuz, Kudret Eren,Aktif Öğrenme Yöntemleri,Ceceli Yayınları,Nisan 2005,ANKARA


 1. TOMBALA TEKNİĞİTombala tekniği eğitsel bir oyun olarak kabul edilir. Öğrencilerin merakını uyandırıcı olmasından dolayı dikkatlerini toplamalarını ve derse olan ilgilerinin devamlılığını kolaylaştırır. Öğretilen konuların oyunla pekiştirilmesini sağlayan aynı zamanda öğrenme sürecini monotonluktan kurtararak zevkli hale getiren bir tekniktir.

Avantajları


 • Anlatılanların oyunla öğretilmesini sağlar.

 • Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlar.

 • Dikkat çekici olduğu için motivasyonu arttırır.

 • Oyunla rekabet yarattığı için dersin dikkatle takibini sağlar.

 • Görsel materyal kullanıldığı için öğrenmeyi kolaylaştırır.(Maden,2011)


Sınırlılıkları


 • Her konu için yeni kartlar hazırlanacağından uygulama zaman açısından kullanışlı değildir.

 • Oyuna odaklanmayla konudan kopma yaşanabilir.

 • Herkes kendi kartındaki kavramla ilgilendiği için diğer kavramların öğrenilmesine engel olabilir.

 • Sadece çok fazla kavram,tanım ve konu başlığı içeren konular için kullanışlıdır.Uygulama Süreci

 • Konunun temel kavram ve düşünceleri maddeler halinde açıklanır.

 • Konunun sözcükleri ya da kavramları tombala kartlarına dağınık olarak yazılır.

 • Hazırlanan tombala kartları öğrencilere dağıtılır.

 • Öğretmen konuyu anlatırken tombala kartlarında kavram ya da tanımlamalardan biri geçerse tombala kartında o kavramın üzerinin kapatılması istenir.

 • Yatay, dikey ya da çapraz çizgilerle yan yana üç kutu kapatan öğrenciler tombala yapmış olurlar.

 • Aynı tombala oyununda olduğu gibi ilk sırayı dolduranlar birinci çinko, ikinci sırayı dolduranlar ikinci çinko, üçüncü sırayı dolduranlar da tombala yapmış olurlar.Ders

Sosyoloji

Sınıf

III

Ünite

Toplum Ve Kültür

Yaklaşık süre

40+40

Kazanım

Kültürle İlgili Temel Kavramları Bilir.

Kullanılan Teknik

Tombala
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Benzer:

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari iconDers notlari birinci Gün 7

Ders notlari iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com