Ders notlari


sayfa6/20
s.ogren-sen.com > Doğru > Ders
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Bir ülkede, bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı olarak yaşayan bir milletin veya milletler topluluğunun meydana getirdiği siyasi varlık. Genel ve klasik bir ifadeyle, belli bir toprak üzerinde müstakil bir teşkilat kurmuş insan topluluğuna devlet denir.


Bu tariften de anlaşılacağı gibi devlet, ferdi, tabii ve siyasi unsurdan meydana gelir. Bu unsurlar sırayla "nüfus, ülke ve hakimiyet"tir. Nüfus, devletin, birinci gerçek unsurudur. Halkı olmayan bir devlet düşünülemez. Bir devletin var olması için nüfusun az veya çok olmasının önemi yoktur. Nüfusu yüz milyonları geçen devletler olduğu gibi birkaç yüz binlik devletler de vardır. Ancak nüfusun çeşitli sebeplerle ve zamanla yok olması halinde devlet de ya yıkılır veya o bölgedeki insanların yerine başkaları geçerek devam eder. Fakat bu durumda ortaya çıkan devlet eski devlet değil, yeni bir devlettir.

Sosyolojik Kazanımlar

 • Bir işin bölümleri temel alındığından analiz becerisi gelişir. Sosyal olayların analizinde katkı sağlar.

 • Sosyolojik teorik ile pratik arasındaki boşluğu doldurur

 • Sosyolojik kavramların yerleşmesinde etkilidir.

 • Etkinlik temelli bilgiler ve beceriler kazanılmasını sağlar. Böylece uygulamaya dönük sosyolojik davranışların gelişmesini sağlar. 1. KART EŞLEŞTİRME TEKNİĞİ


Kartların kullanıldığı ve genelde dersin sonunda kullanılan bir öğretim tekniğidir. Teknik öğrenilenlerin gözden geçirilmesi, netleştirilmesi ya da kalıcılığının artırılması gibi amaçlarla uygulanır. Konu ile ilgili kartlarda bulunan tanımlar, örnekler ve onların cevaplarından oluşan diğer kartları öğrenci kendi çabaları ile eşleştirir bu nedenle bu teknik öğrenciyi dinleyici rolünden yapan, araştıran ve öğrenen rolüne geçirir. Kalıcı, anlamlı ve etkili öğrenmelerin oluşmasını sağlar.

Avantajları

 • Bu teknikle öğrenci öğrenmiş olduğu bir konuyu verilen anahtar kelimeler ya da ipuçlarından yola çıkarak hatırlamaya çalışır.

 • Öğrenci kendi kartındaki kavramların karşılığını ararken birçok arkadaşıyla birlikte tartışarak düşünür bu da onların birlikte eğlenmelerini ve eğlenirken de öğrenmelerini sağlar.

 • Öğrenci kendi kavramlarından yola çıkarak mantık çerçevesinde oluşturduğu gerekçeleri eşini bulmak için kullanacak bu da öğrenmenin kalıcılığını sağlayacaktır.

Sınırlıkları

 • Öğrenci sayısının fazla olduğu sınıflarda bu tekniğin kullanılması zordur.

 • Öğrenciler ikişerli olarak eşleşecekleri için sınıf mevcudunun çift olması gerekir.

 • Teknik için bir ders saati yeterli olmayabilir.

 • Sınıf alanının geniş olması gerekir.

 • Kartlarda yazan kavramların öğrenciler tarafından önceden öğrenilmiş olması gerekir.


Uygulama Süreci
1.Her biri sınıftaki öğrenci sayısının yarısı kadar kart içeren iki dizi kart hazırlanır. Birinci dizide; öğrenilenlerle ilgili sorular, kavramlar, örnekler vb. yer alır. İkinci dizide ise; birinci dizidekilere eşleştirilebilecek yanıtlar açıklamalar, tanımlar, ilkeler, olaylar bulunur. Dizilerden birindeki kartlar numaralandırılır.

2. Kartlar sınıfa dağıtılır.

3. Öğrencilere, kendilerine gelen kartlarla ilgili hazırlık yapmaları için belirli bir süre tanınır.

4. Öğrenciler, sınıfın içinde dolaşarak ve karşılaştıklarıyla konuşarak ellerindeki kartın eşini ararlar.

5. Kartlarını eşleştirenler bunun gerekçelerini hazırlar.

6. Kart numaraları rastgele söylenir ve numarası söylenenler kendi kartlarının içeriğini ve hazırladıkları gerekçeleri sınıfa sunarlar.

Uygulama Örneği

Ders

Sosyoloji

Sınıf

III

Ünite

Birey ve Toplum

Yaklaşık süre

40

Kazanım

Toplumsallaşma kavramının özelliklerini bilir.

Kullanılan Teknik

Kart Eşleştirme

Hazırlık

Öğrencilere dağıtılmak üzere toplumsallaşma konusu ile ilgili bir sınıf mevcudu olan 18 kişilik kart hazırlanmıştır. Bunlardan 9 tanesi konuyla ilgili kavram soru ve örnek, diğer 9 tanesi de tanım, açıklama, cevap şeklindedir. Sınıf öğrencilerine dağıtılacak olan kartlar şöyledir;


Toplumsallaşma

Bireylerin kendi toplumlarının değerlerini, tutumlarını, örf ve adetlerini kazandığı, içselleştirdiği bir süreçtir. Bireyin doğumundan başlar ölümüne kadar devam eder.

1

1 • Çocukluk toplumsallaşması

 • Ergenlik toplumsallaşması

 • Yetişkin toplumsallaşması

2

Toplumsallaşma Evreleri
Çocukluk toplumsallaşması • Alt sistem içinde kendisi ve annesi vardır.

 • Tuvalet eğitimini öğrenir.

 • Daha sonra bütün aile ile bağ kurar.

 • Ailenin rolü önemlidir.

3
 • Önemli sosyal, kişisel ve fiziksel değişimler gerçekleşir.

 • Birey bilişsel ve manevi olgunluğa erişir.

Ergenlik toplumsallaşması.

4Yetişkin toplumsallaşması. • Bu döneme ikincil sosyalizasyon denir.

 • İş, evlilik, emeklilik çevresi etkilidir.

 • Bireylerin sosyal birikimleri değişime direnç gösterir.5Toplumsallaşma araçları. • Aile

 • Okul

 • Arkadaş grubu

 • Kitle iletişim

6

Bunlar hazırlanan kartlardan bazılarıdır. Bu kartlar öğrencilere dağıtılıp belirli bir süre verilir. Öğrenciler bu kartları o süre içinde eşleştirip gerekçelerini hazırlarlar. Öğretmen rastgele bir numara söyler ve o numara elinde bulunan öğrenci gerekçelerini sunmaya başlar;

2 Numara: Hocam bildiğimiz üzere toplumsallaşma hayat boyu devam eden bir süreçtir. Birey yaşamı boyunca gerek yaş olarak gerekse bilişsel değişiklikler nedeniyle hayatında çeşitli dönemler vardır. Bu dönemler içinde kişi farklı gruplarda ve farklı ortamlarda bulunur. Bana gelen kart üzerinde çocukluk, ergenlik ve yetişkin toplumsallaşması vardı. Bunlar aynı zamanda hayatımızda geniş anlamda düşünüldüğünde var olan ana evrelerdir. Bu nedenle bunların toplumsallaşma evreleri olduğuna arkadaşımla birlikte karar verdik ve bu kartın yanıtının bu olduğunu düşündük. Çünkü doğumla başlayan sosyalleşme ölüme kadar devam eder. Bireyin de yer aldığı sosyal sistem zamanla genişler daha fazla objelerle karşılaşır. Bütün bunların içselleştirilmesi ve bunlara uygun rollerin oynanması da çocukluk toplumsallaşması ve diğer toplumsallaşma evreleriyle gerçekleşir.

5 Numara: Bana denk gelen karttaki özellikleri okurken ikincil sosyalizasyon sürecidir cümlesiyle bunun yetişkin toplumsallaşması olduğunu anladım. Hocam konu anlatılırken sizinde belittiniz gibi çocukluk ve ergenlik toplumsallaşması birincil sosyalizasyon olarak adlandırılmaktadır. Sınıfta cevap kartlarını ararken ilk olarak göz önünde bulundurduğum şey bu oldu daha sonra cevabı bulunca arkadaşımın fikride şöyle oldu, yetişkin toplumsallaşmasında o anki sürece gelinceye kadar yaşanmışlıkların ve tecrübelerin getirdiği bir sosyal birikim vardır. Bu birikim sebebiyle kişi önceki dönemlerinde değişime açık olmasına rağmen bu dönem de değişim sorgulanmaya başlanır. Bu nedenle de bu süreçte değişime direnç gösterilir.

8 Numara: Elimde bulunan kartta yazanlar şöyledir, “Ali günün büyük bölümünü televizyon karşısında şiddet içerikli filmler izleyerek geçirmektedir.” Örnekte olduğu gibi Ali’nin sosyalleşmesine olumsuz etki yapan, tek yönlü iletişimi oluşturan sosyalizasyon aracı nedir?

Bunun cevabı kitle iletişim aracıdır. Ama takıldığım nokta şu ki belki bazı konularda kitle iletişimin olumsuz etkileri olsa da günümüz dünyasında televizyon vb. kitle iletişim araçlarının sosyalleşmemizde çok fazla katkıları olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ama şuna katılıyorum internet kullanımın bu denli yaygınlaşması ile birlikte bireyler gerçek dünyanın dışında sanal dünya da sosyalleşmeyi daha fazla gerçekleştirmektedirler. Bu da belki de kitle iletişimin sosyalleşme üzerine olumsuz etkilerini tartışan günümüz yorumcularının destek aldığı, örnek gösterdiği en önemli olumsuzluktur.
Sosyolojik Kazanımlar


 • Sosyolojik kavramların bilişsel olarak öğrenilmesine ve yerleşmesini sağlar.

 • İlişkilendirme becerisi kazandırma bağlamında sosyolojik olay ve durumların ilişkilendirilme becerisi geliştirir.Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, Kamile Ün ( 2005), Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, 2009 1. BİLGİ KESE KÂĞIDI TEKNİĞİ


Öğrencilerin her birine dağıtılan kesekâğıdı ile uygulandığı için bu adı almıştır. Önce o konu ile ilgili kavramlar öğretmen tarafından tahtaya yazılır. Sonra öğrencilere dağıtılan kesekâğıdının üstüne o konu ile ilgili ne biliyorlarsa yazmaları söylenir. Devamında yine birer kâğıt dağıtılan öğrenciler grup yapılır, birbirlerinden öğrenilen yeni bilgiler bu kâğıtlara yazılır ve kesekâğıdının içine konur.

Avantajları:

 • Öğrencinin arkadaşları ile iletişimini artırır.

 • Öğrencilerin yanlış veya eksik öğrendikleri kavramları, bilgileri düzeltme olanağı sağlar.

 • Öğrenciler, grup çalışması ile edindikleri bilgileri kendi yorumlarıyla yazabilme imkanı sunar.

 • Grup çalışması esnasında bilgi paylaşımını öğrenirler.

 • Öğrenciler bu teknik ile daha çabuk dönüt alırlar.

Sınırlılıkları:

 • Öğrenci, grup arkadaşlarından yanlış bilgi öğrenebilir.

 • Öğrenci, doğru öğrendiği kavramı grup çalışması sırasında yanlış öğrenebilir.

 • Grup çalışması olduğu için otorite zor sağlanır.

Uygulama Süreci

1) Bu teknikte konuyla ilgili temel bilgi ve kavramlar tahtaya yazılır ve öğrencilere birer kese kağıdı dağıtılır.

2)Öğrenciler listedeki maddelerin her biriyle ilgili bildiği bir şeyi kese kağıdının üstüne yazmaları, yazılacak düşünce yoksa boş bırakılması istenir.

3)Sınıfta 2-4 kişilik gruplar oluşturularak grup üyelerinin yazdıklarını birbirleriyle paylaşmaları istenir.

4)Öğrencilere küçük kağıt ya da kartlar dağıtılarak bu kartlara anahtar maddelerle ilgili yeni öğrendiklerini yazmaları ve kese kağıdına koymaları istenir.

5)Daha sonra kese kağıdının içindeki bilgiler gruplarla paylaşılır.Ders

Sosyoloji

Sınıf

III

Ünite

Toplum ve Kültür

Yaklaşık süre

40+40

Kazanım

Kültürün Temel Kavramlarının Özelliklerini Bilir.

Kullanılan Teknik

Bilgi Kese Kağıdı


Hazırlık Süreci

Öğretmen aşağıdaki kavramlar tahtaya yazar:

 • Kültür

 • Kültürleme

 • Kültürleşme

 • Zorla Kültürleme

 • Kültür şoku

Daha sonra öğrencilere kese kağıdı dağıtılarak bu kavramlarla ilgili bildiklerini yazmaları istenir.

1.Öğrenci:

Kültür: Bir toplumun tarihsel süreç içinde üretmiş olduğu ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüdür.

Kültürleme: Bireyin yaşamı boyunca toplumun istek ve beklentileri doğrultusunda şekillenmesi sürecidir.

Kültürleşme: Bir kültürün farklı kültürden bazı unsurları almasıdır.

Zorla Kültürleme: Her iki kültürün birbirini etkilemesi. Örneğin, savaş sonucunda her iki kültürün karşılaşmasıyla ortaya yeni kültürün çıkması

Kültür Şoku: Bir kültürden başka bir kültüre geçişte bulunan bireylerin yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları zorluklar, sıkıntılar, bunalımlardır.

2.Öğrenci:

Kültür: Toplumun oluşturmuş olduğu, nesiller tarafından aktarılan değerlerin tümüdür.

Kültürleme: Bir bakıma bireyin biçimlendirilmesidir. Toplum bireyi kendi istek ve arzularına göre belli bir şekle sokmasıdır.

Kültürleşme: Bireyin hakim kültürün etkisi ile kültür alışverişine girmesidir .

Zorla Kültürleme: Bir kültürün diğer kültürü isteği dışında değiştirme sürecidir.Örneğin, bazı ülkelerin kendi dilini öğrenmeyi başka ülkeler üzerinde zorunlu kılmasıdır.

Kültür Şoku: Yurt dışına gidildiğinde maruz kalınan yeni ve farklı kültürlere karşı oluşan tepkidir.Buradaki iklim, yemek alışkanlıkları, trafik, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri gibi unsurların yabancı gelmesi ile bireyin karamsarlık ve hayal kırıklığı yaşamasıdır.

3. Öğrenci:

Kültür: Toplumun değerlerini oluşturan maddi ve manevi öğelerin toplamıdır.

Kültürleme: Toplumun istek ve beklentilerine bireyin uyum sağlaması ile gerçekleşir.

Kültürleşme: Farklı kültürden birey veya grupların etkileşme sürecidir.

Zorla Kültürleme: Hakim olan kültürün diğer kültürleri değiştirmesidir.

Kültür Şoku: Örneğin; yurt dışına çıkan bir bireyin kendi kültüründen farklı bir kültürle karşılaşması sonucunda yaşadığı zorluklardır.

4.Öğrenci:

Kültür: Toplumun tarihsel süreç içerisinde oluşturduğu maddi ve manevi unsurların toplamına denir.

Kültürleme: Bireyin var olduğu toplumda doğumundan ölümüne kadar yaşadığı sosyalizasyon sürecidir.

Kültürleşme: Farklı iki kültürün karşılaşarak etkileşim sonucunda yeni kültürel değerlerin oluştuğu süreçtir.

Zorla Kültürleme: Bir kültürel değerin başka kültüre zorla aktarılmasıdır.

Kültür Şoku: Bireyin yeni bir kültürle karşılaşması sonucu kendi kültürüne yabancılaşmasıdır.

5.öğrenci:

Kültür: Toplumu oluşturan değerlerdir.

Kültürleme: Kültürün aktarılmasıdır.

Kültürleşme: Kültürlerin karşılıklı etkileşmesidir.

Zorla Kültürleme: Bir kültürün diğer kültür tarafından değiştirilmesidir.

Kültür Şoku: Bireyin kendi kültürü dışında başka bir kültürle karşılaştığı zaman yaşadığı zorluklar.

6.Öğrenci:

Kültür: Toplum tarafından benimsenen, içselleştirilen kurallardır.

Kültürleme: Bireyin kendi kültürüne yeni değerler katmasıdır.

Kültürleşme: Birden fazla kültürün karşılaşarak birbirini değiştirmesidir.

Zorla Kültürleme: Baskın kültürün alt kültürleri kendine benzetmesidir.

Kültür Şoku: Bireyin, değişmeler karşısında yeni oluşan kültürü benimseyememesidir.

Öğrenciler kavramlarla ilgili bildiklerini bu şekilde kese kağıdına yazarlar.Daha sonra 6 öğrenci ikişerli olarak gruplara ayrılırlar.Bireysel olarak kese kağıdının üzerine yazdıkları kavramları birbirlerine okur ve bu kavramları tartışarak yeni öğrendiklerini kağıtlara yazarak kese kağıdının içine atarlar.

1.Grup:

1.Öğrenci:

Kültür: Bir toplumun tarihsel süreç içinde üretmiş olduğu ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüdür.

Kültürleme: Bireyin yaşamı boyunca toplumun istek ve beklentileri doğrultusunda şekillenmesi sürecidir.

Kültürleşme: Bir kültürün farklı kültür ile karşılaşması sonucunda hem ondan etkilenip hem de onu etkilediği süreçtir.

Zorla Kültürleme: Hakim olan kültürün diğer kültürleri kendi kültürünün içine çekmesidir.

Kültür Şoku:Bir kültürden başka bir kültüre geçişte bulunan bireylerin yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları zorluklar, sıkıntılar, bunalımlardır.

2.Öğrenci:

Kültür: Toplumun oluşturmuş olduğu maddi ve manevi unsurların, nesiller boyu aktarılmasıdır.

Kültürleme: Bir bakıma bireyin biçimlendirilmesidir.Toplumun bireyi kendi istek ve arzularına göre belli bir şekle sokmasıdır.

Kültürleşme: Bireyin hakim kültürün etkisi ile kültür alışverişine girmesidir.

Zorla Kültürleme: Bir kültürün diğer kültürü isteği dışında değiştirme sürecidir..

Kültür Şoku: Birey kendi kültürü dışında bir başka kültür ile karşılaştığı zaman meydana gelir. Burada kişinin karşı kültüre adaptasyon olamama durumu söz konusudur.

2. Grup:

1.Öğrenci:

Kültür: Toplumun değerlerini oluşturan maddi ve manevi öğelerin toplamıdır.

Kültürleme: Toplumun istek ve beklentilerine bireyin uyum sağlayarak yaşadığı sosyalizasyon sürecidir.

Kültürleşme: Farklı kültürden birey veya grupların etkileşme süreci yaşaması ve yeni kültürel değerlerin oluşmasıdır.

Zorla Kültürleme: Hakim olan kültürün, kültürel değerlerini zorla aktararak diğer kültürleri değiştirmesidir.

Kültür Şoku: Birey, kendi kültüründen farklı bir kültürle karşılaşması sonucunda yeni kültüre karşı uyum sağlamakta yaşadığı zorluklardır.

2.Öğrenci:

Kültür: Toplumun tarihsel süreç içerisinde oluşturduğu maddi ve manevi unsurların toplamına denir.

Kültürleme: Bireyin var olduğu toplumda doğumundan ölümüne kadar yaşadığı sosyalizasyon sürecidir.

Kültürleşme: Farklı iki kültürün karşılaşarak etkileşim sonucunda yeni kültürel değerlerin oluştuğu süreçtir.

Zorla Kültürleme: Hakim kültürün diğer kültürü değiştirmesidir.

Kültür Şoku: Bireyin yeni bir kültürle karşılaşması sonucu karşılaştığı zorluklardır.

3.Grup:

1.Öğrenci:

Kültür:Toplumu oluşturan maddi ve manevi unsurların birey tarafından içselleştirilmesidir.

Kültürleme:Toplumun istek ve beklentilerine uygun bir şekilde kültürün aktarılmasıdır.

Kültürleşme: Kültürlerin karşılıklı etkileşmesi ve bunun sonucunda her ikisinin de değişmesidir.

Zorla Kültürleme: Bir kültürün diğer kültür tarafından değiştirilmesidir. Burada daha çok baskın kültür değiştiren taraftır.

Kültür Şoku: Bireyin kendi kültürü dışında başka bir kültürle karşılaştığı zaman yaşadığı zorluklar ve bu değişimi benimseyememesi.

2.Öğrenci:

Kültür: Toplumların tarihleri boyunca oluşturdukları maddi ve manevi öğelerin birey tarafından benimsenmesidir.

Kültürleme: Bireyin toplumun istekleri doğrultusunda kültürüne yeni değerler katmasıdır.

Kültürleşme: Birden fazla kültürün karşılaşarak birbirini değiştirmesi ve yeni kültürel öğelerin oluşması sürecidir.

Zorla Kültürleme: Baskın kültürün alt kültürkeri kendine benzetmesidir.

Kültür Şoku: Bireyin, değişmeler karşısında yeni oluşan kültürü benimseyememesi ile birlikte sıkıntı ve bunalım yaşadığı süreçtir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Benzer:

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari iconDers notlari birinci Gün 7

Ders notlari iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com