Ders notlari


sayfa2/20
s.ogren-sen.com > Doğru > Ders
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Sınırlılıkları

 • Konu tekniğe uygun seçilmezse görüş üretilmez.

 • Öğrencilerin düzeyine uygun konu seçilmezse etkili görüşler üretilmez.

 • Tartışma sürecinde görüşlerden ziyade kişiler hedef alınırsa sorunlar yaşanır.

 • Tartışma sırasında her öğrenci kendi fikrini savunmaya kalkarsa ve toplu hareket etme davranışı olursa amacından uzaklaşabilir.

 • Öğretmenin sınıf yönetimi becerileri yeterli değilse amaca ulaşılamayabilir.

 • Zaman alıcıdır. Kalabalık sınıflarda kullanımı zordur.

 • Hedeften sapılabilir ve konu dağılabilir

Uygulama aşamaları

 • Konunun geçerli bir çelişki içerecek nitelikte olması gerektiğini bilmelidir.

 • Birbirleriyle ilişkili birden çok tartışma konusu belirlenir. Seçilen konuların tartışmaya açık konular olmasına dikkat edilmelidir.

 • Slogan kullanılmasını engellemelidir.

• Beş ayrı kartona;

- Kesinlikle katılıyorum

- Katılıyorum

- Fikrim yok

- Katılmıyorum

- Kesinlikle katılmıyorum

yazılarak sınıfta farklı yerlere asılır.

Konular tahtaya yazılır ve öğrencilere bir süre düşünme fırsatı verilir.

 • Öğrencilerin kendi görüşlerini gösteren kartonun altında yer alması istenir.

 • Öğrenciler yerini aldıktan sonra tartışmaya başlanır. Öğrencilerin bulundukları noktada neden durduklarını, açıklamaları, birbirini dinlemeleri ve ikna etmeye çalışmaları sağlanır.

 • Öğrencilerin arkadaşlarının açıklamalarından etkilenip etkilenmedikleri sorulurken, ikna olanların yerlerini değiştirmeleri sağlanmalıdır.

 • Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması için çaba harcanır.

 • Konunun yeterince tartışıldığına emin olunduğunda tartışma sona erdirilebilir.

 • Bu yöntemin sonunda “şu görüş doğru, bu görüş yanlıştır.” denilemez. Öğrencilerde; karşıt görüşü dinleme, karşıt görüşe saygılı davranma, aynı konunun farklı bakış açılarını görme, kendi görüşlerinin değişebileceği kazanımlar ortaya çıkar.Sosyolojik Kazanımları

 • Toplumsal olay ve durumlara farklı açılardan bakmayı öğretir.

 • Eleştirel düşünme becerisini geliştirerek bireylerin içinde bulundukları toplumsal yaşama dönük ölçütler bağlamında kritikler yapmalarını sağlar.

 • Argümantasyon becerisi geliştirerek sosyolojik analizlerini ortaya koyduğu veri ve kanıtlarla destekleme becerisini geliştirir.


Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Gözütok, F.D. (2004), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, (2. Baskı), Ankara: Siyasal Yayınevi

Burden Paul and David Byrd (1994), Methods for Effective Teaching, Pearson Education. Boston.
Uygulama Örneği

Ders

Sosyoloji

Sınıf

III

Ünite

Kültür

Yaklaşık süre

40+40

Kazanım

Küreselleşmenin toplumsal değişmeye olan etkileri olumludur

Kullanılan Teknik

Görüş geliştirme


- Hazırlık Evresi

Görüş geliştirme tekniğinin prensipleri gereği öğretmen, öğrencilerden de yardım alarak “kesinlikle katılıyorum”-“kesinlikle katılmıyorum” aralıklarındaki önermeleri içeren kartonları sınıf duvarına asar. Öğretmen daha sonra tekniğin temel uygulama kurallarını öğrencilere açıklar; öğrencilerin kişilere değil fikirlere karşı çıkmalarını, kanıtlarını ve deneyimlerini paylaşmalarını ve diğerlerinin bakış açılarını anlamaya çalışmalarını, slogan kullanmadan eğilimlerini gerekçelendirmelerini istemiştir. Ayrıca katılımcıların birbirini saygıyla dinleyerek hoşgörü, katlanma, konuşma ve değişmeye açıklık becerileri beklediğini de ilave etmiştir.

Daha sonra öğretmen öğrencilere konu ile ilgili hangi görüşü savunuyorsanız ilgili kartonun altına geçiniz açıklamasını yapar. Öğrenciler bir süre düşünürler ve aşağıdaki gibi görüşler sınıfa sunulur.

- Uygulama Evresi:

Öğrenciler öğretmenin açıklaması ile savundukları görüşü temsil eden kartonun altına geçerler. Konu ile ilgili sınıfta belirtilecek beş görüşe ait ortak fikirler şöyle ifade edilebilir;

Kesinlikle Katılıyorum: Küreselleşme günümüzde toplumsal değişimi etkileyen en önemli kavramdır. Günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerden yabancı markalı olanları bir hatırlayın lütfen. En basitinden giysilerimiz her biri ayrı bir ülkeden geliyor. Her gün internette farklı ülkeler hakkında bilgiler alıyoruz, facebook, msn gibi araçlarla çok hızlı bir şekilde dünyanın dört bir yanına ulaşabiliyoruz. Milyonlarca insan, farkına varmaksızın uzak mesafeler ötesinden hayatlarını değiştirmekte olan küresel ağlara takılmaktadır. Devletler arasında sınırlar kalktı ve yatırımcılar artık yerel değil küresel eylemlerde bulunuyorlar. Bütün bu gelişmeler toplumsal değişmeyi elbette olumlu etkilemektedir. Dünya artık küresel bir köy halindedir. Bu yakınlaşma toplumları tamamen olumlu yönde etkilemektedir.

Katılıyorum: Küreselleşme toplumsal değişmeyi etkilemektedir. Uzak yaşam yerleri, farklı kültür ve anlayışlar, küreselleşme sonucu iletişime geçmekte ve birbirlerini tanımaktalar. Spor örneğinde olduğu gibi ünlü bir futbol takımının dünyanın her yerinde taraftar grubu bulunmakta ve bunlar internet aracılığı ile iletişime geçmektedir. Çeşitli sosyal hareketlerde buna örnek verilebilir. Örneğin çevre kirliliğine karşı küresel bir eylem hattı kurulabilmektedir. Kültürler birbiri ile yakınlaşmakta ve toplumlar farklı kültürlerin etkisi ile zenginleşmektedir.

Kararsızım: Aslında küreselleşmenin toplumsal değişime olumlu ya da olumsuz etkileri çok açık ve net değil. Küreselleşmeden ne anlaşıldığı ve nasıl yorumlandığı önemlidir. Küreselleşmenin az önce iki arkadaşımızın belirttiği gibi toplumsal değişmeye olumlu etkisi kadar olumsuz etkileri de olabilir. Örneğin hepimizin severek tükettiği küresel marka Mcdonald’s aynı zamanda bizim geleneksel yemek kültürümüzü bozmaktadır. Bence küreselleşmenin toplumsal etkisi iyice araştırılmalıdır.

Katılmıyorum: Ben ilk konuşan iki arkadaşıma katılmıyorum. Aslında küreselleşme büyük devletlerin küçük devletleri kontrol etme aracıdır. Bilim ve Teknolojide, sanat ve kültürde hep Batı kaynakları önde tutulmakta ve önemsenmekte, toplumsal değişmede küreselleşme olumsuz etki yapmaktadır. Batı değerleri iletişim araçları aracılığı ile öğretilmekte, bireyler kendi kültürlerine yabancılaşmaktadır. Toplumsal değişmede küreselleşme olumsuz etki yapmaktadır. Değişmenin yönü gerileme şeklindedir. Çünkü hakim bir anlayış sadece kendi değer ve markalarını toplumlara dayatmaktadır.

Kesinlikle Katılmıyorum: Küreselleşme toplumsal değişmeyi son derece olumsuz etkilemektedir. Az önceki arkadaşlarımız yatırımların küreselliği ve sosyal hareketlerin etkisini vurguladılar. Ancak unuttukları bir nokta var; yatırımlar ABD’li büyük şirketlerin. Bu şirketler bir günde nakit akışını ya da hisseleri çekerek o ülkenin ekonomisini bozabilmekte hatta yok etmektedir. Bu küresel büyük güç o ülkeler üzerinde siyasi güce sahip olmakta ve istedikleri projeyi yaşama geçirebilmekteler. Ulusaşırı STK’lar ile bazı ülkelerde yönetimleri ülkelerin kendi içinde, hem de ülkeler arasında çatışmalar ile değiştirebilmekteler Gürcistan, Ukrayna, Kirgizistan ve Kazakistan örneklerini unutmayalım. Böylece sonuç; ulusal hükümetlerin, küresel sermaye ve çok uluslu şirketler karşısında politika oluşturma ve egemenliğini kabul ettirtmede yetersiz kalması şeklindedir. Toplumsal değişme küresel aktörlerin istediği gibi olmakta, kendi yararlarına olumlu ya da olumsuz olabilmektedir.

Kararsızım bölümündeki öğrencilerden bir çoğu bu konuşmadan sonra Kesinlikle Katılmıyorum bölümüne geçebilirler ya da Katılmıyorum bölümünden Katılıyorum ya da Kararsızım bölümüne geçiş olabilir.

 • Sonuç

Öğretmen bütün bu görüşlerin farklı olduğunu belirterek tüm öğrencilerin fikirleri gerekçeleri ve örnekleri ile sunduklarını ifade ederek ortaya konulan argümanları özetleyerek küreselleşmenin önemli bir kavram olduğunu aslında bu görüşlerin tüm dünyada var olduğunu ve küreselleşmeye olumlu, kararsız ve karşıt görüşlerin olduğunu belirterek etkinliğe son verir. 1. ALTI AYAKKABILI UYGULAMA TEKNİĞİ

Edward de Bono tarafından bulunan ve lateral (yanal) düşünme temeli bir tekniktir. Duygu ve düşünceleri temel alan altı şapkalı düşünce tekniğine biçimsel olarak benzer ancak uygulamaların paylaşımında kullanılır. Analitik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlayan bu teknik, bireyin olayları önyargıya kapılmadan ele almasını, belirli bir davranış tarzına takılmadan yeni uygulama biçimlerini öğrenmesini sağlar. Yaratıcılık ve seri düşünmeyi gerektiren bir tekniktir. Öğrenciye farklı durumlarda nasıl davranması gerektiği öğretilir. Böylece öğrencinin farklı durumlara uyum sağlaması kolaylaşır.
Her ayakkabının şekli ve rengi ayrıdır. Bu ayakkabılara yüklenen anlam da ayakkabıların şekli ve rengine göre değişmektedir. Bu tekniğin işleyişi Altı Şapkalı Düşünme tekniğine benzer. Yani altı şapkalı düşünme tekniği düşünmede altı ayakkabılı uygulama tekniği uygulamada işe yarar. Bu teknikte aynı andan iki tek ayakkabı giyilebilir. Bu yönden avantajlıdır.

Ayakkabıların Renklerine Göre Anlamları:

Lacivert Resmi Ayakkabı: Rutin işler ve resmi prosedürler izlenir. Rutin işler mükemmel şekilde uygulanır.

Gri Spor Ayakkabı: Resmi olmamayı ve rahatlığı simgeler. Bilgi toplarken çok yönlü olmayı ve tarafsız davranmayı gerektirir. Delil toplanır ve toplanan bilgi kullanılır.

Kahverengi Yürüyüş Ayakkabısı: Karmaşık durumları ifade eder. Uygulamada inisiyatiflerden ve esneklikten faydalanılarak sonuca ulaşılmaya çalışılır.

Turuncu Lastik Çizmeler: Tehlike, aciliyet ve krizi ifade eder. Acil müdahale gerektirir ve güvenliğin sağlanması en önemli iştir. Odaklanma ve öncelik oluşturma duygusu en önemli iştir.

Pembe Ev Terliği: İnsanların duygu ve düşüncelerine karşı hassas olmayı gerektirir. Duyarlılığı ve sıcaklığı temsil eder. İnsan korunur.

Mor Binici Çizmeler: liderlik ve hâkimiyet unsuru söz konusudur. Uygulamada bir yetkinin sağladığı üstünlüğü sağlama ile ilgilidir. Kişi kendi yeteneği ile değil otoriteden aldığı resmiyetle hareket eder.

Ayakkabı bu uygulamada bir simgedir. Derste ayakkabı giyilmesine gerek yoktur.

Avantajları


 • Öğrencinin ilgi ve güdülenme düzeyini arttırır.

 • Bir duruma farklı açılardan yaklaşmayı öğretir.

 • Öğrencileri sürece çeker ve motive eder.

 • Geleneksel sınıf ortamını değiştirir.

 • Öğrencinin belirli bir davranış kalıbına takılıp kalmasını engeller.

 • Aynı durumda farklı davranışlar geliştirmeyi öğretir.


Sınırlılıklar

 • Zaman alıcıdır. Kalabalık sınıflarda etkisi yoktur.

 • Amaçtan uzaklaşılabilir.

 • Bazı öğrenciler sürece katılmak istemeyebilir.

 • Her konu için uygun olmayabilir.

 • Öğrencilerin konu ile ilgili hazır bulunuşlukları düşük ise istenilen verim elde edilmeyebilir.

Uygulama Süreci:

 1. Teknikte kullanılan ayakkabıların anlamlarını öğrencilere veriniz.

 2. Süreyi belirtiniz (Konuya göre değişebilir)

 3. Soruyu sorunuz ve öğrencilerin düşünmelerini sağlayınız.

 4. Öğrencilerin farklı renkteki ayakkabıları seçmelerini sağlayınız.

 5. Ayakkabısını alan öğrencilerin düşüncelerini ayakkabıların şekil ve anlamlarına göre ifade etmelerini sağlayınız.

 6. Uygulamaya katılan her öğrenci uygulamasını yaptıktan sonra sınıfın genel bir değerlendirme yapmasını sağlayınız.

Sosyolojik Kazanımları

 • Toplumsal yaşamda farklı durumlarda gerekli olabilecek davranışları öğretir.

 • Bir toplumsal olayın birden fazla nedeni olabileceğini görür.

 • Sosyolojik düşünmede çok önemli olan olaylara ön yargısız bakabilme becerisini kazandırır.


Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

 • De Bono, Edward, Altı Ayakkabılı Uygulama , İnkilap Yayınları, 2009, Ankara.

 • Aykaç, Necdet, Öğrenme- Öğretme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri, Naturel Yayıncılık 2005.

 • Gözütok, F.D. (2004), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, (2. Baskı), Ankara: Siyasal Yayınevi

 • Burden Paul and David Byrd (1994), Methods for Effective Teaching, Pearson Education. Boston.


Uygulama Örneği

Ders

Sosyoloji

Sınıf

III

Ünite

Toplumsal Yapı

Yaklaşık süre

40+40

Kazanım

Bilim, teknoloji ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişime etkisini değerlendirir.

Kullanılan Teknik

Altı Ayakkabılı Uygulama


- Hazırlık Evresi

Öğretmen tekniğin işleyişini öğrencilere anlatır. Ayakkabıların anlamları öğrencilere aktarılır. Öğretmen son günlerde ülkede yaşanan gençlik olayları ve sosyal medya tartışmamalarını hatırlatarak “ Toplumsal yaşamda internet kullanımı nasıl olmalıdır?” sorusuyla uygulamayı başlatır. Gönüllü olan altı öğrenciye hangi ayakkabıyı seçmek istediklerini sorar ve ayakkabıyı seçen öğrencilere hazırlık için bir süre verir. Hazırlık süresi bir sonraki derse kadardır. Hazırlığını yapan öğrenciler tahtaya kalkarlar her bir öğrenciye 8 dakika süre verilir.

- Uygulama Evresi:

1. Lacivert Resmi Ayakkabı (Resmi işleri temel al. Rutin işleri uygula. Prosedürleri temel al)

Yaptığım araştırmalara göre internetin kullanımına dönük yasal düzenlemeler henüz bitmemiştir. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Haberleşme Bakanlığı yasal hazırlıklar yapmakta, ancak mevcut 5651 Nolu İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hem kamunun hem de bireylerin istedikleri gibi değil. Son olaylarda görüldü ki özellikle sosyal medya tarafları ikiye bölmüş yasal yollarla kontrolün olmasını isteyenler kadar bu kontrolü temel bir insan hakları ihlali olarak görenlerde var.
2. Gri Spor Ayakkabısı (Bilgi topla ve bu bilgiyi kullan. Araştırma yap ve delil topla. Objektif bilgiler sun)

İnternet kullanımında dünyada üçüncü ülkeyiz ve hızlı bir ilerleme var. 36 milyon internet kullanıcı var. Sosyal medya sağlayıcısı Facebook’un Türkiye’de 32 milyon üyesi var. Ülkemizde günde ortalama 8 milyon tweet gönderiliyor. Bu rakam saniyede 92 tweete denk geliyor Ülkemizde son Taksim gezi olaylarında atılan tweet sayısı çok arttı. İnternet kullanımı o kadar yaygınlaştı ki internet üzerinde yapılan alışverişin toplamı milyonlarca doları buluyor.
3. Kahverengi Yürüyüş Ayakkabısı (İnisiyatiften ve esneklikten yararlan, Uygulamaya dönük pratik ve sağlam bilgilerden faydalan)

İnternetin toplumsal yaşamdaki değişime olan etkisi herkes tarafından kabul edilmekte, bunun mutlaka uygulamaya dönük bir şekilde ele alınması lazım örneğin ilköğretimde okullarında medya okuryazarlığı dersinin içeriği daha esnek bir biçimde düzenlenerek bilinçli sosyal medya kullanımı, sanal etik gibi ünitelerinde konulması gerekmektedir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Benzer:

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari iconDers notlari birinci Gün 7

Ders notlari iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com