Ders notlari


sayfa10/20
s.ogren-sen.com > Doğru > Ders
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

5.Grup

Merve:bence seçme hürriyeti tanıdığından yararlı bir durum.sahte ürünlerin piyasada kol gezmesi can sıkıcı olsa da çeşitliğin artması taraftarıyım

Aslı:benim babam satıcı. Ürün çeşitliği fiyatları düşürüyor. Çünkü çeşitlilik arttıkça üreticiler arasında rekabet başlıyor. Üreticiler bu rekabet sonucu ürünlerin fiyatını düşürmek zorunda kalıyorlar.haliyle bu durum babamı olumsuz etkiliyor.

Hatice: üretici ve tüketici ayırımına girecek olursak üretici için zararlı ama tüketici için yararlı bir durumdur. Ama genel haliyle bence çeşitlilik artmalıdır.

6.Grup

Esra: Ttüketimde çeşitlilik arttıkça daha çok tüketmeye başlıyoruz. Boş zamanlarımızı tüketim için kullanmaya başlıyoruz. Çeşit çeşit ,renk renk ürünler daha çok cezp ediyor.ihtiyacımız olmadığı halde tüketme alışkanlığı ediniyoruz.

İbrahim: Çeşitlerin fazla olması beni kararsızlığa yöneltiyor. Bir kalem bile almaya kalksam yüzlerce çeşidini buluyordum bu da alışverişimizi uzamasına ve kararsızlığımın artmasına neden oluyor.

Fatma Zehra: Tüketimde çeşitliliğin artması refah seviyemizin de arttığını gösterir. Çünkü bir zamanlar ekmek bile bulamazenken şimdi hayal edemeyeceğimiz kadar çeşit bulunmaktadır. Tek tip olmak yerine farklılaşıyoruz.

Öğretmen: Siz ve eşlerinizin fikirleri paylaşma şansı olduğuna göre hanginizin tüm grupla fikirlerini paylaşacağınızı seçip düşüncelerinizi sınıfla paylaşın.

1.Grup:

Meltem: Mehmet ile tüketimde çeşitliliğin artmasının bize yararlı olduğu noktasında hemfikir olduk. Ürün çeşitliliğinin artması bizim için önemlidir. Aynı üründen birden fazla olması işimizi kolaylaştırır. Ürün çeşitliliği artarsa kalitede artar. Ali ise tüketimde çeşitliliğin artmasının bizleri tüketime yönelteceğini belirtti.

2.Grup

Leyla: Elif ve Ahmet ile birlikte tüketimde çeşitliliğin artması yaralıdır sonucuna vardık. Çünkü çeşitlilik insanları seçim ve tercih yapmaya itiyor. Eskiden insanlar tüketimde çeşitlilik olmadığı için sabit bir ürünü kullanmak zorundaydı. Şimdi ise herkes istediği şeyi istediği yerden alıp tüketebiliyor.

3.Grup

Handan :Biz grubumuzla birlikte yani Kadir Ayşe ve ben tüketimde çeşitliliğin artması yararlıdır sonucuna vardık.Aslında en başta uzlaşamamıştık ama daha sonra verdiğimiz örnekler doğrultusunda birbirimizin düşüncelerini etkiledik.çeşitlilik artarsa insan alışveriş yaparken daha rahat olur diye düşünüyoruz.

4.Grup

Muhsin:biz üç arkadaş bu noktada en baştan beri uzlaşmıştık.ortak düşüncemiz tüketimde çeşitlilik ürünlerin kalitesine etki ediyor. Çeşitlilik artıkça ürün kalitesi ve fiyatı düşüyor. Ayrıca insan ucuz ürünler karşısında tüketme isteğini frenleme noktasında zor anlar yaşıyor.

5.Grup

Aslı: Bana göre seçme hürriyeti tanındığı için olumlu bir durumken diğer arkadaşlarım olaya üretici ve tüketici açısından baktılar. Çeşitlilik tüketiciler için yararlı iken üreticiler için zararlıdır sonucuna vardık.

6.Grup

Fatma Zehra: Ürün çeşitliliğinin artmasının yararları olduğu kadar zaraları da vardır. Çeşit arttıkça hangi ürünü seçeceğimiz noktasında kararsız kalıyoruz. Saatlerimizi alış-veriş yaparak harcıyoruz.

Öğretmen: Hepinize yorumlarınız için teşekkür ederim.
RESİM-FOTOĞRAF ANALİZİ TEKNİĞİ

Resim analizinde, öğrencilere bir fotoğraf, harita ya da diyagram gösterilip, gözlemleri ve yorumları sorulur. Bu tip aktiviteler, öğrencilerin aniden dikkatini çekerken, derse başlamanın en iyi yollarından biridir. Resim analizi, bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları gerektirir.

Resim analizi aynı zamanda dersin değerlendirme ve tartışma bölümlerinde de etkili kullanılabilir. Öğrencilere dağıtılan ya da yansıda sınıfa gösterilen bir resim ya da fotoğraf üzerinde sınıf için etkili tartışma süreçleri oluşturulabilir. Özellikle sosyoloji dersinde bu tür görsel objelerin somut olarak derse getirilmesi önem arz etmektedir. Derse getirilecek resim ya da fotoğraf öğrenciler tarafından da getirilebilir.

Grup çalışması şeklinde olabileceği gibi bireysel olarak da kurgulanabilir.
Uygulama Süreci


   1. Sınıfa öğretmen ya da öğrenciler tarafından konu ile ilgili bir resim, fotoğraf getirilir.

   2. Öğrencilere bu resim ya da fotoğrafı ile ilgili dersin hedefleri bağlamında bir süre incelemeleri istenir.

   3. Öğretmen yönlendirici tartışma sorularını öğrencilere yöneltir.

   4. Öğrenciler tarafından resim ya da fotoğrafta belirlenen enstanteler, vurgular, ayrıntılar sınıfta paylaşılır.

   5. Bulguların sosyolojik kavramlar ile ilgili olmasına dikkat edilir.

   6. Tüm bulgular ve yorumlar sürecin sonunda tüm sınıfça tartışılır.Avantajları


 • Öğrencilere bildiklerini ve kavradıklarını gerçek duruma uygulama fırsatı verir. Soyut düşünceler burada pratiğe, uygulamaya dönüştürülebilir.

 • Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkanına kavuşurlar.

 • Konu ve sorun alanlarını ele alma, kavrama yeteneği ile birlikte problem çözme becerisi geliştirir.

 • Eleştirel düşünme ve karar verme becerileri gelişir.

 • Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır.

 • Gruplarla da uygulanabileceği için birlikte çalışma imkanı sağlar.

 • Önceki öğrencilerle bağ kurar. Soyut bilgiler somut nesneler ile ilişkilendirilir.

 • Kalıcı ve anlamlı öğrenme gelişir.

 • Neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi kazandırır.


Sınırlıklar


 • Resim ya da fotoğrafların amaca uygun olarak kurgulanması güç olabilir.

 • Kalabalık gruplarda uygulanması güç olabilir.

 • Öğretmenin grup liderliği yapamayacağı durumlarda olayın ayrıntılarını bilen bir lidere ihtiyaç duyulur.

 • Eğitsel bağlamda istenilen her sonuca ulaşılamayabilir.

 • Tartışmaları yönetmede zorlukla karşılaşılabilir. Öğrenciler sürecin dışına çıkarak tartışmayı bireyselleştirebilirler.

 • Öğrenciler yeterli bilgi ve deneyimlere sahip değil iseler katılım az olabilir ve değişik fikirler ortaya konulamayabilir.

 • Bazı öğrenciler sürece katılmak istemeyebilir ya da bazı öğrencilerin tekelinde gerçekleşebilir.Toplumsal şiddet
c:\users\levent\desktop\sosyoloji öğretiminde çağdaş yaklaşımlar\resim analizi.1jpg.jpg
Çocuk İşciler

c:\users\levent\desktop\sosyoloji öğretiminde çağdaş yaklaşımlar\indir.jpgc:\users\levent\desktop\sosyoloji öğretiminde çağdaş yaklaşımlar\images.jpg

19. BİLGİ-İSTEK-ÖĞRENME TEKNİĞİ
Öğrencilerin anlatılacak konuyla ilgili ön bilgilerinin tespiti, bu tespite dayalı olarak hissettikleri öğrenme ihtiyacı ve bunların sonucunda ulaştıkları seviyenin öğrenci gözüyle belirlenmesini gösteren bir tekniktir.

Uygulama Süreci:

 1. Öğrenciler ellerinde “Ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum, ne öğrendim?” başlıklarının bulunduğu kartlarını hazır bulundururlar.

 2. Öğretmen anlatacağı konuyu sınıfa duyurur.

 3. Öğrenciler bu konuyla ilgili bildikleri her şeyi “Ne biliyorum?” başlığı altında ellerindeki kartlara yazarlar.

 4. Öğrenciler daha sonra bu ön bilgilerine ek olarak anlatılacak konuyla ilgili öğrenme ihtiyacı hissettikleri şeyleri “Ne öğrenmek istiyorum?” başlıklı bölüme yazar.

 5. Sonra öğretmen dersin işlenişine geçer.

 6. Konunun tamamı bittikten sonra öğrenciler bu kez ellerindeki kartların “Ne öğrendim?” başlıklı bölümüne konu anlatıldıktan sonra öğrendikleri her şeyi yazarlar.

Avantajlar:

 • Öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerinin tespitini sağlar.

 • Ön bilgilerin tespiti sonucunda öğretmen, konuyla ilgili sınıfın düzeyi hakkında bilgi sahibi olur.

 • Öğretmen sınıfın düzeyi hakkında bilgi sahibi olacağı için plan-programını ve ders işleyiş tekniğini buna göre belirler.

 • Öğrencilere konuyla ilgili önceden bildikleri ile sonradan öğrendikleri arasında karşılaştırma yapmasını sağlar.

 • Öğrencilerin hissettikleri öğrenme ihtiyacına ulaşıp ulaşmadıklarını belirler.

Sınırlılıkları:

Her öğrencinin hazır bulunurluk düzeyi ve belirttiği öğrenme ihtiyacı birbirinden farklı olacağı için öğretmen tüm öğrencilerin isteklerini göz önünde bulundurarak ders işlediğinde hem zaman konusunda sıkıntı yaşayabilir hem de ön bilgisi fazla olan öğrenci, öğretmen diğerleriyle ilgilenirken dersten kopabilir.


Ne Biliyorum?

Ne Öğrenmek İstiyorum?

Ne Öğrendim?

Kulak beş duyu organımızdan

birisidir.

Çevremizdeki farklı ses

kaynaklarını

Her sesin bir kaynak tarafından oluşturulduğunu

Sesleri kulaklarımız sayesinde

işitiriz.

Ses ve ses kaynağı arasındaki

ilişkiyi

İşitme duyumu kullanarak ses kaynağının yerini ve durumunu tahmin etmeyi

Çevremizde birçok değişik sesler duyarız.

Seslerin nasıl oluştuğunu

Titreşen her maddenin ses ürettiğini ancak bazı titreşimler sonucu oluşan sesleri duymadığımı


20. Bulmaca Yöntemi:
Kavramlar üzerinde çalışma, kavramları belli bir mantık çerçevesi içinde değerlendirmeyi sağlar. Öğrenme süreci esnasında kavramları ve durumları derinlemesine değerlendirirken kullanılır. (Yavuz, 2005, 110)

 • Bulmacalar insanların üzerinde çalışmaktan zevk aldığı etkinliklerdir.

 • Farklı türlerde farklı amaçlar için hazırlanabilir ve çalışılabilir.

 • Bir öğrenme materyali olarak bulmacalardan öğrenme ortamında değerlendirme amaçlı faydalanabilirler.

 • Yine öğretmenler bir öğrenme deneyiminin sonunda bulmacalardan oluşan çalışma kâğıtları ile öğrencilerin konuyla ilgili öğrenme süreçlerini devam ettirebilir veya kavramlardan oluşan doldurulmuş bir bulmaca verilip bu bulmacadaki kavramlara uygun sorular hazırlama çalışmaları yürütülebilir.

Uygulama Süreci:

 • Çalışmanın amacı hakkında öğrenciler bilgilendirilir.

 • Farklı bulmaca türleri konusunda öğrenciler bilgilendirilir.

 • Çalışma esnasında kullanılacak kaynak materyaller ve kitaplar hazırlanır.

 • Öğrenciler ikili gruplar oluştururlar.

 • Öğrencilerden konuyla ilgili bir bulmaca hazırlamaları istenir.

 • Çalışma bitiminde öğrenciler çalışmalarını tanıtırlar.

Avantajları:

 • Öğrenme ortamını zevkli hâle getirir.

 • Öğrenciler, öğrenme sürecinde aktif olurlar.

 • Kendi hazırladıkları bulmacaları öğrenmeleri daha kalıcı olur.

Sınırlıkları:

 • Zevkli öğrenme ortamı, çalışmada eğlence ortamının abartılmasına neden olabilir ve öğrencinin dikkati çabuk dağılabilir.

 • Konuyla ilgili öğrenciler bulmaca hazırlarken bilgiler arasında seçim yapmak zorunda kalacakları için yanlış veya eksik kararlar verebilirler. Daha önemli bir konu, daha önemsiz bir konunun gerisinde kalabilir.

 • Öğrenci konuyla ilgili olarak kendisini değerlendirirken sadece bulmacadaki bilgilere odaklanabilir, bu da eksik değerlendirmeye neden olur.

 • Aktif öğrenme tekniklerinin zorlukları bu teknik için de geçerlidir.SOSYOLOJİ ÖĞRETİMDE PROJE YÖNTEMİ
Proje, zihinsel bir tasarımın belirli süreçler sonucunda somut ürüne dönüşmesidir. öğrencinin doğal koşullar altında yaşama benzeyen bir yaklaşımla problemlerin çözümünü amaçlayan zihinsel ve fiziksel bir etkinliktir. Amacı, öğrenciye birinci elden bir şeyin nasıl yapılacağını deneme fırsatı vermektir. Proje yöntemi öğrencinin, öğrenme-öğretme sürecinde pasif bir alıcı konumundan, araştıran, inceleyen, bilgiye ulaşan ve elde ettiği bilgileri kullanarak anlamlı bütünler haline getirip bu bilgilerle problem çözmesini amaçlar.

Genel kavramlara, düşüncelere ve bir disiplinin ilkelerine(prensiplerinE) odaklanır. Öğrencilerin problem çözümü için, araştırmaları, bilgi elde etmeleri ve bu bilgileri anlamlı bütünler haline getirerek bir ürün ortaya koyma görevlerini içerir. Gerçekçi ürünlerle en son noktaya ulaşmalarını sağlar. Öğrenciler için yaratıcı bir öğrenme deneyimi kazanmalarını hedeflemektedir.

Proje yöntemi öğretim programının birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde uygulanmakta olan bir öğretim yöntemidir. Bu model ders senaryosu içinde mümkünse birden fazla dersin öğrenme hedeflerini kapsar. Öğrenci “Kendi şehrinizi kendiniz yaratın” gibi bir senaryosu içinde gerçek problemlerin çözümüne yönelik, ağırlıklı olarak, düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, işleme, yeniden harmanlama, sorgulama ve uzlaşma gibi aktiviteler yapar. Bu hem bireysel etkinliğe, hem de küçük gruplar içinde ekip

çalışmasına olanak veren bir süreçtir (Aytekin ve Rasan,2001).

Proje tabanlı öğrenme yönteminin ana felsefesi; çocuğun yaşadığı çevrede hayatı küçük ölçüde de olsa yaşamasıdır. Böylece hayatta işe yaramayan bilgilere yer verilmemiş olur.
Etkili Kullanım İlkeleri

 • Proje amacı kesinlikle gerçekleşmeli ve ortaya nesne ve düşün niteliğinde bir ürün çıkmalıdır.

 • Projenin konusu öğrencinin kapasitesinin çok altında veya üstünde olmamalıdır.

 • Proje konusu mutlaka öğretmen tarafından onaylanmalıdır.

 • Projeler hem sınıf hem sınıf dışında tamamlanabilecek şekilde esnek olmalıdır.

 • Projeler tek bir konuyla sınırlı olmamalıdır.

 • Disiplinler arası bir çalışmayı gerektirmelidir.

 • Proje konuları, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve onları geliştirmeye yönelik olmalıdır.

 • Projelerin tamamlanabilmeleri için gerekli araç ve gereçler hazırlanmalı ve öğrencilerin kullanımına sunulmalıdır.

 • Proje istendik etkinlikleri kapsayıcı olmalı ve boş uğraşılardan arındırılmalı

 • Projenin hazırlanması için ayrılan süre yeterli olmalı

 • Öğrencilere etkinlikler yoluyla sorunlarını çözebilme olanağı vermeli

 • Öğrencinin yaratıcılık, sorumluluk va başarı duygusunu tatmasına uygun olmalı

 • Öğrencileri düşünmeye, incelemeye ve araştırmaya yöneltmelidirler.Özellikleri

 • Projeler genellikle bir dizi disiplin doğrultusundadır. Öğrencilerden bilgilerini ve becerilerini genişletmeleri beklenir.

 • Projeler belli bir zaman dilimi ile uzar. Genellikle bir çok okul saatinden bir okul yılına kadar sürer.

 • Projede birtakım insanlar çalışabilir, takım, tüm bir sınıf, birçok sınıf ya da bir çok uzak yerden olabilir. Bu durumda bireyler büyük bir projenin farklı bölümlerinde çalışırlar.

 • Öğrenciyi merkeze alan ve gerçek yaşam durumlarını sınıf ortamına taşır.

 • Proje yöntemi disiplinler arası ilişki temellidir.

 • Öğrenci ilgilendiği konuda keşfettiği bilgileri düzenleyerek sunar.

 • Proje temelli öğrenmede tek çözüm yoktur. Birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır.

 • Öğrenciler bireysel ve grup halinde çalışır ve işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi özellikler gelişir.

 • Araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kullanılır.

 • Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir.

 • Sınıf içinde ve dışında yürütülür

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Benzer:

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari iconDers notlari birinci Gün 7

Ders notlari iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com